Syftet med duktkarakterisering är att förutse hur dukten är förlagt då antalet skarpa rörböjar minskar den maximala längd som fibern kan blåsas i röret. Målet i denna delaktivitet är att effektivisera fiberinstallation och underhåll genom duktkarakterisering.

Det finns ett stort behov av att kunna karakterisera hur förläggningar är begravda i marken inför kommande grävarbeten vilket kan göras med olika metoder, exempelvis genom radioslinga eller markradar. Båda metoderna kräver manuellt arbete genom att följa förläggningen med ett instrument ovan mark vilket inte ger tillförlitlig information om enskilda böjars radie. För att uppskatta blåsbarheten måste man idag göra en provtryckning som visar om röret läcker samt en blåsning av en radiosond som fastnar om en enskild böj är för tvär. Den ackumulerade effekten av flera böjar i en förläggning går inte att mäta upp. Genom att använda en sond kan man få bättre noggrannhet på kategoriseringen. Data från sensorerna filtreras inuti sonden med en mikroprocessor och lagras därefter i ett inbyggt minne. När sonden är framme läses data ut och efterberbetas för att så exakt som möjligt bestämma förläggningens utbredning. En modell som estimerar blåsavståndet beroende på längd och böjar i förläggningen kommer att tas fram så att detta tillsammans med utbredningen kan lagras i ett GIS-system.

logo

logo