FUN-LAM: Funktionellt gradierade lameller i EBM

Projektet syftar till att genomföra tester som ska göra det möjligt att byta material medan maskinen arbetar, en metod som är komplicerad vid tillverkning genom den additiva metoden Electron Beam Melting®.

Additiv tillverkning metall

Tidigare experiment vid Sports Tech Research Centre har visat möjligheten att blanda olika pulver (framförallt metaller) för att modifiera egenskaperna på material tillverkade genom additiv tillverkning. Det främsta problemet med detta är att säkerställa en homogen kemisk sammansättning eftersom att de olika pulvren tenderar att samlas i kluster.

I detta projekt testas ett nytt tillvägagångssätt där två pulver med olika sammansättning placeras i olika behållare i byggkammaren. På så vis kan processen styras för att hämta en bestämd mängd pulver från varje behållare vilket sedan blandas direkt på byggytan. Eftersom att processen sker genom smälta lager-på-lager så kan en unik kemisk sammansättning väljas för varje 50-70 µm lager. Genom denna metod är målet att tillverka lameller vilka hålls ihop av ett gradientskikt med både kemisk och mekanisk låsning. När detta kombineras med avancerade 3D-geometrier så öppnas många möjligheter; ett exempel är att skapa en övergång från en duktil verktygshållare till ett hårt verktyg.

Ett annat exempel är att använda denna metod för att skapa bindeskikt där verktygshållare kan byggas på redan befintliga verktyg. Genom detta skulle materialet i verktyget som ofta är exotiskt på grund av kostnad och hållbarhetsaspekter kunna minskas. Detta är tänkt som en pilotstudie för att utforska applicerbarheten och ta fram material för framtida ansökningar.

Finansiär

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse

Fakta

Projektperiod

201101-211130

Projektledare

Carlos Botero

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428761