Samverkansprojekt

Samverkan mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun bygger på våra gemensamma kunskaper, kompetenser och mål för att tillsammans stärka regionen, göra oss attraktivare både för studenter och näringsliv och bidra till tillväxt.

Samverkansavtalet

Barn och utbildning

Duvkom - Digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna

Jussara Reis Andersson prestenterar sig - ny doktorand inom DUVKOM

Jussara Reis Andersson har precis påbörjat sina doktorandstudier. Under fyra år framöver ska hon följa digitaliseringen av skolan med finansiering från samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner. Målet är att skapa en bild av hur man bäst implementerar digitaliserat stöd i undervisningen utifrån de olika förutsättningar som finns i olika kommuner och skolor. Se filmen nedan där hon presenterar sig och sin forskning.

Sammanfattning av förstudie

Genom nationella forskarskolan GRADE (graduate school for digitalisation of education) genomförs forskning och forskarutbildning i pedagogik där analys och diskussion berör hur digitaliseringsprocesser i kommunens för-, grund- och gymnasieskolor och utbildningsväsende bidrar till att stärka kvaliteteten i utbildningsverksamheten. Det är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och kommunerna i Härnösand, Timrå och Sundsvall. För att formulera och säkerställa att uppställda mål nås samt att dialog om genomförande förs kontinuerligt tillförs projektet en referensgrupp som består av projektledare och två deltagare från varje kommun. Referensgruppen träffas ca 6 gånger per år. 

Inom projektet rekryteras en doktorand som ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering av utbildning inom för, grund- och gymnasieskolan. Praktiknära och tillämpbara forskningsresultat inom ledning och implementering av digitaliseringsprocesserna, en högre digitaliseringskompetens inom de deltagande kommunernas utbildningsväsende, modeller för kunskapsöverföring är viktiga redskap för resultatspridning. 

Text från pressmeddelande 25 maj 2018

Härnösands, Timrås och Sundsvalls kommuner går samman för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i för-, grund- och gymnasieskolan. Tillsammans med Mittuniversitetet satsas fyra miljoner kronor för att finansiera och rekrytera en pedagogikdoktorand inom skolområdet i Sundsvall.

– Digitaliseringen av skolan innehåller många olika komplexa aspekter, inte minst hur digitaliseringen kan främja elevernas måluppfyllelse. Då skolans verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet blir detta en kvalitetssäkring för oss där det också känns extra roligt att kunna samarbeta med regionens universitet, säger Sofia Hård, biträdande rektor på Arenaskolan i Timrå.

I projektet genomförs fallstudier på olika skolor och ett förväntat resultat är att digitaliseringskompetensen i de olika kommunernas skolorganisationer ökar. Målsättningen är att doktoranden ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering inom för-, grund- och gymnasieskolan. Med projektet som katalysator kommer kommunerna att stödjas i sin utveckling av skolans digitala miljö.

– Att införa digitaliseringen i skolan är ett måste för att kunna förbereda eleverna som samhällsmedborgare. Den digitala tekniken är ett bra hjälpmedel för pedagogerna i undervisningen. Den stärker dessutom likvärdigheten, säger Katarina Eriksson, IT-strateg på barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun.

Sundsvalls kommun satsar under en fyraårsperiod en miljon kronor medan Timrå och Härnösands kommuner satsar 500 000 kronor vardera under samma tidsperiod för att finansiera projektet. Mittuniversitetet satsar lika stora delar som kommunerna tillsammans, två miljoner kronor. Pengarna avsätts via samarbetsavtalen mellan kommunerna och Mittuniversitetet. 

– Vi har tätorter av olika storlek och glesbygd i vår region, vilket ger möjlighet till en nationell testbädd med många olika skolmiljöer. Regionen är en av landets mest IT-intensiva med ett mycket stort engagemang och stor kunskap inom IT och digitalisering, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet driver forskning inom informatik och pedagogik och förenar nu dessa områden i en satsning för att utveckla ett spetsområde inom digitalisering. Satsningen i Västernorrland går under epitetet DUVKOM (Digitalisering av UtbildningsVäsendet i KOMmunerna).

