Rätt från början – metoder för medskapande utformning

Alla människor har rätt att delta på lika villkor i samhället, oavsett funktionsförmåga. Sveriges gemensamt satta ambitioner i frågan ger tydlig riktning för hur våra samhällen ska se ut och fungera, men kräver omsättning i praktiken för att uppnås.

rätt_från_början_parasportförbundet
Foto: Parasportförbundet

Principen för universell utformning är ett tydligt exempel på hur vi kan arbeta för ett jämlikt och inkluderande samhälle. Östersunds kommunstyrelse antog år 2015 Ett Östersund för Alla – en strategi för ett inkluderande samhälle genom Design för alla. Strategin fastslår kommunens ambition att erbjuda samma friheter och rättigheter till alla invånare genom att arbeta med universell utformning som verktyg. I linje med strategin vill vi nu utveckla en ny form av samverkansprocess, där offentlig och ideell sektor arbetar tillsammans för att planera våra gemensamma miljöer.

Projektet genomförs i grund att bidra till de globala hållbarhetsmålen formade genom Agenda 2030, med specifikt fokus på mål 11.7 under rubriken Hållbara städer och samhällen.

Projektets syfte är att omsätta universell utformning i praktiken, där användarna av områdena som utformas inkluderas i processen redan i planeringsstadiet. Projektet tar avstamp i den tidigare genomförda förstudien, och blir en katalysator för att sammanstråla de investeringsmedel kommunen planerar lägga på tillgänglighet under 2020 - 2022. Projektet har som målsättning att utveckla en samverkansmodell för omsättning av principen för universell utformning i praktiken på kommunal nivå genom att:

 • Upprätta en referensgrupp bestående av personer med
  funktionsnedsättning med representation av olika åldrar, kön,
  idrottsvana, samt typ av funktionsnedsättning
 • Kontinuerligt genomföra samverkansmöten mellan kommun, idrott
  och akademin för att identifiera beröringspunkter samt möjliga
  synergieffekter
 • Utföra kontinuerliga utvärderingar ur ett normkritiskt perspektiv
  under projektets uppdelade faser
 • Testa samt vidareutveckla processen genom de investeringsmedel
  kommunen avsatt
 • Sammanställa lärdomarna från projektet i en rapport för spridning av best
  practice för samverkansmetoder på kommunal nivå

Mittuniversitetet har sedan tidigare arbetat med användarcentrerad processutveckling och kommer att följa projektets utveckling med intresse för att finna kopplingar mellan akademin och de metodutvecklingsprocesser som genomförs i projektet. Projektet kan erbjuda en öppning för hur Mittuniversitetet kan arbeta med tillgänglig design, och samtidigt ge projektet en akademisk synvinkel i dess utformning,

Fakta

Projektperiod

200801-220228

Projektledare

Annichen Kringstad, Östersunds kommun

Annichen Kringstad, Östersunds kommun

Projektmedlemmar

Fredrik Lindberg, Östersunds kommun

Fredrik Lindberg, Östersunds kommun

Göran Matzén

Göran Matzén

Finansiärer

xx