Syftet med denna delaktivitet är att effektivisera fiberinstallation och underhåll genom att använda små radiosonder. Aktiviteten kommer att utveckla kostnadseffektiva miniatyriserade radiosonder.

Innan påkoppling på begravda dukter genomförs en kvalitetskontroll som säkerställer att dukten är intakt och saknar tvära böjar och spalter i skarvar som kan hindra fiberblåsningen. En av teknikerna för att kvalitetssäkra en dukt är att blåsa en radiosond genom dukten direkt efter den initiala förläggningen. Denna radiosond har en diameter och längd som står i proportion till duktens diameter vilket gör att den fastnar i dukten om duktens förlagda radie är för snäv någonstans på grund av att dukten blivit oavsiktligt hopklämd vid förläggning. Om radiosonden fastnar skickar den ut en konstant signal och positionen fastställs genom att man manuell för av en mottagarenhet ovan mark som indikerar när mottagarenheten befinner sig ovanför sonden. Detta är en standardiserad procedur som fungerar väl på traditionella dukter. Dukterna har genom utveckling blivit mindre och mindre och det saknas idag radiosonder för de minsta duktstorlekarna som också börjar bli de vanligaste att förlägga till slutkund.

Företagpartners: IKT network och Fiber Optic Valley