– Det känns jättebra att vi kan göra det här tillsammans med Mittuniversitetet, Sundsvall och Timrå. Digitaliseringen i skolorna är en strategiskt viktig utvecklingsfråga för hela regionen och när vi satsar tillsammans kan vi nå betydligt längre än var och en för sig, säger Sofia Pettersson, kommundirektör i Härnösands kommun.

Projektet blir också en del av den nationella Forskarskolan GRADE, Graduate school for digitalisation of education, som finansieras av Vetenskapsrådet och som startar hösten 2018. Forskarskolan stärker regionen med kompetensutveckling inom digitalisering och lärande. Den kommer att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt med hög akademisk kvalitet.

 

Projektledare

Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik Mittuniversitetet, e-post jimmy.jaldemark@miun.se, telefon 010-142 82 88

Doktorand i projektet

Jussara Ries Andersson

Projektansvarig Sundsvalls kommun

Eva Jönsson, e-post eva.jonsson@sundsvall.se, telefon 070-604 41 97
Pål Christensson, e-post pal.christensson@sundsvall.se
Katarina Eriksson

Projektperiod 

2018-07-01 -- 2022-06-30

Beviljad finansiering

2 miljoner sek

Läs mer i beslutsunderlag

Likvärdig matematikundervisning: Kompetensutveckling i matematikdidaktik ur ett organisationsperspektiv

Syftet med studien är bidra med en modell för samverkan mellan behöriga och obehöriga matematiklärare, så att årskurs 7-9 elever får en likvärdig matematikundervisning. I studien antas en interaktiv forskningsansats, där forskare tillsammans med behörig lärare bygger upp en teoretisk grund för planering av matematikundervisning som kan stötta obehöriga matematiklärare i deras arbete.

Vidare analyseras obehöriga lärares inställning till och kunskap om undervisningsplanering och dess betydelse för elevers möjlighet att utveckla matematisk kunskap. Genom att undersöka om, och i så fall när, det sker någon förändring i obehöriga lärares inställning och kunskap så kan kritiska didaktiska aspekter identifieras. Detta i sin tur bidrar till kunskap om vilken typ av stöttning som behövs och hur detta kan organiseras utifrån behöriga matematiklärares kompetens.

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Helena Johansson och Anna-Karin Westman

Sundsvalls kommun: Thomas Wiman och Ulf Östholm, Höglunda skolan

Finansiering

620 000 kr

Tidplan

2020-08-17 – 2021-08-16

Läs projektansökan

Motivation i gymnasieskolan 2.0

Forskningsprojektet handlar om att förstå hur gymnasieelever och lärare ser på studiemotivation. Målet är att finna metoder för att undvika problemet med ofullständiga betyg och bristande motivation.

Läs mer om projektet Motivation i gymnasieskolan 2.0

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Lena Boström, Göran Bostedt och Sara Dahlqvist.

Sundsvall kommun: Mikael Öst

Finansiering

500 000 kr

Tidplan

200101-210815

Motivation för lärande hos yngre barn

Gymnasieskolan har under de senaste åren rapporterat om låg genomströmning, en hög andel elever med ofullständiga betyg och bristande motivation. Många aktörer (föräldrar, elevorganisationer lärarförbund, Skolverket, näringsliv och politiker) efterfrågar åtgärder för att ändra den negativa trenden.

Läs mer om projektet Motivation för lärande hos yngre barn.

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Göran Bostedt, Lena Boström och Malin Rising-Holmström.

Sundsvall kommun: Pål Christensson

Finansiering

900 000 kr

Tidplan

201201-211201

Kultur och fritid

Möjlighetshorisonter – en experimentell och utforskande samverkan mellan akademi och kultur

Detta samverkansprojekt består av ett gemensamt utforskande av långsiktiga möjligheter till samverkan där vi vill etablera och utforska förutsättningar, ramar och aktiviteter för samverkan mellan Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet. Projektledare vid Mittuniversitetet är Forum för digitalisering (FODI) och Forum gör genusvetenskap (FGV).

Projektet planeras att pågå under september 2020 till december 2021 och tar sikte på bildnings- och kulturunderskottet i regionen och möjligheter för bildning och kultur att utgöra en resurs för rörelse, kritiskt tänkande och förändringskraft och förmåga till motstånd mot vanmakt och antidemokratisk samhällsutveckling.

