Vår vision

Spara favorit 12 sep september 2011

Mittuniversitetets forskning samlas under visionen Skog och fjäll som resurser för näringsliv och livskvalitet.

Centralt för Skog är forskning inom Skogen som resurs samt Industriell informationsteknologi och digitala tjänster. Centralt för Fjäll är forskning inom Hälsa och idrott samt Turism och upplevelser. Hållbarhetsfrågor aktualiseras inom båda områdena.

Visionen innehåller både starka områden och utvecklingsområden. Inom universitetets starka områden bedrivs redan idag forskning av hög vetenskaplig kvalitet. I forskningen inryms även utvecklingsområden där universitetet ser ett strategiskt behov av stärkt forskning.

Visionen är indelad i två tematiska områden, Näringsliv och Tillväxt samt Livskvalitet och Välfärd, som skär rakt över vetenskapsområden och fakultetsområden. Mittuniversitetets ambition är att stärka dessa tematiska områden som då utgör universitetets forskningsprofil. Samtidigt finns en strävan att hitta synergier mellan områdena.

Här kan du ladda ner och läsa Mittuniversitetets vision