Remote Timber - Robusta och säkra system för fjärrstyrda virkeslastare

Arbetet på virkesterminaler runtom i Sverige ska effektiviseras genom att utveckla ny teknik för att fjärrstyra lastare. I forskningsprojektet "Remote Timber" är målet att samma operatör ska kunna ta hand om lastning och lossning på flera virkesterminaler.

Virkesterminal

Skogsindustrin verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad och har behov av att kontinuerligt effektivisera verksamheten. Effektiva logistikflöden är centrala för att kunna minska energiåtgång, miljöbelastning och reducera kostnaderna och därmed stärka konkurrenskraften. Skogen som avverkas mellanlagras i vissa fall på virkesterminaler innan de transporteras till industrierna.

Projektets målsättning är att öka effektiviteten på virkesterminaler genom fjärrstyrning. Att fjärrstyra maskiner på virkesterminaler kan motiveras utifrån ett kostnads-, produktivitets- och arbetsmiljöperspektiv. Om en enskild operatör kan ta hand om lossning och lastning på flera virkesterminaler innebär det en betydande effektivitetshöjning.

Projektet kommer utveckla en demonstrator med en fjärrstyrd virkeslastare på en eller flera av SCA:s virkesterminaler. Virkeslastaren ska genomföra och hantera specificerade användningsfall och garantera mycket hög säkerhet på virkesterminalen. Lösningen som utvecklas ska vara robust med hög tillförlitlighet. En systemmodell för att beräkna när det är ekonomiskt lönsamt med fjärrstyrning samt vilken infrastruktur som behöver finnas på platsen kommer att tas fram inom projektet.

Mittuniversitetet i samarbete med SCA, Skogforsk, Volvo, Biometria och Telia.

Forskningen finansieras med stöd från:

Fordonsstrategisk forskning och innovation

Finansiärer

FFI