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Katarina Gidlund

Sundsvalls kommun: Mikael Flodström Scenkonst Västernorrland

Finansiering 

900 000 kr

Tidsplan

2020-09-01 – 2021-12-15

Läs projektansökan

VRoom – Virtuell verklighet som dörröppnare

Virtuell verklighet (VR) kan skapa möjlighet att ta del av upplevelser utanför vad som är möjligt i den fysiska verkligheten. Världens högsta berg- och dalbana kan upplevas utan en resa till New Jersey. Barndomens cykelvägar kan återbesökas från det egna hemmet, nästan som genom en omöjlig tidsresa. Den virtuella världens frikoppling från vad som annars begränsar våra aktiviteter i rum och tid öppnar också upp nya
dörrar till både nöje och nytta. Att exempelvis fritt kunna måla med tredimensionell färg som ”torkar” hängande fritt i rummet gynnar både kreativitet och kognition genom att vidga kunskap, tänkande och informationsbehandling.

För människor med olika grader av fysiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar ökar potentialen i VR än mer. Funktionsvariationer som i den fysiska verkligheten kan utgöra hinder kan i VR kringgås. Upplevelser och erfarenheter som annars är omöjliga att erhålla blir möjliga i en virtuell verklighet. För att bryggan mellan fysisk och virtuell verklighet inte ska filtrera upplevelsen på ett negativ sätt krävs att VR-tekniken används med kunskap om teknikens möjligheter och begränsningar samt kännedom om vad som krävs för att ta fram 3D-mijöer som upplevs som realistiska.

Projektets övergripande syfte är att förbättra livskvaliteten hos personer med funktionsnedsättningar genom att tillhandahålla stimulerande VR-miljöer som är anpassade till specifika behov av stimulans hos målgrupperna barn resp. vuxna med funktionsvariationer. Förstudien inkluderar två omvärldsanalyser av forsknings- och utvecklingsansatser resp. kartläggning av befintliga VR-miljöer lämpliga för den
specifika kontexten.

Resultatet från dessa ligger sedan till grund för att skapa en modell som kan användas i klassificering av för målgrupperna lämpliga VRupplevelser. Slutligen kommer ett förslag tas fram som visar hur en realistisk VRmiljö kan skapas och användas för att möjliggöra ytterligare finkornighet i anpassning
mot individuella behov.

Kontaktpersoner

Förstudieansvarig Mittuniversitetet: Roger Olsson, IST

Förstudiemedlemmar Sundsvalls kommun:
Angelika Lundkvist, Stadsbiblioteket
Carolina Calvimonte Bylund, AC Grönborg

Tidplan

2020-09-01 – 2021-06-30

Finansiering

400 000 kr

Läs projektansökan

 

Miljö och stadsbyggnad

BioRem Fiber

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad bioremediering.

Fiberbankarna har bildats genom utsläpp av förorenat processvatten från trä- och massaindustri och innehåller miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter. Fiberbankarnas giftiga innehåll har kartlagts av bland andra Länsstyrelsen i Västernorrland och Sveriges geologiska undersökning och nu behöver nästa steg ta vid. En konkret åtgärd är att bygga en pilotanläggning där fibermaterialet avgiftas från tungmetaller och miljögifter, så att det sedan kan nyttiggöras.

"Projektet ska bidra till en hållbar miljö samtidigt som processer utvecklas för att transportera upp materialet för avgiftning eller för behandling på plats. Vi genomför projektet i samarbete med näringslivet och genom att ligga i framkant i forskning och utveckling ska det också resultera i att företag i regionen tar en ledande position med sitt miljöarbete, vilket kan öka deras omsättning och skapa nya arbetstillfällen", säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid avdelningen för kemiteknik på Mittuniversitetet.

Projektet medfinansieras med stöd från samverkansavtalet för Sundsvalls kommun.

Övriga finansiärer är Region Västernorrland, EU regionala utvecklingsfonden, Timrå kommun och Mittuniversitetet.

