Våld i Vardagen: Att förstå och förhindra våldsutsatthet och våldspraktiker bland unga

Forskning har visat att ungdomar utsätts för våld i en rad olika miljöer i sin vardag, såsom i hemmet, i skolan, offentligt och online. I detta projekt kommer ungdomars utsatthet för våld därför att undersökas i alla dessa delar av deras vardag för att förstå hur våld upplevs av unga.

Siluetten av en tonåring som sitter lutad mot väggen i en gångtunnel och ser nedstämd ut.

Våld är ofta en vanlig del av ungdomars vardag. Samtidigt visar forskningen att ungdomar ofta normaliserar våldet och inte ser det som våld överhuvudtaget. Detta projekt kommer därför att undersöka hur våld och utsatthet för våld upplevs av unga genom att holistiskt studera denna upplevelse i alla dessa delar av deras vardag.

Våld betraktas här, i likhet med genus, som någonting performativt, som görs. Studien kommer således att undersöka hur våld och våldsutsatthet görs av unga människor i deras vardag samt att undersöka vilka strategier unga människor har för att hantera detta våld. Detta för att både öka förståelsen för våldsutsatthet i ungas vardag, men också för att kunna förhindra dessa.

Projektet kommer att pågå under två år och totalt elva fokusgrupper med gymnasieungdomar kommer att intervjuas med metoden photovoice. I denna interaktiva metod får deltagarna själva ta fotografier av studiens tema i relation till sin vardag som sedan fungerar som underlag för gruppdiskussion. Materialet kommer sedan presenteras i en utställning planerad tillsammans med deltagarna.

Projektet kommer att ge en djupare och mer holistisk förståelse för vad våld faktiskt är för dessa ungdomar, och kommer att belysa de våldspraktiker som genomsyrar alla aspekter av deras vardag samt ge fördjupad kunskap gällande hur ungdomar hanterar denna utsatthet i sin vardag. Denna fördjupade kunskap kommer i sin tur att ge upphov till förslag till preventionsstrategier för att förhindra utsatthet av våld i framtiden. Genom att undersöka hur våld upplevs på flera olika platser kommer denna studie även att bidra med insikter för att i framtiden kunna planera och generera säkra och trygga platser för unga. Detta projekt kommer överlag att bidra med en fördjupad, problematiserad förståelse för våldsutsatthet hos unga.

Projektledare

Sara Skott

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427821

Finansiärer

Forte Logo.jpg