Mid Sweden Craft Brewing Lab (förstudie)

Syftet med den här förstudien är att undersöka förutsättningarna för etablerandet av ett så kallat "Craft Brewing Laboratory" vid Mittuniversitetet.

Ölbryggeri

För småskaliga ölbryggerier i Sverige finns ofta potential och vilja att utveckla sin verksamhet, men många utmaningar finns i form av bland annat små marginaler, perifera lägen, långa transporter och begränsande lagstiftning.

I denna förstudie vill forskarna undersöka hur ett Craft Brewing Lab skulle kunna stötta branschen inom detta område och vilken typ av kunskap som skulle behöva prioriteras för sektorns företagsutveckling och kunskapsutveckling i regionerna Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Vid genomförande av de i förstudien föreslagna satsningarna bidrar initiativet till utveckling av de rurala kontexter som finns i dessa regioner, där småföretagandet är av stor betydelse för ekonomisk utveckling och sysselsättning däribland inkluderat småskaliga bryggerier.

En etablering av ett "craft brewing laboratory" ger också förutsättningar att via kurser och utbildningar attrahera fler studenter och skapa ett mer levande campus. Detta ligger i linje med avsikten att "prioritera universitet, högskolor och forskningsinstitut som motorer för innovation och utveckling" i Västernorrland, samt satsningar på forskning och en attraktiv livsmiljö genom att "stärka Mittuniversitetets attraktionskraft". 

Publikationer inom projektet

Projektledare

Projektmedlemmar

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428355

Fredrik Ståhl

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428464

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428620

Lovisa Högberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428041

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677