Beviljad finansiering från samverkansavtalet med Sundsvalls kommun

1 200 000 sek

Projektledare

Erik Hedenström, professor organisk kemi Mittuniversitetet, epost erik.hedenstrom@miun.se, telefon 010-1428729

Ansvarig Sundsvalls kommun

Sven-Åke Westman, epost sven-ake.westman@sundsvall.se, telefon 060-191266

Läs mer om projektet på www.miun.se/bioremfiber

DRIVE

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och energi. Tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energisektorn. För att möta morgondagens krav på grön energi och gröna transporter driver vi nu forskningsprojektet DRIVE.

Utfasningen av bilar med förbränningsmotorer har börjat och många ersätts av elfordon. Parallellt sker en stor utbyggnad av förnybar energiproduktion med solenergi och vindenergi. Inom forskningsprojektet DRIVE kommer vi att fördjupa forskning och utveckling inom hela värdekedjan för grön energi.

Ny kunskap för regional tillväxt inom innovativa gröna transporter. SKÖRDA - Nya typer av vindytor och termoelektriska system för förnyelsebar energi från vind och mark. LAGRA – Superkondensatorer samt ny kunskap med målet att öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier för elbilar. LADDA - Kombinera forskning i energilagring och kraftelektronik för framsteg inom mellanlagring av förnyelsebar energi för användning i fastigheter och elbilar. Energilagret ska också fungera som effektbuffert i fastigheten och möjliggöra snabbladdning av fordon utan behov av ökad installerad effekt i nätet eller nya kraftledningar. DRIVA - Forskning på en helt ny elektrisk motor, speciellt anpassade för elbilar.

Projektet medfinansieras med stöd från samverkansavtalet för Sundsvalls kommun.

Övriga finansiärer är Region Västernorrland, EU regionala utvecklingsfonden, Timrå kommun, Härnösands kommun, Energimyndigheten och Mittuniversitetet.

Beviljad finansiering från samverkansavtalet med Sundsvalls kommun

810 000 sek

Projektledare

Håkan Olin, professor FSCN Mittuniversitetet, epost hakan.olin@miun.se, telefon 010-142 88 55

Ansvarig Sundsvalls kommun

Stefan Wassbrink, Mitthem, epost stefan.wassbrink@mitthem.se, telefon 060-13 95 00

Läs mer om projektet på www.miun.se/drive

MiLo

Klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället. I Mittuniversitetets satsning MiLo - Miljön i kontrolloopen, vill forskare med ny teknologi mäta miljöparametrar över stora områden vilket skapar helt nya möjligheter att använda denna information för beslut och styrning av industri och samhälle.

Projektets aktiviteter - att mäta miljöparametrar, presentera miljödata, utveckla innovationer och strategiskt kommunicera detta och därmed öka kunskap och förståelse - har som mål att stärka företagens och regionens attraktions- och konkurrenskraft.
Nedanstående områden ligger i fokus:

Industri

NiiT

Projektet har som målsättning att öka kunskapen och ta fram mätmetoder för positionering och karakterisering av ljudkällor i industriella miljöer och större ytor. Genom ljudkaraktärisering är det möjligt skapa säkrare och attraktivare industriella arbetsmiljöer.

Fiberbankar

Essvik liggande

Detta projekt syftar till att utveckla mättekniker för detektion och kvantifiering av miljöfarliga föroreningar i de fiberbankar som ligger upplagrade i några av Sundsvallsområdets havsvikar. Fiberbankarna består i huvudsak av cellulosaslam förorenade med exempelvis kvicksilver och arsenik. Därtill sker en nedbrytning av det organiska materialet som i sin tur förväntas frigöra gaser så som exempelvis växthusgasen metan och giftigt svavelväte.

Flygplatser

Arlanda liggande

Delprojektets mål är att utveckla nya metoder få en tillförlitlig kamerabaserad övervakning av säkerhetskritiska områden på Sundsvall-Timrå flygplats. Genom att kombinera multikamerateknik ska man säkertställa identifiering av objekt såsom människor, servicefordon, flygplan, djur, främmande föremål på rullbanor. Vid vinterunderhåll av flygplatsen finns dessutom behov av mätsystem för karakterisering av rullbanornas beläggning av snö, vatten och is. Flygplatsen inrymmer världens första operativa center för fjärrstyrning av flygtrafikledning, Remote Tower Centre. 

