Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ny kunskap hur effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande.

Varmt omhändertagande

Projektbeskrivning

Svårt sjuka patienter förflyttas ett flertal gånger i vårdkedjan, vilket kan vara påfrestande och förenat med risker för såväl patienter som personal. Projektet drivs som ett tvärvetenskapligt projekt mellan ämnena omvårdnad och kvalitetsteknik för att skapa nya infallsvinklar och därigenom uppnå projektets syfte. Projektets metodansats är fallstudier och aktionsforskning då empirin samlas in i de medverkande organisationerna. Projektet bygger på ett interaktivt och inkluderande angreppssätt där projektgruppen kontinuerligt testar och utvärderar arbetssätt och metoder tillsammans med de medverkande organisationerna. Genom att utgå från chefers och medarbetares behov av coachning, patienter och närståendes uppfattning av värdeskapande, orsaker till återinläggningar på IVA samt oönskade händelser i samband med förflyttning, genererar projektet underlag för att säkra även andra vårdkedjor. Det finns idag mycket begränsad forskning inom området och projektet har ett organisatoriskt, ekonomiskt och etiskt värde likväl som ett samhällsvärde. För att hälso-och sjukvården ska använda sina resurser på bästa möjliga sätt behöver de processer som finns säkerställas för att ge bästa möjliga värde för patienter, anhöriga och samhället i stort.

Samhällsnytta

Förberedelser och organisering i samband med en patientomflyttning från IVA till allmän vårdavdelning är av stor vikt för såväl närstående som för personen som förflyttas. Men också för hälso- och sjukvårdsekonomin då en intensivvårdsplats är dyr och platserna få. Detta projekt avser att ge ny kunskap om hur vårdkedjor kan förbättras och göras säkrare och mer effektiva. Svårt sjuka patienter förflyttas ett flertal gånger i vårdkedjan vilket kan vara påfrestande för patienter och närstående men också för medarbetarna i vården. Hälso- och sjukvården har begränsade resurser samtidigt som det åläggs ansvar för en god, säker men också personcentrerad vård där såväl patienter som närstående ges möjlighet att medverka. För patienterna är det också en risk förknippat med att förflyttas, då en återinläggning på IVA efter att ha blivit förflyttad innebär ökad mortalitet.

Samarbetsorganisationer

Samarbetspartner i projektet är Landstinget Region Västernorrland, samt Region Jämtland-Härjedalen. Projektmedlemmarna har besökt Tampa General hospital för att lära och inspireras. Tampa General hospital har fått utmärkelser som bevis på deras framgångsrika kvalitetsarbete. Olika patientföreningar kommer också att tillfrågas som referensgrupp.

Resultat

Inledningsvis i projektet gjordes en systematisk litteraturstudie för att utforska hur forskningsområdena kvalitetsutveckling och omvårdnad kan bidra med kompletterande perspektiv, i syfte att skapa en förbättrad vårdkvalitet vid patientförflyttningar från IVA till vårdavdelning. Studien av vetenskapliga artiklar inom ICU Transitional Care visade att kärnvärderingar, metoder och förbättringsverktyg från kvalitetsutveckling används vid patientförflyttningar från IVA till vårdavdelning. Genom att kombinera perspektiven från de två forskningsämnena erhålls en fördjupad förståelse för hur den aktuella processen kan förbättras. Studien visade också på två områden där ytterligare forskning behövs, vilka är ledarskap och team-samarbete vid patientförflyttningar. 

Denna litteraturöversikt har nu publicerats som en artikel i tidskriften International Journal of Service Sciences och kan ses här.

I projektet har också ett flertal andra aktiviteter genomförts:

  • Enkäter och fokusgrupper med medarbetare för att identifiera hur de uppfattar patientförflyttningsprocessen idag samt hur de önskar att ett framtida läge skulle kunna se ut för att öka vårdkvalitet och patientsäkerhet.

  • Ett mätverktyg i form av en enkät har tagits fram i syfte att mäta teamsamarbete i processen för patientförflyttningar. Mätningar med hjälp av verktyget har också genomförts och analyserats.

  • En kartläggning och analys har gjorts av förbättringsförslag från medarbetare som arbetar i processen.

  • En enkätstudie och analys har genomförts av kvalitetskulturen i den studerade kontexten.

  • En plan för genomförande av värdeflödeskartläggning med syfte att hjälpa verksamheterna att förstå hur processen för patientförflyttningar kan förbättras.
     
     

Tack Familjen Kamprads stiftelse för att ni gör denna forskning möjlig!

 

 

Fakta

Projektperiod

210101-211231

Projektledare

Projektmedlemmar

Marie Häggström

Prefekt |Head of Department

010-1428669

Pernilla Ingelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428308

Lilly-Mari Sten

Doktorand|Doctoral Student

010-1428658