Erika Wall får stöd för bästa forskningsidé

Erika Wall, doktor i sociologi och forskare vid RCR, får stöd från fakulteten för Humanvetenskap på temat mest intressanta forskningsidé.

Fakultetens anslag på 500 000 delas ut till den forskningsidé som bedöms vara mest spännande och nydanande. Wall kommer i sitt projekt att undersöka hur visuella  metoder kan användas för att öka förståelsen för enskildas riskförståelse.

Projektet "Konst som uttryck riskförståelse: hur kan samhällsvetenskaplig riskforskning dra nytta av kreativa uttryck i datainsamling, analys och forskningskommunikation?" bygger vidare på Walls tidigare studier ”Riskbilden”, genomfört i samarbete med Vetenskap & Allmänhet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och "Rita och skriv om risk", genomfört i samarbete med MSB och Arkitekturmuseet. I båda projekten fick barn/ungdomar i uppgift att genom fotografier (Riskbilden) eller teckningar (Rita och skriv om risk) uttrycka vad de upplever som risker i sin vardag.

I detta projekt vill Wall undersöka hur samhällsvetenskaplig riskforskning kan dra nytta av kreativa metoder för datainsamling och analys för att hitta nya, mer nyanserade sätt, att undersöka hur risker i vardagen kan förstås av människor.

Projektet inkluderar också innovativa sätt att kommunicera forskning med stöd av visuella uttryck/objekt.