Gränsöverskridande samverkan för säkerhet 3 (GSS3)

GSS3 strävar mot en ökad trygghet för boende och dem som vistas tillfälligt i gränsområdet mellan Norge och Sverige. Projektet bygger vidare på två tidigare projekt där krisaktörer på svensk och norsk sida ökat sina färdigheter i att samverka vid kriser och samhällsstörningar.

Kommunikation med radio under övning

Ett robust samhälle ska klara störningar och icke förutsedda händelseförlopp på ett sådant sätt att samhälle och miljö inte tar skada eller påverkas menligt. Det är viktigt att organisationer som ska vara behjälpliga vid samhällsstörningar är väl förberedda och samspelta även över landsgränsen trots att vi är olika organiserade. Samarbete över gränsen har hittills visat sig mest relevant i samband med räddningsaktioner i fjällmiljö, brand och andre mindre händelser nära gränsen. I samband med en ökad miljö/klimatrelaterad hotbild, sårbarhet i teknisk infrastruktur och ändrad säkerhetspolitisk hotbild i vårt närområde är det relevant att öka övande av samverkan över gränsen.

Från tidigare projekt har vi sett att förmågan att hantera samhällsstörningar är beroende av att krisaktörerna har genomfört långsiktiga och grundliga förberedelser i sina organisationer och att de haft tid och möjlighet att öva, både inom den enskilda organisationen och över organisatoriska gränser. Dock är det praktiskt och ekonomiskt svårt att frigöra arbetstid för de som arbetar inom krisberedskap för att öva.

Det överordnade målet för projektet GSS3 är att regionen, Nordens Gröna Bälte, ska ha en "ökad förmåga" – den ska vara bättre förberedd och övad för att hantera oönskade händelser efter projektets genomförande. Det kommer göras bland annat genom att arrangera övningar i projektets regi, eller att projektet kan delta i aktörers egna övningar. Ett IT-system som utvecklats vid de tidigare projekten kommer vidareutvecklas för att öka möjligheten till flexibla krisövningar. Moduler/element från tidigare genomförda övningar kommer att identifieras för att kunna återanvändas i vårt övningssystem, för att på så sätt på ett enklare sätt kunna skapa nya scenarion.

Finansiärer

Ny logga interreg 2017 Sverige Norge logo logotyp

Läs mer