Digital 3D-reklam - Nyskapande teknik

3D-visualisering med autostereoskopiska skärmar är i sig nyheter som kommit de senaste åren. Denna teknik kommer med stor sannolikhet att revolutionera tillämningar såsom medicinsk diagnostik, produktdesign och -konstruktion, digitala reklamskyltar, TV-spel och 3DTV, mobiltelefoni m.m. Nu är mognadsgraden av forskningen sådan att kunskapen kan överföras till mer praktiska tillämpningar i företag. Mittuniversitetets kompetens inom verklighetstrogen 3D-visualisering överförs i och med detta projekt till regional industri.

Digital reklam ger fördelar i form av administrativ effektivitet och kunduppmärksamhet. Genom att införa 3D-skärmar kan kundens uppmärksamhet öka ytterligare. Digital 3D-reklam har bara förverkligats på ett fåtal platser i världen. 2008 etablerades det första företaget i Sverige som erbjuder 3D-reklam. Många andra aktörer har visat intresse men saknar ännu kunskapen. Verklighetstrogen 3D-visualisering drar blickarna till sig och det allmänna intresset för 3D-visualisering bidrar till att digital 3D-reklam har potential.

 

Projektet är unikt så till vida att det har överfört kunskap från akademi till industri inom verklighetstrogen 3D-visualisering som är ett mycket aktuellt och lukrativt kunskapsområde. Denna överföring av teknikkunskap och möjligheterna med verklighetstrogen 3D-visualisering har höjt kunskapsnivån i regionala företag, vilket förväntas leda till konkurrensfördelar gällande produkter och tjänster med ingående 3D-skyltar.

 

Projektet har utfört en vetenskaplig undersökning om hur digital 3D-reklam påverkar kunders beteende vid en köpsituation. En sådan undersökning har inte utförts tidigare. Generellt finns undersökningar på hur digital reklam påverkar kunders beteende endast i mycket begränsad utsträckning från konsultfirmor. Än mindre finns vetenskapligt grundade undersökningar. Projektets kundutvärdering kommer att sammanställas i ett par vetenskapliga artiklar, vilka kommer att presenteras på konferenser och för samarbetsföretag.

 

Projektet har framarbetat en flexibel distributionslösning för digital 3D-reklam, som har implementerats i ett prototypsystem. Flexibiliteten ligger i att 3D-innehåll anpassas till rådande överföringskapaciteter och till olika slags 3D-skärmar, samt att det tillåter att presentationerna ändras efter användarens önskemål. Resultatet kan mycket väl utvecklas vidare till en produkt.

Projektet har också beaktat komprimering av så kallade 3D-integralbilder som kan vara framtidens format för 3D-innehåll. Mycket få arbeten är utförda inom sådan komprimering. Resultaten har publicerats vid konferenser och i en doktorsavhandling.

 

Projektet har gett sig i kast med ett generellt problem för 3D-videofilmer som ska distribueras till olika slags 3D-skärmar över kanaler med olika kapacitet. Projektet har tillämpat skalbar 3D-videokodning på vy- och avståndsdata, så att en del av informationen kan förkastas om kanalkapacieteten inter räcker. Resultaten har publicerats vid konferenser, i en vetenskaplig tidskrift, och i en doktorsavhandling.

 

Projektet har tagit fram en flexibel spelare för 3D-video vars datorkod är plattformsoberoende. Spelaren är del i det prototypsystem för digital 3D-reklam som tagits fram i projektet. Denna spelare är en god grund för fortsatt utveckling som kommer att ske inom ett företag. Resultatet kommer att publiceras och demonstreras vid en konferens (Jan 2011), samt har diskuterats med företag som en del i ett framtida system för 3D-reklam.

 

Projektet har undersökt 3D-videoinspelningar där vanlig 2D-videoinfångning kompletterats med information från en avståndskamera. Problematiken ligger i hur data från de två källorna kan kombineras på ett förenligt sätt. Dessa undersökningar har lagt grunder för oprövade idéer inom den fortsatta forskningen i nya projekt.