Projektet AMPeRE, Industrialisation of Additive Manufacturing through multi-purpose post-PRocEssing, är ett företagsdrivet initiativ som fokuserar på efterbearbetning, specifikt för pulverbäddsmetoder.

Bild till AMPeRE.jpg
Överst ett 3D-printat föremål som genomgått efterbearbetning och under ett föremål som inte efterbearbetats.

Bakgrund

Det återstår många utmaningar innan additiv tillverkning (AM) kan anses vara en industrialiserad process. För pulverbäddsmetoder (PBF) hämmas produktiviteten och effektiviteten kraftigt av mer eller mindre manuella metoder för att ta bort stödstrukturer och kvarvarande pulver. Dessutom finns det också stora utmaningar när det gäller ytbehandling och polering av komplexa geometrier, där traditionella metoder kanske inte ens kan användas.

Projektet kommer att driva industrialiseringen av PBF framåt genom att utvärdera och vidareutveckla en mångsidig efterbearbetningsmetod som bygger på elektrokemipolering. I en förlängning vill projektet förbättra möjligheterna till effektiv efterbehandling av AM-produkter genom att demonstrera ett produktionssystem med snabbare ledtider, högre automatiseringsgrad, lägre kostnad och en högre funktionalitet hos slutprodukten.

Projektet riktar sig särskilt mot flyg och ortopedisk tillverkning men resultaten kommer även att kunna erbjuda konkurrensfördelar för andra industrisegment där AM där man är beroende av en effektiv ytbehandling.

Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en gemensam satsning av VINNOVA, FORMAS och Energimyndigheten.

Finansiärer