Skidanläggningar

Skidanläggning liggande

Här ska forskarna utveckla mätteknik för att karakterisera snöns egenskaper såsom fukthalt och kornstorlek. Det finns ett intresse för tillverkare av snökanoner som vill övervaka processen när vatten omvandlas till snö. De vill även veta mer om den tillverkade snöns egenskaper. Även arenor för vintersport har intresse av att veta mer om egenskaperna hos den snö som täcker anläggningen för att återkoppla och styra sin verksamhet. 

Projektet medfinansieras med stöd från samverkansavtalet för Sundsvalls kommun.

Övriga finansiärer är Region Västernorrland, EU regionala utvecklingsfonden, Timrå kommun, Härnösands kommun och Mittuniversitetet.

Beviljad finansiering från samverkansavtalet med Sundsvalls kommun

4 000 000 sek

Projektledare

Benny Thörnberg, Docent STC Mittuniversitetet, epost benny.thornberg@miun.se, telefon 010-142 89 17

Ansvarig Sundsvalls kommun

Sven-Åke Westman, Sundsvalls kommun, epost sven-ake.westman@sundsvall.se, telefon 060-19 12 66
Madeleine Bergvik, Sundsvalls Logistikpark, epost madeleine.bergvik@sundsvall.se, telefon 060-19 27 57
Anette Rodin, Sundsvall Energi, epost anette.rodin@sundsvallenergi.se, telefon 060-19 20 64

Läs mer om projektet på www.miun.se/milo

Perspektiv på Tillgänglighet – Relationen mellan Infrastruktur och Regional Utveckling

Studiens syfte är att undersöka samband mellan transportsystemet (inklusive alla transportslag och infrastruktur) och regional utveckling med en särskild fokus på tillgänglighet.

Det övergripande målet är att ge ny kunskap och kvalificerade framtidsscenarios samt bra förutsättningar som kan stödja  kommunala och regionala aktörer i beslutsprocesserna gällande framtida strategier och planer i samband med infrastruktursatsningar och företagsetableringar inom regionen.

Detta inkluderar också att utveckla en bredare förståelse om växelverkningar mellan funktionaliteten som transportsystemet erbjuder och de tilltänkta brukarnas benägenhet att använda denna tillgänglighet som grund för sina beslut, exempelvis gällande bosättning och företagsetablering.

Kontaktpersoner

Mittuniversitetet: Christine Grosse

Härnösand: Daniel Johannsson

Timrå: Olof Lindstrand

Sundsvall: Johan Klockare Öhrnell

Ånge: Mats Gustafsson

Hudiksvall: Hans Gyllow

Nordanstig: Hans-Åke Oxelhöjd
 

Forskargrupp

Christine Grosse (projektledare)

Rosemarie Ankre

Aron Larsson

Pär Olausson

Leif Olsson

Caroline Wallmark

Tidplan

1 oktober 2020 – 30 juni 2023

Finansiering

Totalt 5,75 MSEK

Samverkansavtal Miun och Sundsvall (i samarbete med Ånge, Hudiksvall, Nordanstig): 4,25 MSEK

Samverkansavtal Miun och Timrå: 750 kkr

Samverkansavtal Miun och Härösand: 750 kkr

Läs projektansökan

Brandhistorik och skogsstruktur i tallskog på Norra berget

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan biologigruppen på Mittuniversitetet, skogsförvaltare för naturreservatet på Norra berget i Sundsvall (Sundsvalls kommun) samt ansvariga för Norra bergets friluftsmuseum (Sundsvalls kommun) och syftar till att undersöka strukturen och brandhistoriken vid Norra bergets talldominerade skogar.

Dessa skogar har hög grad av naturlighet och bär endast få spår av mänsklig påverkan och där finns många gamla tallar, en del av dessa bär spår av historiska bränder. Området är framför allt unikt pga dessa höga grad av naturlighet men också pga närheten till Sundsvalls stadskärna. På Norra berget finns även befintliga fina utställningar med stora besökssiffror där även regionens skolor är en besöksgrupp.

Projektet syftar därför även till att skapa en permanent utställning om reservatets naturskogar och bränder som området har upplevt. Inte minst blir resultatet från studien intressant då Sundsvall stad firar 400 år 2021. Resultaten från studien har även bäring för skötselplanerna för reservatet. 

