Unga och organiserad politik - en medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund (UnOP)

I detta projekt undersöks de politiska partiernas ungdomsorganisationer och dess roll som en väg in i politiken, något som hittills inte studerats i någon större omfattning. Målet är att minska kunskapsluckorna genom att studera ungas engagemang i partipolitiska ungdomsförbund.

Demonstration Mostphotos

De politiska partiernas ungdomsorganisationer är den viktigaste rekryteringskanalen in i politiken. En stor del av dagens ledande partipolitiker har startat sina politiska karriärer som medlemmar i något av de politiska ungdomsförbunden. Dessutom är ungdomsorganisationer viktiga för den politiska utvecklingen och som representanter för ungas åsikter.

Trots deras viktiga roll är  kunskapen om dem begränsad. Medan det finns omfattande forskning om politiska partiers medlemmar är de politiska ungdomsförbundens medlemmar nästan helt outforskade. Ämnet har fått mycket begränsad uppmärksamhet från såväl det internationella vetenskapliga samfundet som i Sverige. Med tanke på att ungdomsförbunden är viktiga både för moderpartierna som policyutvecklare och för att säkra framtida representanter, och för demokratin i stort genom att engagera unga politiskt, är detta olyckligt. I detta projekt avser vi att minska denna kunskapslucka genom att studera ungas engagemang i partipolitiska ungdomsförbund..

Mer om projektet

Projektets syfte är att öka kunskapen om de svenska politiska partiernas ungdomsorganisationer. Mer specifikt avser projektet att studera organisationernas medlemmar och besvara följande frågor:

  • Vem blir medlem i politiska ungdomsförbund?
  • Varför blir unga medlemmar i politiska ungdomsförbund?
  • Vad gör unga som medlemmar i politiska ungdomsförbund?

Projektets huvudsakliga material är en enkätstudie riktad till samtliga medlemmarna i de politiska ungdomsförbunden som fyllt 15 år.

Fakta

Projektperiod

200401-220331

Forskningscenter

Projektledare

Niklas Bolin

Docent |Senior lecturer

010-142 86 11

Projektmedlemmar

Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola

Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola

Finansiärer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF