Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas till förekomsten av stora skogsbränder.

Utbränd skog

Det som inom forskningen kallas ”focusing events”, t.ex. skogsbränder, är händelser som tenderar att rikta uppmärksamheten hos olika grupperingar i samhället, bland annat policyskapare, mot ett uppfattat problem. Krisberedskap är emellertid en ”politik utan publik” som knappast uppmärksammas av allmänheten förrän en kris inträffar.

Inom projektet ställer vi frågor om händelsen i sig, om de aktörer som bidrar till att formulera lokal krisberedskapspolitik, hur dessa ”ramar in” skogsbränderna (i miljömässiga, ekonomiska eller sociala termer), mot vilka krishanteringen är inriktad, och huruvida det har förekommit misslyckade försök till lokal politisk förändring. Genom så kallad Multiple Streams-analys undersöker vi både aktörerna och den institutionella kontexten, och skogsbranden som en del av den policyskapande processen.

Tre fall av lokala policyskapande processer ska undersökas i kommuner som drabbats av omfattande bränder: Sala kommun (i Västmanlands län), Ljusdals kommun (i Gävleborgs län) och Härjedalens kommun (i Jämtlands län). Genom detaljerade studier av fallen förbättras vår förståelse av de förändringar som äger rum, eller förhindras, ifråga om krisberedskapspolitik på lokal nivå.

Se när Evangelia Petridou presenterade projektet på Formas seminarium "Vad lärde vi av skogsbranden 2014?" i Västerås den 28 november 2019.

Finansiärer

Formas logotyp