Foodtech - fermentering av skog för framtidens mat

I det här forskningsprojektet kommer vi att studera fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder.

Foodtech fermentering illustration.jpg

Projektet kommer att på ett cirkulärt och hållbart sätt studera fermenteringsprocesser och optimera mikrobers produktion av protein och nyttigt fett. Fermenteringsprodukter som sedan kan förädlas vidare till djurfoder, köttersättning och biodrivmedel. Projektet ämnar även undersöka möjligheten att använda i fermenteringen bildad koldioxid för att odla alger för matkonsumtion samt att nyttja bildad etanol. Restprodukter från fermenteringen kommer att användas som insektsfoder för att på det sättet producera protein men även nyttjas som gödningsmedel.

Långsiktigt mål för projektet är att utveckla och stärka det regionala företagandet, primärt inom området Foodtech, genom forskning som riktar sig mot nya produkter och processer som kan bli alternativ eller komplement till befintliga. Målet är också att bidra till att bygga en stark forskningsmiljö inom Foodtech på Mittuniversitetet.

Grunden för projektet är att nyttja den kompetens inom fermentering av förnyelsebara och fossilfria restmaterial från skogen som finns på Mittuniversitetet och nyttiggöra resultaten i regionen. Samverkan mellan Mittuniversitetet och intressenter som Peckas Tomater, SCA Ortviken, Biocompost, Colabitoil, Labservice, Nattviken Invest, Hushållningssällskapet och Härnösands kommun stärker projektbygget ytterligare.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC är de närmaste 10 åren avgörande for att undvika katastrofala klimateffekter. Köttproduktion pekas, tillsammans med fossildriven transport av varor och människor, ut som två av de stora utmaningarna for att minska utsläppen av växthusgaser. Globalt står köttproduktion och transporter tillsammans för drygt 28% av världens utsläpp av växthusgaser. Projektet stödjer därför direkt utvecklingen av FN:s globala mål nr 13, Bekämpa klimatförändringarna, med indikatorer för att bl.a. följa påverkan från köttproduktion samt FN:s klimatmål att klara 1.5-gradersmalet till 2030. 

 

Projektledare

Erik Hedenström

Prefekt |Head of Department

010-142 87 29

Projektmedlemmar

Dan Bylund

Professor|Professor

010-142 89 09

Svante Holm

Universitetslektor

010-142 85 37

Madelen Olofsson

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

010-142 88 67

Finansiärer