Kontaktpersoner

Förstudieansvarig: Jennie Sandström, NAT, Dr i biologi, Mittuniversitetet

Förstudiemedlem: Bengt Gunnar Jonsson, NAT, Prof. i biologi, Mittuniversitetet

Förstudieansvarig: Hans Asplund, Skogsförvaltare Sundsvalls kommun

Förstudiemedlemmar Sundsvalls kommun: 
Cecilia Andersson, Stadsträdgårdsmästare
Ulrika Stenbäck, Intendent Norra bergets friluftsmuseum
Erika Forsberg, Enhetschef friluftsmuseerna

Tidplan

2020-09-01 –2021-06-30

Finansiering

350 000 kr

Läs projektansökan

 

Organisation och ledarskap

IOT testbäddar

I projektet "IoT Testbäddar" ska nationella testbäddar inom smart industri och smarta samhällen etableras samt en tankesmedja inom IoT med målet att att öka forskning och utveckling i regionen.

Läs mer på projektets hemsida

Modell för upplevt värde för Sundsvallsbon

Sundsvalls kommun har en önskan att undersöka hur sundsvallsborna upplever det kommunen levererar. Därigenom är syftet med förstudien att utveckla en modell för att kontinuerligt och systematiskt kunna undersöka skapat värde för Sundsvallsbon. Syftet för kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet är att studera hur framtagandet av en modell som mäter skapat värde för kommuninnevånare, kan gå till.

Syftet för Forum för Digitalisering är att undersöka hur modellen relaterar till kommunens strategiska dokument, och verksamheternas praktiska arbete. Målet är att ta fram en modell som undersöker skapat värde för kommunens invånare, framför allt som brukare i kommunens verksamheter.

Modellen ska användas för att fånga upp upplevelsen av kommunens leveranser och aktiviteter. Det värde som fångas upp ska kunna användas för styrning framåt i tid, dvs att verksamheterna ska göra mer av sådant som skapar värde för Sundsvallsbon. 

Kontaktpersoner

Projektledare: Ingela Bäckström Mittuniversitetet

Deltagare: Pernilla Ingelsson Mittuniversitetet, Leif Sundberg Mittuniversitetet

Ansvarig kommunen: Karin Nyman

Deltagare: Leena Utterström, Sara Andersson, Ingela Lindqvist

Finansiering

500 000 kr

Tidplan

2020-09-01 – 2021-12-31

Läs projektansökan

Jämställdhetsintegrerad förvaltning

Projektsammanfattning

Sundsvalls kommun ska förändra sin nämnd- och förvaltningsstruktur för socialtjänst, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Två nämnder avvecklas och två nya jämställdhetsintegrerade nämnder skapas. Projektets syfte är att normkritiskt studera förändringsprocessen, något som sker via analyser av ändrade politiska förutsättningar respektive konsekvenser för anställdas arbetsmiljö och relation till medborgare. Empiriskt jämförs de förvaltningar som relaterar till dessa båda nämnder.

Målet med projektet är att bidra med kunskap om hur jämställdhetsintegrering kan organiseras och på vilket sätt det ger tjänstemän och professioner organisatoriska förutsättningar att sätta medborgaren i centrum i sin dagliga praktik.

Projektet genomförs som ett licentiatarbete som inkluderar två delstudier. Resultaten kommer att ligga till grund för en licentiatavhandling i statsvetenskap. I den första delstudien studeras förändringsprocessen utifrån policyanalyser, dokumentanalyser och intervjuer med olika parter såsom politiker, chefer, professioner. I den andra delstudien analyseras den nya strukturens konsekvenser för anställdas arbetsmiljö och relation med brukare genom intervjuer med olika grupper av professioner.

