Småföretag och Covid-19 – ledares lärdomar inför framtida kriser

Syftet med projektet är att undersöka hur småföretagare i Europa under Corona krisen hanterat statliga stödåtgärder och frågor som rör arbetsmiljö, hälsa, rehabilitering och balans arbete-fritid. Projektet genomförs i samverkan med forskare vid NTNU i Norge och regionala näringslivsaktörer.

De flesta EU-länder erbjuder ekonomiskt stöd till småföretagare för att mildra effekter av coronaviruset. I Sverige är 99 procent av alla företag småföretag och fyra av tio av dessa drabbas ekonomiskt av virusets spridning. Forskning saknas om hur kriser påverkar ledarskap, arbetsmiljö och hälsa i mindre företag. En studie av hur företag i olika länder hanterar statliga stödåtgärder och arbetsmiljö- och hälsoarbete under Corona krisen kan bidra med värdefull kunskap inför framtida kriser.

I projektet planeras intervjuer med svenska och norska ledare i småföretag, en enkätstudie mot småföretag i berörda regioner och studier av Europeiska enkätdata före, under och efter krisen. Med koppling till projektet ska också ett licentiandarbete genomföras.

Projektet pågår till och med hösten 2023 och förväntas ge en bild av hur mindre företag i Europa hanterat effekterna av coronaviruset. Resultaten väntas också visa hur krisen påverkat företagsledarnas möjligheter att driva arbetsmiljöarbete och hälsoinsatser samt bidra med lärdomar för svenska och norska småföretagare inför framtida kriser.

Projektledare

Projektmedlemmar

Bodil Landstad

Professor|Professor

010-1427800

Åsa Tjulin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428404

Finansiärer

afa försäkring