CCRAAAFFFTING – Resilient betalningssystem

CCRAAAFFFTING – Resilient betalningssystem

Projektet ska ta reda på hur samhället på bästa sätt kan återhämta sig efter en IT-incident, naturkatastrof, politiska oroligheter eller annat som på ett dramatiskt sätt påverkar betalningssystem, transport- och livsmedelsförsörjningen.

3506245-demonstration-av-kortbetalning.jpg

Vad händer om alla bankomater plötsligt slutar fungera och det inte heller går att betala med kort? Vilka konsekvenser får det för människor och viktiga delar av samhället? Hur ska olika aktörer agera i en sådan situation för att mildra de negativa effekterna?

Projektet CCRAAAFFFTING (Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games) ska samla beslutsfattare som representerar betalningssystemet, transportsektorn och livsmedelsförsörjningssektorn i 30 rollspel där de tillsammans ska upptäcka hur kriser som slår ut deras sektorer samtidigt kan hanteras, och hur de olika sektorerna genom gemensamma åtgärder snabbt och kraftfullt kan återhämta sig. I rollspelen kommer deltagarna under en heldag att gemensamt analysera olika situationer från ett helhetsperspektiv och föreslå beslut där de tar hänsyn till varandras intressen. Besluten matas varje gång in i en datorsimulering som återger vad de samlade effekterna av besluten blir i hela landet efter en viss tidsperiod (några dagar eller veckor beroende på scenario). Deltagarna får omgående resultaten och tar sedan ställning till den nya situationen. På det sättet spelas ett skeende med ett flertal beslutsrundor upp och deltagarna lär sig mer och mer om varandras beteende och systemets komplexitet i stort.

Kombinationen av rollspelssimulering och datorsimulering är ett forskningsområde där styrkorna med båda simuleringsformer utnyttjas. Genom rollspelssimulering kan de verkliga aktörerna bli en del av simuleringen, vilket gör den mer genuin. Genom datorsimulering kan effekterna av besluten på större skala och över längre tid snabbt analyseras och visualiseras.

De viktigaste förväntade resultaten av projektet är:

  • Konkreta råd och tips för respektive samhällssektor (betalningssystem, transportsektorn, livsmedelsförsörjningen) om vilka typer av åtgärder som är gynnsamma för en snabb återhämtning
  • En djupare förståelse för hur kollektiv resiliens (återhämtningsförmåga) kan utvecklas, även i andra sektorer
  • En djupare förståelse för hur datorsimulering och rollspelssimulering kan kombineras

Projektet CCRAAAFFFTING är ett samarbete mellan forskare från Mittuniversitet, Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och företaget Combitech. De olika parterna kompletterar varandra med var sin spetskompetens. Mittuniversitetets forskare kommer att utveckla och genomföra datorbaserade simuleringar.

CCRAAAFFFTING anordnade speldag hos Länsstyrelsen i Örebro – 27 november 2018

Fakta

Deltagare
Högskolan i Skövde
Linköpings universitet
Mittuniversitetet
Combitech

Kontaktpersoner, RCR
Leif Olsson
Aron Larsson

Projekttid
2016–2020

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

CCRAAAFFFTING i media