Den enskildes drivkraft att förebygga olyckor

Erika Wall, Fil Dr i sociologi, har nyligen erhållit postdoktoralt forskningsstöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet handlar om den enskildes drivkraft att förebygga olyckor.

Erika har tagit fasta på att de flesta människor i Sverige inte är vana att möta kriser i hemmet som exempelvis att någon råkar ut för en olycka som kräver akut hjärt- och lungräddning eller första förband, att vattnet fryser på vintern, eller att elförsörjningen slås ut. Tidigare studier visar att de flesta privatpersoner inte heller förbereder sig för sådana händelser. Genom att besöka privatpersoner i hemmet och intervjua dem om hur de förhåller sig till olika typer av olycksfall, hoppas Erika få veta mer om hur enskilda individer tolkar risker och vilka drivkrafter som ligger bakom eventuella förebyggande åtgärder.

 

Behovet av forskning om skadeförebyggande åtgärder är stort. Förväntan är att projektet ska leda till kunskap som kan bidra till att olyckor minskar och de negativa effekterna vid eventuella kriser blir färre.

 

Under projekttiden arbetar Erika inte bara vid RCR, utan är också gästforskare vid NTNU och forskargruppen Risk Psychology, Environment, and Safety.

För mer information om Erikas nuvarande postdoktorala forskningsprojekt, se »MSBs hemsida

Vill du veta mer om riskförståelse, se: Wall, E. (2010). Riskförståelse: teoretiska och empiriska perspektiv.