Didaktiska möjligheter och begränsningar i fritidshemmets fysiska lärmiljö

Fritidshemsverksamheten är en del av det svenska utbildningssystemet och fritidshemmen är till övervägande del lokalintegrerade med skolan. Syftet med projektet är att undersöka didaktiska möjligheter och begränsningar i relation till fritidshemmets fysiska lärmiljö.

Barn spelar labyrintspel på fritids

Projektet är ett avhandlingsprojekt som består av fyra delstudier och en övergripande analys. De tre första delstudierna är explorativa och tar avstamp i praktiken i fyra fritidshem med sinsemellan olika fysisk lärmiljö. I dessa studier undersöks, genom intervjuer och observationer, hur eleverna och personalen beskriver de möjligheter och begränsningar som den fysiska lärmiljön erbjuder för didaktiska aktiviteter i fritidshemmet. Den fjärde delstudien är en enkätundersökning, utvecklad utifrån resultaten av de inledande tre studierna. Projektet begränsar sig till de lokaler och interiörer inomhus som de olika fritidshemmen har tillgång till, alltså även skollokaler som till exempel idrottssalar och klassrum.

Avhandlingens bidrag är kunskaper och insikter till nytta för lärare, elever, målsmän, skolledare, huvudmän och politiker.

Fakta

Projektperiod

160901-221130

Projektledare

Christina Grewell

Doktorand|Doctoral Student

010-1428120