Scenarios we live by – Samtida beredskapsstrategier för osäkra framtider

Mikael Linnell, sociologi

Mitt avhandlingsarbete beskriver olika aspekter av samhällelig krisberedskap efter millennieskiftet. 

Somliga menar att det samtida samhället mycket mer än tidigare präglas av osäkerhet inför framtiden. Tidigare uppfattades framtiden till stor del som både förutsägbar och möjlig att kontrollera med hjälp av olika tekniker för att hantera risk. I takt med att framtiden upplevs som alltmer osäker förändras våra strategier för att förbereda oss på den – från hantering av risk till hantering av osäkerhet – vilket i sin tur genererar nya sätt att producera kunskap om framtiden. Viktigt att undersöka blir då hur detta görs, och vilka beredskapspraktiker som normaliseras för att kunna möta de föreställda hot och svårigheter som framtiden bär på. För att studera detta tar jag hjälp av, och utvecklar, några begrepp och företeelser som beredskap, scenario, simulering, föreställning och iscensättning. 

Fakta

Doktorand
Mikael Linnell

Ämne
Sociologi

Startår
2012

Publikationer
Linnell, M. (2015). Att iscensätta apokalypsen: Zombiemetaforer i den samtida katastrofberedskapen. Sociologisk forskning, vol. 52: 2, ss. 155-179.

Linnell, M. (2014). Citizens response in crisis: Individual and collective efforts to enhance community resilience. Human Technology, vol. 10: 2, ss. 68-94.