Beviljad finansiering

2 788 364 sek

Projektperiod

2019-02-01-- 2021-12-31

Projektansvariga

Läs mer i beslutsunderlaget

Socialt arbete

Stöd vid demens

Projektsammanfattning

Projektets inkluderar två kommuner och har till syfte att med hjälp av ett personcentrerat multidimensionellt stödprogram stödja och/eller förbättra känsla av sammanhang och därmed upplevd livskvalitet hos hemmaboende personer med demenssjukdom samt ge stöd till deras anhöriga. Studiens intervention syftar till att förbättra upplevelsen av sammanhang, att få personer med demenssjukdom att känna livskvalitet samt förbättra kunskaperna hos personal kring personer i tidigt skede av demenssjukdom inom kommunen. Interventionen är PER-modellen® dvs Pedagogisk Emotionell och Relationsskapande stöd för personer med mild till måttlig demenssjukdom och deras anhöriga. PER-modellen® ger anhöriga pedagogiska verktyg, emotionellt stöd samt bygger en relation med paret för att klara av situationen i hemmet och bidrar till högre känsla av sammanhang hos personer med demenssjukdom. Studien planeras bestå av flera delar; workshops med berörd personal kring den planerade interventionen. Därefter startas stödgrupper upp där effekten av interventionen följs upp genom en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen består av enkät avseende känsla av sammanhang (Sense of Coherence, SOC, svensk version). SOC-enkäten görs innan interventionen påbörjas och följs sedan upp varje termin med ny skattning. Den kvalitativa delen består av individuella intervjuer med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Beviljad finansiering

1 037 114 sek

Projektperiod

2018-12-01--2022-06-30

Projektansvarig

Läs mer i beslutsunderlaget

 

Avslutade projekt

Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorg i Sundsvall

Det främsta syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen mellan ledare och anställda med annan bakgrund än svensk på arbetsplatser, särskilt inom äldreomsorgen vid socialtjänsten i Sundsvall. Vidare ska förstudien ge insyn i hur dessa medarbetare integreras på arbetsplatsen. Förstudien är relaterad till den tidigare studien Hållbar organisering och Kommunikation för hållbar organisering. Dessutom är studien relaterad till Mittuniversitetets initiativ om att samla kunskap om inkludering och integration av medlemmar med andra kulturella bakgrunder än svenska, med stort fokus på trivsel, effektivitet, demokrati och hälsa på arbetsplatsen. 

Denna förstudie bidrar till ökad kunskap om kommunikation, interkulturell relation, organisationers arbetssätt och dynamik som har inflytande på enheternas arbetsmiljö och utveckling.

Ansvarig på Sundsvalls kommun är Silvia Sandin Viberg, socialdirektör och Karin Holmin, hemtjänstchef. Kontaktperson är Ann-Britt Nilsson, kommunikationsstrateg inom socialtjänsten.

Projektägare: Solange Hamrin, lektor Mittuniversitetet och Marianne Bergman Sundsvalls kommun
Projektperiod: 2016-08-01--2017-02-01

Projektresultaten presenteras i en rapport: Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorgen

Läs mer i beslutshandlingarna

Att vårda personer med kognitiv svikt i hemmet

Sammanfattning av förstudie

Demenssjukdom är vanligt förekommande, och idag beräknas omkring 160 000 personer i Sverige ha någon form av demenssjukdom. Antalet insjuknade beräknas öka med stigande ålder och ökad andel äldre i befolkningen. I denna förstudie avses att få ökad kunskap kring en saknad bit i demensvården, närmare bestämt hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att vårda personer med kognitiv svikt. Projektets övergripande syfte och målbild är att förbättra hälsa och livskvalitet hos hemmaboende personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom, genom att utbilda och ge stöd åt personal inom hemsjukvård och hemtjänst. Resultatet av denna förstudie är tänkt resultera i data som ska användas som underlag till en utbildningsintervention med syfte att ge stöd och stärka personalens kompetens så att den matchar de specifika krav som finns i vården av patienter med kognitiv svikt. Den tänkta förstudien kommer att utföras som en beskrivande kartläggning där två delstudier med följande frågeställningar ingår:

 • Vilka utmaningar finns i vården av patienter med kognitiv svikt inom hemsjukvården och vad underlättar?
 • Vilken kunskap och kompetens anses vara viktig för att vårda patienter med mild eller måttlig kognitiv svikt inom hemsjukvårdens kontext, och vilket behov av stöd har personalen?

För att få en djupare förståelse för hur personalen upplever sitt stöd och sin kompetens i arbetet och mötet med patienter med kognitiv svikt kommer den tänkta förstudien att utföras med en mixed method, där både en kvalitativ och en kvantitativ ansats används. Förstudien är planerad att utföras i Sundsvalls kommun. Data kommer att samlas in genom individuella semistrukturerade intervjuer med 20 sjuksköterskor som analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa delen samlas in genom två olika validerade instrument och analyseras i SPSS.

