Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, Sociala nätverk och lärande (RISE)

Forskningsprojektets övergripande syfte är att bidra till ett resilient samhälle genom fördjupad och nyanserad förståelse av de kontextuella och bakomliggande faktorer som skapar och upprätthåller resiliens respektive bryter ned och underminerar densamma.

_DSC5741.jpg

Resiliens är ett begrepp som under senare år har blivit etablerat inom risk- och säkerhetsområdet, både inom forskning och praktik. Det är dock ett problematiskt begrepp, inte minst eftersom det har lika många definitioner som användare och för att tillämpningarna spänner från enskilda individers resiliens till globala klimatfrågor.

Många gånger används begreppet resiliens i samband med just globala frågor eller sammanhang som involverar extrema förhållanden, såsom områden hårt utsatta för fattigdom, svält, naturolyckor eller politisk instabilitet. Men eftersom det har blivit ett etablerat begrepp är det viktigt att undersöka hur det kan förstås och tillämpas i en svensk eller nordisk kontext. Genom att ta fram kunskap om resiliens som är specifik för Sverige ska projektet bidra till en ökad resiliens.

Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, Sociala nätverk och lärande är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Försvarshögskolan och Karlstad universitet.

Publikationer

Linnell, M. (2019). Resilient mottagande av flyktingar – ett europeiskt perspektiv. (RCR Working Paper Series 2019:2).  

Kolmodin, S. (2019). "Community" och "resiliens" - inga självklara begrepp. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:3).  

Sparf, J. & Petridou, E. (2019). Resilience in Practice : A Survey of Recent European Union Projects. (RCR Working Paper Series 2019:4).  

Fakta

Deltagare
Mittuniversitetet:
Dimitri Ioannides
Roine Johansson
Sophie Kolmodin
Mikael Linnell
Evangelia Petridou
Jörgen Sparf
Försvarshögskolan:
Hans Brun
Karlstad universitet:
Tove Bodland
Mikael Granberg
Beatrice Hedelin
Lars Nyberg
David Olsson

Projektledare
Jörgen Sparf

Projekttid
20180101–20221231

Externa forskningsmedel
20 miljoner

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB