Ett projet avseende vila, rekreation och friluftsvistelse som stöd till hälsa och välmående bland unga canceröverlevare.

WAYA Friluftsprogram: Utsikt mot havet och skärgården från Skuleberget

De senaste åren har det uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till hälsa och välmående. Naturens hälsofrämjande roll beskrivs utifrån olika perspektiv bland andra friluftsterapi. Friluftsterapi är ett begrepp som idag saknar en klar definition trots att forskning har bedrivits inom området i cirka 50 år.

Naturbaserade interventioner ses som en lovande väg för att stötta ungdomar hälsa och välmående i allmänhet men det finns mycket litet forskning kring hur det fungerar eller upplevs hos unga canceröverlevare. I de få studier som finns genomförda ser man bland annat att deltagare till följd av programdeltagande upplever mindre oro och ångest, känner sig mer socialt inkluderade, får starkare självkänsla och bättre livskvalitet.

Svagheterna i de genomförda studierna gör att de beskrivna positiva effekterna inte enbart kan sägas härröra från programdeltagande. Framförallt beror svagheterna på bristen av randomisering, och bristen på jämförelsegrupper.

Att utföra randomiserade studier bland unga personer som överlevt cancer är från en etisk synpunkt mycket utmanande men forskargruppen menar att detta möjliggörs genom att designen utvecklats i samverkan med intressenter (patientföreningar och professionella yrkesgrupper). Det är viktigt att det görs randomiserade studier av hög kvalitet för att vi ska kunna ge faktabaserade svar på möjliga fördelar och risker med naturbaserade program.

Syfte

I detta projekt är syftet att utföra en randomiserad kontrollerad pilotstudie där deltagande i ett friluftsprogram jämförs med deltagande i en semestervistelse bland unga canceröverlevare. Såvitt forskargruppen kan se utifrån omfattande litteraturstudier, är detta den första randomiserade studien som studerar effekter av naturbaserade program bland unga canceröverlevare.

Här kan du läsa mer om projektet och eventuellt anmäla dig