EU finansierar forskning om hållbart samhällsbyggande

EU:s regionala strukturfondsprogram för Mellersta Norrland har beviljat forskningsmedel för ett antal forskningsprojekt vid Mittuniversitetet. Ett av dem är "Hållbart Samhällsbyggande – från mellersta Norrland till Europas glesa bygder" – ett samarbetsprojekt mellan RCR, Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Strukturfondsprogrammet i Mellersta Norrland ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. 

Hållbart Samhällsbyggande – från mellersta Norrland till Europas glesa bygder

Projektets övergripande mål är förbättrad attraktivitet, innovationskraft och konkurrenskraft för företag och organisationer inom byggande och boendesektorn i mellersta Norrland. För att bidra till att lösa problem med utflyttning, en stagnerad näringslivsstruktur och könssegregerad arbetsmarknad bidrar projektet till att vidareutveckla modellen Hållbar byggproduktion genom att inkludera ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet och därmed användardrivna innovationer inom byggande och boende vilka kan leda till effektiva, flexibla och hållbara affärsutvecklingsmodeller inom bygg och fastighetssektorn. Beviljat belopp 5 873 772 kr.

Mittuniversitetet beviljades sammanlagt 76 miljoner.