Säkrare evenemang genom ny forskning

Säkrare evenemang genom ny forskning

Ett nytt forskningsprojekt vid risk- och krisforskningscentrat RCR vid Mittuniversitetet ska ge besökare av evenemang en ökad säkerhet. En av uppgifterna är att hitta nya sätt att förmedla information till evenemangsbesökare vid en krissituation.

Samtidigt som evenemangen blir allt fler och lockar allt större skaror besökare så växer också behoven av kunskap kopplad till trygghet och säkerhet vid större evenemang.


- Idag finns exempelvis ofta en utrymningsplan vid en eventuell kris under ett evenemang, men det är inte säkert att det finns en plan för hur detta ska nå fram till besökarna. Vi vill utveckla nya möjligheter att nå ut med risk- och kriskommunikation som också inkluderar den enskilde besökaren, säger Erna Danielsson, docent vid RCR.

 

Syftet med forskningsprojektet är att skapa system, modeller för ledning och organisationslösningar för en effektiv risk- och krishantering i händelse av en kris under ett större evenemang, eller på en destination. Det kan handla om att utveckla olika typer av produktstöd, exempelvis appar för risk- och kriskommunikation. Stödet som utvecklas i projektet ska kunna användas på destinationer och vid större event och ge besökare stöd vid en eventuell krissituation.

 

- Eftersom varje evenemang är unikt så krävs det att det får sin egen ”modell” som innehåller en unik plan för risk- och kriskommunikation och krishantering. Men det kan också vara så att det finns vissa gemensamma drag som ligger till grund för en krishanteringsplan, vilket kan skapa en standard som sedan anpassas efter det unika evenemanget, säger Erna Danielsson.

 

Stödet utvecklas för att vara interaktivt och ska kunna användas av företagare i evenemangsbranschen och myndigheter, inte bara regionalt, utan även nationellt och internationellt.

 

Forskningsprojektet kommer också att kartlägga olika evenemangs säkerhetsberedskap och förstärka kunskapen om risk- och krishantering vid evenemang och destinationer hos inblandade aktörer i Jämtland och Västernorrland. Projektet väntas också leda till möjligheter att utveckla nya företag i regionen.

 

Medverkande myndigheter är Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland, polisen i Jämtland och Västernorrlands län, räddningstjänsten i Jämtland, Västernorrland och Medelpad.

 

Projektet har nyligen beviljats forskningsmedel och beräknas pågå fram till årsskiftet 2014/15.