Värdet av ledarutveckling i kommunikativt ledarskap—en analys av värdeskapande i två företag

Nyligen avslutades det treåriga forskningsprojekt om kommunikativt ledarskap vid Mittuniversitetet, finansierat av KK-stiftelsen, Sandvik Machining Solutions AB och AB Volvo.

Kommunikativt ledarskap har en tydlig koppling till anställdas prestation på individuell, avdelnings-, och organisationsnivå. En kommunikativ ledare uppfattas ofta öppen och engagerad, och kan sägas vara en som motiverar medarbetare genom dialog, som aktivt delger och söker återkoppling, samt praktiserar ett beslutsfattande där medarbetarna är delaktiga.

Företag som tar till sig och använder dessa metoder vill skapa effektiva organisationer, organisationsförändringar och sunda arbetsmiljöer genom att engagera och motivera de anställda. Värdet av kommunikativt ledarskap behöver undersökas mer noggrant för att förstå de processer som leder till ökad nytta för organisationen. I detta forskningsprojekt analyserar vi utvecklingen av det kommunikativa ledarskapet på Sandvik Machining Solutions och AB Volvo för att bättre förstå värdet i de processer organisationerna genomför.

I projektet som pågick mellan 2017 och 2019 kommer vi att ta oss an frågeställningar som:

  • Hur anpassar företagen beteenden och principer för kommunikativt ledarskap till sina organisationer?
  • Hur utbildar företagen chefer i kommunikativt ledarskap?
  • Vilka resultat ger utbildningarna av kommunikativt ledarskap i företagen?
  • Vad karaktäriserar ett effektivt kommunikativt ledarskapsprogram?
  • Vilka värden skapas i organisationer genom utveckling av kommunikativt ledarskap?

En modell för utveckling av kommunikativt ledarskap kommer att utvecklas i projektet baserad på aktuell forskning och företagens behov, och som kan anpassas till olika företag och deras förutsättningar.

Projektet genomförs av forskargruppen CORE (Communication, Organizations, Research, Education) och Kvalitetsteknik (Quality Management) vid forskningscentret DEMICOM i Mittuniversitetet, i samarbete med seniora kommunikatörer från Volvo och Sandvik som är kända för sitt arbete med att definiera, analysera och utveckla kommunikativt ledarskap. I gruppen ingår även professor J. Kevin Barge, expert på ledarskap och kommunikation vid Texas A&M University, USA.

Företagen som ingår i projektet investerar avsevärda resurser för att utveckla det kommunikativa ledarskapet, för att på så vis nå global framgång. Forskningssamarbetet kommer att leda till vetenskaplig och tillämpad kunskap om kommunikativt ledarskap, dess utveckling och värdeskapande.

Projektet vill nå en bred målgrupp genom att kommunicera resultaten både vetenskapligt och populärvetenskapligt, något vi tror kommer att stärka forskargruppens position på den nationella och internationella arenan.

Tidigare forskningsprojekt som finansierats av KK-stiftelsen genom HÖG-programmet i samverkan med näringslivet som genomförts av forskargruppen:


- HÖG 2010/0226 Kommunikativt Ledarskap: konceptualisering, analys och utveckling av kärnkompetens samproduceras med Norrmejerier, Saab, Sandvik, Spendrups, AB Volvo, Occurro och Nordisk Kommunikation
- HÖG 2005/0246 Kommunikation i förändringsprocesser med AstraZeneca, E.ON och SCA. Resultaten från de tidigare projekten bidrar till en kunskapsplattform för det nya projektet.

Projektfakta

Projektledare

Professor Catrin Johansson

Projekttid

2017–2020

Finansiering

KK-stiftelsen