MediaSense-projektet (2008-2010) skapar en öppen teknologisk plattform för att tillhandahålla distribuerad användar- och sensorinformation. Plattformen gör det möjligt att utnyttja denna information i multimediala tjänsteleveranser och kontroll över fasta och mobila heterogena bredbandsinfrastrukturer. Projektet inbegriper investeringar i bredbandsnätverk för QoS och tillgänglighet till interaktiva multimediatjänster som fokuserar på användarnas behov och utnyttjande. MediaSense-projektet samarbetar med det av VINNOVA finansierade InterakTiV-projektet då det gäller sömlös multimediamobilitet och verifiering av interaktiva multimediatjänster genom heterogena trådlösa infrastrukturer med ITV Arena.

Tillvägagångssätt

Testbädden för MediaSense (ovan vid Mittuniversitetet (MiUn)) ger möjligheten att anskaffa sensor- och användarinformation från mobiltelefoner kopplade till 3G-nätverk, bärbara datorer kopplade till trådlöst bredband, nätverk och mediacenters i hemmet kopplade till trådlöst bredband. Informationen används till att initiera överföringen eller streamingen av vissa speciella multimedia till en specifik enhet som indikeras av användarprofilen vid en viss tidpunkt.

 

Mobila klienter skickar rapporter via en mobil proxyserver till en sensorinformationstjänst, ett P2P nätverk som har åtminstone en beständig nod som är placerad tillsammans med:

  1. en multimedial sessionskontrolllerande funktion som styr sessioner med klienter tillsammans med den multimediaserver som den är placerad tillsammans med,
  2. en synkroniseringsgateway mot Presence & Group Management applikationsservern i operatörens IMS via en Session Border Gateway (SBG). SBG'en etablerar TCP-sessioner med t ex mobiltelefoner via operatörens brandvägg / NAT.

Vidare så kan klienter som är lokaliserade i slutenheter (först och främst laptops och set-top-boxar, men senare även mobiltelefoner) i åberopande av mottagen multimedia och med sitt innehåll dra nytta av den sensor- och användarinformation som finns tillgänglig i sensordataservern som placeras tillsammans med mediaservern.

 

Tidiga resultat

En Mobile Awareness-tjänst som visades på STC Expo't vid Sundsvall42-konferensen den 14:e oktober 2008 uppvisade ett tidigt resultat som demonstrerade ett bevis på konceptet med inkludering av sensorinformation från mobiltelefoner i medvetenhetsapplikationer som inbegrep rörliga objekt knutna till 3G-nätverk. Ytterligare resultat som väntas under 2008 är hopkopplandet av lågkraftssensorer och sensornätverk med andra enheter (t ex mobiltelefoner) via Bluetooth.