Politiska partier och deras ledare: Makt och val i partier i ett jämförande perspektiv (PartLead)

Vårt mål i detta projekt är att utveckla ett analytiskt ramverk för att undersöka hur ett parti väljer sin ledare och vad detta får för konsekvenser för dennes roll. Ramverket betonar inte bara det formella regelverket utan också den "verkliga historien" om hur processen faktiskt går till.

Politiker Stefan Löfven

I dag sägs ofta representativ demokrati och därmed partidemokrati befinna sig i olika krisstadier. I Europa har val efter val de senaste åren sett etablerade partier utmanade från höger och vänster, och ibland från båda sidor, av så kallade populistiska partier. Samtidigt verkar enskilda politiska ledare, ofta från dessa utmaningspartier men ibland inifrån äldre partier, dominera politiken allt mer. Detta väcker i sin tur frågan om sådana ledares relationer med sina partier. Är partierna allt mer centralstyrda? Eller är idealet om demokrati inom partier, som vissa påstår sig vara nödvändigt för demokrati mellan dem, fortfarande en rimlig beskrivning av verkligheten?

Hur väljer politiska partier då sina ledare - och varför väljer de någon särskild metod? I vårt projekt kommer vi att utveckla ett jämförande ramverk för att analysera hur ledarvalet går till i europiska partier. Avgörande är att ramverket inte bara betonar vad partistadgar anger utan också den ”verkliga historien”. Vi hävdar att den verkliga historien har två väsentliga funktioner: för det första det vi kallar "precursory delegation", där någon intern partiaktör, en ”steering agent", har till uppgift att filtrera kandidater, formellt eller informellt, innan det formella valet. För det andra, förhandling om ledarens kontrakt eller mandat, som indikerar i vilken grad hennes politiska preferenser blir offentlig information.

Då ledares är av stor betydelse för ett parti, hävdar vi att det sätt på vilket den valet av denna går till är av stor betydelse för att förstå partiets interna liv. Som en konsekvens kan vår analys belysa samtida debatter om interndemokrati i partiet.

Vår forskning kommer att genomföras i två faser. Den första handlar om djupgående analys av partier i Lettland, Tyskland och Sverige. Den andra innebär att vi med hjälp av ett redan etablerat forskarnätverk går vidare med analyser i ytterligare sex europeiska länder som omfattar både äldre och nyare demokratier. Utöver ovan nämnda länder så inkluderas även Estland, Litauen, Polen, Storbritannien, Finland och Italien.

Fakta

Projektperiod

190101-221231

Forskningscenter

Projektledare

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Södertörns högskola

Projektmedlemmar

Niklas Bolin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 86 11

Finansiärer

Östersjöstiftelsen