Nordeas vetenskapliga pris om 100 000 kronor har tilldelats docent Aron Larsson. Priset delades ut av rektor Anders Fällström under Mittuniversitetets akademiska högtid den 13 oktober.

IMG_6285.jpg

Aron Larssons forskning kretsar runt datorbaserad risk- och beslutsanalys med det övergripande målet att främja effektivt och rationellt beslutsfattande i samhälle och näringsliv. För beslutsanalys har metoder för att modellera beslutsproblem och värdera alternativ med målkonflikter och flera intressenter utgjort en viktig del av arbetet (så kallad multikriteriebeslutsanalys).

En stor del av forskningsresultaten från detta arbete har förpackats i ett användarvänligt datorbaserat beslutsverktyg (DecideIT) som tillgängliggjort modern beslutsanalys för en bred skara användare och som använts i ett stort antal samhälleliga domäner. Aron Larsson har publicerat cirka 70 vetenskapliga artiklar och medförfattat två böcker inom områdena risk- och beslutsanalys, främst med en datavetenskaplig inriktning men i många fall kopplade till planering, miljö, energi eller ekonomi.

– Jag arbetar med olika beslutsmodeller som kan användas för att jämföra olika alternativ där det finns målkonflikter och stor osäkerhet. Där kan beslutsmodeller vara till stor nytta för att värdera risk på olika vis. För närvarande undersöker vi med hjälp av datasimulering vad som händer i samhället om våra betalningssystem med korttransaktioner slutar att fungera. Hur påverkar det konsumenternas beteende och vad blir effekten för handlare och banker? Detta i samarbete med MSB, Högskolan i Skövde, Linköpings universitet, Stockholms universitet och med intressenter från Riksbanken, storbankerna, Ica och drivmedelsbranschen. Mitt bidrag just här kan sägas bestå av att koppla ihop ekonomisk modellering med datavetenskap och på så vis kan vi göra interaktiva simuleringar som blir som en form av ”spel”.

– Det är fantastiskt roligt att få stipendiet från Nordeas Norrlandsstiftelse. Jag ser det som en uppmuntran till att fortsätta att studera ekonomiska villkor med datavetenskapliga metoder. Det är spännande att vi kan förstå många delar av samhället bättre genom att tillämpa AI – artificiell intelligens. Mjukvarumetoder för beslutsmodeller är idag väldigt underutnyttjade i industrin och samhället men i och med att paketeringen av dessa modeller blir allt mer tillgängliga för en bredare skara användare så ökar möjligheterna också, avslutar Aron.  

Nordeas Norrlandsstiftelse

Nordeas Norrlandsstiftelse arbetar för att främja vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Stiftelsen har sedan starten 1986 delat ut över 22 miljoner kronor i ekonomiska bidrag.

Det forsknings och utvecklingsarbete stiftelsen stödjer skall i första hand vara relevanta för bankens affärsmässiga intressen och fortsatta utveckling i de olika norrländska länen. Stiftelsen stödjer även projekt som kan anses vara relevanta om de exempelvis syftar till att utveckla ett kundföretag. Det kan handla om att utröna huruvida idéer eller projekt kan förmodas ge ekonomisk bärkraft i praktisk tillämpning.