Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters erfarenheter från pandemin

Coronapandemin innebär en unik möjlighet att utforska erfarenheter från vårdarbete under pågående pandemi. Genom att följa sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ska ny kunskap inhämtas för att stärka och förbättra såväl utbildning som praktiskt vård.

Coronavirus test - sköterska genomför ett test för coronavirus från en kvinna som har anmält symptom.

Projektet är inriktat på sjuksköterskestudenters och yrkesverksamma sjuksköterskors erfarenheter av krismedvetenhet och katastrofmedicinsk beredskap med fokus på omvårdnad och sjukvård under pandemi. Sjuksköterskestudenterna kommer att följas från utbildningstiden ut i yrkeslivet. Parallellt genomförs också intervjuer med erfarna yrkesverksamma sjuksköterskor.

Sjuksköterskans arbetssituation och de utmaningar de möter i omhändertagandet av patienter i ett pandemiläge är av stor vikt för ämnet omvårdnad som är huvudämne inom utbildningen. Forskarna som deltar i projektet är själva sjuksköterskor med lång erfarenhet och som idag bedriver forskning inom intensivvård, barn, akut omhändertagande och organisation av vårdområdet. Det gör också att projektet får kliniskt anknutna frågeställningar som rör sjuksköterskeprofessionen. 

Deltagarna i studien rekryteras från flera olika verksamheter inom sjukvården - akutsjukvård, intensivvård, somatisk vård, psykiatrisk vård, palliativ vård, kommunal hemsjukvård och primärvård. Arbetet har redan inletts och pågår till 2022. 

Resultatet ska återföras till deltagande verksamheter och utbildningar inom hälso- och sjukvården och publiceras ett antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Fakta

Projektperiod

190601-221231

Institutioner/avdelningar

Projektledare

Malin Rising-Holmström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428423

Projektmedlemmar

Marie Häggström

Prefekt |Head of Department

010-1428669