Den enskilde individens drivkraft att förebygga olyckor och kriser

Projektet syftar till att undersöka den enskilde individens drivkrafter att förebygga olyckor och kriser. Såväl motivation som sociala och rumsliga dimensioner av individens riskförståelse kommer att studeras.

Empiriskt kommer projektet att baseras på såväl en fokusgruppsintervjustudie som en djupintervjustudie. Studien är avgränsad till unga vuxna (18-30 år) i Sverige (Östersund) och Norge (Trondheim). Resultaten kan i förlängningen bidra till att olyckor i hemmet kan minska i omfattning och att enskilda individer blir bättre på att förebygga olyckor och kriser i samband med storm.

Studien genomförs inom ramen för såväl Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet som "Risk Psychology, Environment and Safety" vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim då Erika är verksam i båda dessa forskningsmiljöer.

Projektets slutrapport

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Dr Erika Wall

Projekttid
November 2010November 2012

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)