Affärsmodell för hållbart boende för äldre

Social samvaro och ett aktivt liv kan göra att individer håller sig friskare längre. Förstudien ”Affärsmodeller för hållbart boende för äldre” utgår från just det genom att studera Mitthems trygghetsboende Skepparen i Sundsvall.

Studien är en fortsättning av EU-projektet Hållbart byggande och boende (Håsa). Problem som uppmärksammats inom Håsa är att lägenhetshyrorna generellt är höga vilket stänger ute mindre bemedlade personer från boende, så frågan är hur affärsmodellen ska utformas för att öka integrationen, hur boendet ska utformas praktiskt med en tajt budget, samt på vilket sätt fastighetsägare kan marknadsföra gentemot aktiva äldre.

Målgrupp
I Skepparens 139 lägenheter bor personer som är 70 år och äldre. Här finns gemensamma ytor och lunchservering, aktiviteter planeras och utförs gemensamt. Boendeformen erbjuder möjlighet till social gemenskap som kan motverka ensamhet.

Mål
Utveckla hållbara affärsmodeller för boenden med målgrupp 70+

Genomförande
Med förstudien vill man undersöka vilka faktorer som påverkar affärsutveckling av attraktiva boenden för äldre. Fokus i studien kommer att ligga på att samla och analysera data samt sammanställa en litteraturöversikt kring affärsmodellering inom en offentlig kontext. Med bakgrund i den modell som utvecklats inom HåSa, ska man nu testa modellen på den nuvarande situationen på Skepparen, där även Covid-19 påverkan beaktas, för att därmed också kunna finna nya faktorer som bör beaktas vid sådan affärsmodellering. Med bas i forskningsstudier vidareutvecklas modellen så att den på bästa sätt tillgodoser individers behov av trygghet och gemenskap, organisationers lönsamhetskrav och samhällsekonomiska intressen (hälsa). Intervjuer kommer att genomföras och kompletteras med material från tidigare studie för att ligga till grund för underlag till återkoppling till kommunen och andra intressenter, vidareutveckling av tidigare nämnda modell samt forskningsrapportering.

Projektledare

Edith Andresen

Universitetslektor

010-1428684

Projektmedlemmar

Heléne Lundberg

Professor|Professor

010-1428571

Lovisa Högberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428041

Camilla Hjältman, Mitthem

Camilla Hjältman, Mitthem

Katarina Palmgren, avdelningen för Digitalisering och innovation

Katarina Palmgren, avdelningen för Digitalisering och innovation

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.