Forskningsprojektet ECWA-NOR har som målsättning att säkra kvaliteten i våra vattendrag genom analys och spårning av tarmbakterier och e-DNA.

Bäcken

Sverige har en unik resurs, i framför allt norra delarna av landet, eftersom där finns mängder med vattendrag vars vatten är så rent att det går att dricka, något som inte är självklart i andra delar av Europa eller övriga världen. Men föroreningar och mänskligt avfall från nybyggnationer av bostäder nära vattendrag samt växande naturturism i fjällvärlden är ett allvarligt hot. Vi behöver hitta innovativa metoder som både kan skydda dessa vattendrag och vårt dricksvatten.

En stor orsak är ökad mängd mänsklig avföring i vattnet. Projektet ska därför hitta samband mellan tarmbakterien E.coli och eDNA som är spår alla organismer lämnar genom till exempel hudrester, saliv eller avföring. Det ska användas för att spåra ursprunget till föroreningar i vattendragen. Forskarna i projektet kommer att göra provtagning samt genomföra kemiska och mikrobiologiska analyser i de över delarna av Indalsälven, uppströms Storsjön samt i vattendrag i fjälltrakterna mot norska gränsen.

Mål

Huvudmålet med projektet är att undersöka hur E.coli kan användas som en indikator för avföringsföroreningar i norra Sveriges vattendrag. Projektet ska även utvärdera olika metoder för att identifiera bakteriernas källa och härstammning genom att kombinera traditionella samt moderna metoder. Projektet ska ge kunskap att förutse och kontrollera föroreningar i vattnet. De specifika målen är:

  1. Utveckla en metod för provtagning i de angivna områdena för att samla in relevanta data om E.coli förekomst.
  2. Kombinera analys av E.coli med eDNA i vattenproverna för att spåra föroreningarna till ett specifikt ursprung. eDNA är troligtvis ett användbart verktyg för att hitta stammar av E.coli direct i proverna utan att göra bakterieodling. På så vis kan man hitta svårupptäckta stammar.
  3. Genom laboratorieexperiment utforska sambandet mellan inaktiveringshastigheten för E.coli och fysikalisk/kemiska egenskaper hos vattnet såsom temperatur, solinstrålning, organiskt material och näringsämnen.
  4. Genomföra multivariantanalys och skapa bättre förståelse för multifaktorell påverkan på E.coli-bakteriens nedbrytningstakt och resultaten av eDNA-analys. Utveckla pålitlig GIS-modell för att förutse potentiella bakterieutslag i målområdena.

Projektgruppen

Bakre raden från vänster:
Monica Odlare, Robert Lundqvist, Anders Jonsson, Jon Hildahl, Jessica Sjöstedt, Anna Svedberg

Främre raden:
Michaela Hellström, Gibson Mhandu, Emmma Dufbäck, Johan Näslund.

Ej med på bilden: Jonas Kråik

Finansiärer

Logo