Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

Naturupplevelser är inte en självklarhet för alla. För många personer med funktionsnedsättning är ett friluftsliv svårt att förverkliga. Därför ska nu en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR undersöka hur företag och organisationer kan utveckla tillgängligheten.

tillgänglighet2-1.jpg
Foto: Kristin Godtman Kling

Att förbättra hälsa och självkänsla, uppleva avkoppling och äventyr samt stärka sociala band till familj och vänner – det är några viktiga motiv till att vistas i naturmiljöer. Men tillträde till naturområden sker inte idag på lika villkor och det finns en begränsad kunskap om hur besöksmål kan bli mer inkluderande. Därför ska forskargruppen vid ETOUR, med Sandra Wall-Reinius som projektledare, identifiera och redogöra för förbättringsområden som är viktiga för att öka tillgängligheten.

Syftet med projektet är att identifiera inom vilka områden som naturturismföretagen, liksom de offentliga organisationer som arbetar för att utveckla friluftsliv, kan öka tillgängligheten för alla. För att öka tillgängligheten till naturområden och skapa inkluderande utomhusmiljöer krävs kunskap om behov och önskemål bland individer med funktionsnedsättningar, och erfarenheter från personer som arbetar inom tillgänglighet, friluftsliv, hälsa och samhällsplanering. Projektet inkluderar alla dessa perspektiv och vill på så sätt visa goda exempel på universellt utformade miljöer och inkluderingsstrategier. 

Forskningen är indelad i två faser, i den första fasen undersöks tre olika typer av destinationer för att identifiera föredömliga exempel på hur privata och offentliga aktörer kan samarbeta och utveckla produkter för att tillgängliggöra naturområden. I den andra fasen tillfrågas personer med funktionsnedsättningar och experter inom tillgänglighet för att upptäcka behov och önskemål gällande naturturism och tillgång till friluftsliv i naturområden. 

Det kommer också göras en fördjupad studie tillsammans med Östersunds kommun. Där är målet att öka kunskapen kring några av kommunens utmaningar gällande tillgänglighet, levnadsvanor och fysisk aktivitet, särskilt bland personer med funktionsnedsättningar. Det specifika syftet med den fördjupande studien är att identifiera hur tillgänglighet och social inkludering kan stärkas i lokalsamhället och därigenom främja medborgares hälsa genom jämlik tillgång till utomhusvistelse, fysiska aktiviteter och rekreation.

Den fördjupade studien är också indelad i två faser. I den första fasen identifieras behov och önskemål, genom enkäter och intervjuer, bland medborgare med funktionsnedsättningar. I den andra fasen genomförs intervjuer med kommunens experter på tillgänglighet, folkhälsa och friluftsliv samt samhällsplanering samt med företrädare för Örnsköldsvik och Huddinge kommuner som blivit utnämnda till årets friluftskommuner (2016 respektive 2017) baserat på deras arbete med tillgänglighet. Då inkluderas även intervjuer med lokala medlemsorganisationer som riktar sig till personer med olika funktionsnedsättningar.

Forskningen kommer att generera ny kunskap om tillgänglig turism som är relevant för både naturturismföretag och organisationer samt myndigheter. Forskningsprojektet kommer också bidra till att utveckla konkreta åtgärder som syftar till att uppnå målen i svensk och internationell funktionshinders- och friluftlivspolitik.

 

För mer information

Kontakta:

Sandra Wall Reinius (projektledare)

Övriga deltagare i projektet:

Dimitri Ioannides
Rosemarie Ankre
Kristin Godtman Kling
Magnus Zingmark

Referensgrupp

Myndigheten för Delaktighet

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Jämtland Härjedalen Turism

Finansiering

Projektet Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter är beviljat av BFUF (Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond), finansieras med 1,4 miljoner kronor och kommer pågå mellan 2019-2020.

Den fördjupade studien Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer är beviljat inom ramen för samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun, finansieras med 1,2 miljoner kronor och kommer pågå samma period.

Nyhetsbrev om Tillgängliga naturmiljöer

Delrapport