VRoom – Virtuell verklighet som dörröppnare

Virtuell verklighet (VR) kan skapa möjlighet att ta del av upplevelser utanför vad som är möjligt i den fysiska verkligheten. Världens högsta berg- och dalbana kan upplevas utan en resa till New Jersey. Barndomens cykelvägar kan återbesökas från det egna hemmet, nästan som genom en omöjlig tidsresa.

Barn testar VR i skola med lärare

Den virtuella världens frikoppling från vad som annars begränsar våra aktiviteter i rum och tid öppnar också upp nya dörrar till både nöje och nytta. Att exempelvis fritt kunna måla med tredimensionell färg som ”torkar” hängande fritt i rummet gynnar både kreativitet och kognition genom att vidga kunskap, tänkande och informationsbehandling.

För människor med olika grader av fysiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar ökar potentialen i VR än mer. Funktionsvariationer som i den fysiska verkligheten kan utgöra hinder kan i VR kringgås. Upplevelser och erfarenheter som annars är omöjliga att erhålla blir möjliga i en virtuell verklighet. För att bryggan mellan fysisk och virtuell verklighet inte ska filtrera upplevelsen på ett negativ sätt krävs att VR-tekniken används med kunskap om teknikens möjligheter och begränsningar samt kännedom om vad som krävs för att ta fram 3D-mijöer som upplevs som realistiska.

Projektets övergripande syfte är att förbättra livskvaliteten hos personer med funktionsnedsättningar genom att tillhandahålla stimulerande VR-miljöer som är anpassade till specifika behov av stimulans hos målgrupperna barn resp. vuxna med funktionsvariationer. Förstudien inkluderar två omvärldsanalyser av forsknings- och utvecklingsansatser resp. kartläggning av befintliga VR-miljöer lämpliga för den
specifika kontexten.

Resultatet från dessa ligger sedan till grund för att skapa en modell som kan användas i klassificering av för målgrupperna lämpliga VRupplevelser. Slutligen kommer ett förslag tas fram som visar hur en realistisk VRmiljö kan skapas och användas för att möjliggöra ytterligare finkornighet i anpassning
mot individuella behov.

Detta är ett projekt i samverkan med Sundsvalls kommun i enlighet med samverkansavtalet.

Projektets har beviljats finansiering på 400 000 kr från samverkansavtalet med Sundsvalls kommun.

Läs projektansökan

Projektledare

Roger Olsson

Forskare|Researcher

010-1428698

Projektmedlemmar

Angelika Lundkvist, Stadsbiblioteket

Angelika Lundkvist, Stadsbiblioteket

Carolina Calvimonte Bylund, AC Grönborg

Carolina Calvimonte Bylund, AC Grönborg

Finansiärer

Logo