Motivation för lärande hos yngre barn

Gymnasieskolan har under de senaste åren rapporterat om låg genomströmning, en hög andel elever med ofullständiga betyg och bristande motivation. Många aktörer (föräldrar, elevorganisationer lärarförbund, Skolverket, näringsliv och politiker) efterfrågar åtgärder för att ändra den negativa trenden.

Skola klassrum skolbarn

I diskussioner med lärare i gymnasieskolan hänvisas det ibland till att den låga studiemotivationen etableras i grundskolan, dvs. innan påbörjade studier i gymnasieskolan. Personal i grundskolan menar att redan på mellanstadiet uppmärksammas problemet med bristande studiemotivation hos vissa elever, företrädelsevis pojkar.

Att frågan om studiemotivation är viktig i grundskolan beläggs av Skolverkets statistik. Andelen elever som lämnar grundskolan utan slutbetyg minskar inte över tid.

Denna studie avser att tillsammans med Sundsvalls kommun beskriva och analysera frågan om studiemotivation i grundskolan. Eftersom studiemotivation och elevhälsoarbete är nära länkade till varandra, kommer elevhälsofrågor utgöra en del av studien. Studien kommer återföra kunskaperna till arbetslagen genom involverade lärare och annan skolpersonal.

Studien är en viktig fortsättning på det projekt gällande studiemotivation i gymnasieskolan som pågått i samarbete mellan Sundsvalls gymnasium och Mittuniversitet under flera år.

Projektet finansieras av samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

Förstudieansvarig Sundsvalls kommun: Pål Christensson, pal.christensson@sundsvall.se.

Läs beslutsunderlaget för projektet Motivation för lärande hos yngre barn.

Fakta

Projektperiod

201201-211231

Samarbetspartners

Forskargrupper

Kommunsamverkan

Projektledare

Göran Bostedt

Docent |Senior lecturer

010-1428125

Projektmedlemmar

Lena Boström

Professor|Professor

010-1428263

Malin Rising-Holmström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428423

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.