Head injuries in Swedish Ice hockey and the associated risk regulation regime

Head injuries in Swedish Ice hockey and the associated risk regulation regime

Olov Hemmingsson, sociologi

Min avhandling berör risk i form av huvudskador inom svensk ishockey och långsiktiga hälsoeffekter av sådana. Som grund för analysen används konceptet riskregleringsregimer, som bland annat strävar efter att förklara variationer avseende reglering i förhållande till olika risker.

English:

My thesis concerns risk in the form of head injuries within Swedish ice hockey and associated long-term health effects. As a basis for the analysis, the concept of risk regulation regimes is used, which aims to explain variations regarding regulation regarding different types of risks.