Studie av Västernorrlands uppbyggnad av totalförsvaret

Hur kan MSB-Sandö utgöra en resurs för uppbyggnad av totalförsvaret i Västernorrland? Studien fokuserar på att kartlägga hur MSB Sandö, kan bidra till Västernorrlands uppbyggnad av totalförsvaret samtidigt som de utgör en nationell resurs för uppbyggnaden av totalförsvaret.

Militärer springer över ett fält

Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret är en strategiskt viktig fråga där flera aktörer spelar en viktig roll. Utformning av det nya totalförsvaret sker på såväl nationell som på regional och lokal nivå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett särskilt utpekat ansvar. Genom sin verksamhet på flera orter i Sverige kan myndighetens fysiska närvaro på regional och lokal nivå skapa mervärde dels för den regionala och lokala totalförsvarsförmågan, men även för myndighetens egen kunskapsinhämtning och möjligheter till samverkan. Det finns därför ett behov av att undersöka hur dessa förutsättningar påverkar möjligheten för berörda aktörer att stärka befintlig förmåga liksom att utveckla och bygga ny förmåga inom totalförsvaret. Detta görs genom en kortare studie som omfattar ett flertal aktörer; lokalt, regionalt och till viss del nationellt.

Grunden för förstudien är regeringsbeslutet 2017-05-11, FÖ 2017/00688/MFI- Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Förordning SFS (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Förstudien syftar till att kartlägga behovet av och möjligheten för MSB, att via MSB Sandö bidra till Västernorrlands uppbyggnad av totalförsvaret och tillika utgöra en nationell resurs för totalförsvarsuppbyggnad. 

Projektledare

Christine Grosse

Filosofie Doktor |Doctor of Philosophy (PhD)

010-1428009

Pär Olausson

Docent |Senior lecturer

010-1428547

Projektmedlemmar

Erna Danielsson

Professor|Professor

010-1428132

Håkan Gunneriusson

Docent |Senior lecturer

010-1428984

Finansiärer