Extremvädrets effekter på allmänhetens stöd för klimatstyrmedel

Klimatförändringarna förväntas leda till att extremväder, så som värmeböljor, stormar och skyfall, blir allt vanligare. I det här projektet undersöker vi hur förekomsten av extremväder påverkar allmänhetens stöd för olika typer av klimatstyrmedel.

Klimathot, oväder, glesbygd

Olika former av extremväder, så som värmeböljor, stormar och skyfall har i tidigare forskning föreslagits kunna påverka allmänhetens syn på och oro för klimatfrågan. Sådana effekter på allmänhetens uppfattningar skulle kunna ha potentiellt avgörande betydelse för möjligheterna att effektivt kunna implementera olika former av klimatstyrmedel. Resultaten från tidigare forskning är dock blandade och det finns ingen entydig bild av hur sambandet mellan extremväder och olika former av klimatattityder ser ut.

I detta projekt undersöker vi hur extremväder påverkar allmänhetens stöd för klimatstyrmedel. Vi utgår från ett teoretiskt ramverk som lyfter fram tre huvudsakliga faktorer som förklaring till när och hur extremväder påverkar styrmedelsstöd: (1) typen och omfattningen av ett extremväder, (2) personliga värderingar och åsikter, samt (3) hur extremväder framställs och tolkas i den offentliga debatten.

För att kunna undersöka de föreslagna sambanden använder vi oss av två huvudsakliga metodologiska angreppssätt: dels en longitudinell studie som kombinerar enkätdata med meteorologisk data, och dels ett antal web-baserade survey-experiment.

Fakta

Projektperiod

200101-221231

Projektledare

Stefan Linde

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428663

Projektmedlemmar

Finansiärer

Formas logotyp