Värdet av ledarutveckling i kommunikativt ledarskap—en analys av värdeskapande i två företag

Nyligen avslutades det treåriga forskningsprojekt om kommunikativt ledarskap vid Mittuniversitetet, finansierat av KK-stiftelsen, Sandvik Machining Solutions AB och AB Volvo.

Kommunikativt ledarskap har en tydlig koppling till anställdas prestation på individuell, avdelnings-, och organisationsnivå. En kommunikativ ledare uppfattas ofta öppen och engagerad, och kan sägas vara en som motiverar medarbetare genom dialog, som aktivt delger och söker återkoppling, samt praktiserar ett beslutsfattande där medarbetarna är delaktiga.

Företag som tar till sig och använder dessa metoder vill skapa effektiva organisationer, organisationsförändringar och sunda arbetsmiljöer genom att engagera och motivera de anställda.

I detta projekt har forskarna analyserat utbildningar och utveckling av det kommunikativa ledarskapet på Sandvik Machining Solutions och AB Volvo för att bättre förstå värdet och nyttan för företagen. Företagen i projektet investerar avsevärda resurser för att utveckla det kommunikativa ledarskapet, för att på så vis nå global framgång.

Projektet pågick mellan 2017 och 2019 och har fokuserat på frågorna:

  • Hur anpassar företagen beteenden och principer för kommunikativt ledarskap till sina organisationer?
  • Hur utbildar företagen chefer i kommunikativt ledarskap?
  • Vilka resultat ger utbildningarna av kommunikativt ledarskap i företagen?
  • Vad karaktäriserar ett effektivt kommunikativt ledarskapsprogram?
  • Vilka värden skapas i organisationer genom utveckling av kommunikativt ledarskap?

Projektet genomfördes av forskargruppen CORE (Communication, Organizations, Research, Education) och Kvalitetsteknik (Quality Management) vid forskningscentret DEMICOM i Mittuniversitetet, i samarbete med seniora kommunikatörer från Volvo och Sandvik som är kända för sitt arbete med att definiera, analysera och utveckla kommunikativt ledarskap. I gruppen ingick även professor J. Kevin Barge, expert på ledarskap och kommunikation vid Texas A&M University, USA.

Forskningssamarbetet har lett till såväl vetenskaplig som tillämpad kunskap om kommunikativt ledarskap, dess utveckling och värdeskapande.

Rapporter och vetenskapliga artiklar från projektet publiceras löpande under fliken publikationer efter hand som de genomgått peer review-granskning.

Tidigare forskningsprojekt som finansierats av KK-stiftelsen genom HÖG-programmet i samverkan med näringslivet som genomförts av forskargruppen:

- HÖG 2010/0226 Kommunikativt Ledarskap: konceptualisering, analys och utveckling av kärnkompetens samproduceras med Norrmejerier, Saab, Sandvik, Spendrups, AB Volvo, Occurro och Nordisk Kommunikation

- HÖG 2005/0246 Kommunikation i förändringsprocesser med AstraZeneca, E.ON och SCA. Resultaten från de tidigare projekten bidrar till en kunskapsplattform för det nya projektet.

Fakta

Projektperiod

170101-210101

Projektledare

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-142 88 04

Finansiärer