Ny studie om individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet

Jörgen Sparf vid RCR har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort en studie om särskilt utsatta gruppers förmåga att ta ansvar vid en kris.

En viktig och ofta debatterad fråga inom svensk krisberedskap är enskildas förmåga att ta ansvar för sin egen och anhörigas säkerhet. Men möjligheten att ta ett sådant ansvar varierar mellan individer och grupper. Den här studien visar att privatekonomi, hälsa och sociala nätverk är avgörande för hur människor klarar sig vid allvarliga händelser.

Studien, Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. Särskilt utsatta grupper, lyfter fram flera grupper som kan ha svårt att själva ta ett eget ansvar. Det handlar om exempelvis personer med psykiatriska problem, funktionsnedsättningar, vissa etniska minoriteter, vissa immigranter och missbrukare.

I studien påpekas också att förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet inte är konstant utan varierar över tid i livet. Vid perioder av t.ex. depression eller missbruk är man mindre mottaglig för säkerhetsbudskap från myndigheter.

Resultaten från studien kommer att användas i MSB:s pågående arbete med att utveckla informationen om enskildas krisberedskap där just information om och till olika riskgrupper är ett särskilt utvecklingsområde.

Jörgen Sparf är doktor i sociologi och verksam inom RCR.

Mer information och studien i sin helhet på MSB:s webbplats