Jörgen Sparf nominerad till arbetsgrupp inom FN

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nominerat RCR-forskaren Jörgen Sparf som enda svenska representant till en arbetsgrupp inom FN-organet United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR).

Arbetsgruppen är en av flera som ska arbeta med att implementera det så kallade Sendai-ramverket. Ramverket antogs i Japan i mars vid den tredje FN-konferensen om katastrofriskreducering och gäller åren 2015–2030.

Sendai-ramverket är ett frivilligt avtal med den övergripande målsättningen: The substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of persons, businesses, communities and countries.  

Arbetsgrupperna utgörs av experter från hela världen som ska ta fram strategier, riktlinjer och guider för att hjälpa stater och nationella myndigheter att implementera ramverket. 

Jörgen Sparf har nominerats till gruppen Social Protection som arbetar med bakomliggande frågor som påverkar hur människor, särskilt de mest sårbara med låg anpassningsförmåga, drabbas av katastrofer. Det handlar dels om akuta frågor i katastrofer – tillgång till socialtjänst, tillförsel av mat eller kontanter samt olika former av sociala skyddsnät – dels om mer strategiska frågor som möjlighet till försörjning, väder-indexerad försäkring av grödor samt socialförsäkringar.  

Jörgen Sparf är doktor i sociologi vid RCR, Mittuniversitetet. 

UNISDR  jobbar med att implementera, följa upp och utvärdera FNs strategi för katastrofminskning.

Arbetsgruppens uppdrag pågår år 2015–2016.