Förstudieansvarig Mittuniversitetet

Marie Häggström
Ove Hellzén

Förstudieansvarig Sundsvalls kommun

Markku Paanalahti, leg. Fysioterapeut, Med. Dr. Medicinskt ansvarig för rehabilitering.
e-post markku.paanalahti@sundsvall.se, mobiltelefon 070-231 59 99

Projektperiod

2018-03-01-2019-06-30

Beviljad finansiering

300 000 sek

Läs mer i beslutshandlingarna. 

Läs mer i bilaga förstudie demens.

Berättelser om det moderna

Berättelser om det moderna - En pilotstudie av vykortssamlingar vid Sundsvalls musem

Vi förknippar gärna sociala medier med något som är unikt för vår digitala tid. Men kommunikation via sociala medier förekom redan för hundra år sedan genom vykortet som då introducerades som ett nytt sätt att kommunicera snabbt och enkelt. Vykortet har mycket gemensamt med dagens sociala medier: det distribuerades snabbt (postutdelning 6–8 gånger per dag förekom), textutrymmet var begränsat, vykortet bestod av både bild och text, språkformen var enkel och nya förkortningar introducerades. I det planerade projektet "Berättelser om det moderna". Vykort som socialt medium vid industrisamhällets genombrott 1900–1920" kommer vykort att utgöra huvudmaterialet. I denna förstudie kommer en mindre pilotstudie att genomföras för att säkra projektets teoretiska och metodologiska bas. Projektet är ideologikritiskt och studerar framförallt vykortens identitetsskapande funktion. Vilken bild av nation och region i Sverige bidrar vykorten till att skapa? Hur representeras nationell och regional identitet på vykortets bild och i vykortets skrivna budskap? Projektets frågeställningar riktas också mot det sammanhang där vykortet ingick: vykortets förutsättningar, hur vykortet mottogs, vykortspraktikens aktörer och vykortets skriftkonventioner. Den studerade tidsepoken är de två första decennierna av 1900-talet i tre regioner: Medelpad, Jämtland och Österbotten. En förutsättning för att pilotstudien ska kunna genomföras är att vykortsmaterialet tillgängliggörs och förbereds för forskning. Vykort vid Sundsvalls museum kommer därför att digitaliseras och systematiseras. Samlingarna kommer också att kompletteras med en privatsamlares topografiska vykort över Medelpad, totalt handlar det om ca 12 000 vykort. Vykorten skannas och registreras i den digitala databasen "Digitalt museum" där de blir allmänt tillgängliga. Digitaliseringen genomförs 2018–2019. I anslutning till projektet kommer en utställning med vykort från regionen att presenteras på Sundsvalls museum i samband med 400-årsjubileet år 2021. Den totala kostnaden för materialbearbetning, planering och genomförande av pilostudien beräknas till 439 000 kronor.

Projektledare

Ann-Catrine Edlund, professor avdelningen för Humaniora Mittuniversitetet
e-post ann-catrine.edlund@miun.se, mobil 010-142 81 89
Lena Nygren, Sundsvalls Museum
e-post lena.nygren@sundsvall.se, mobil 070-665 09 66

Projektets referensgrupp

Johanna Åkerlund, Varumärkesstrateg Sundsvalls kommun

Beviljad finansiering

439 000 sek

Projektperiod

1 september 2018-30 juni 2019 

Läs mer i beslutsunderlaget

Läs slutrapporten:

Bilden av det svenska eller Berättelser om det moderna.
Vykortet som socialt medium vid industrisamhällets genombrott 1900–1920

 

Biogas från metanisering av syntesgas

Klimatmålen styr mot ersättning av fossilbaserade drivmedel till biobaserade drivmedel. I Sverige produceras ca 1,2 TWh fordonsbränsle i form av biogas varje år. Vi har antagit målet att uppnå en fossilfri fordonstrafik 2030. Genom utveckling av biometan kan tillgången på biogas som fordonsbränsle öka i Sverige. Mittuniversitetet får nu 4,6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om biogas och projektets totala budget är 8,7 miljoner kronor.

Utvecklingen av biogas som fordonsbränsle är begränsad till mängden tillgängligt organiskt avfall och antalet biogasmackar. Biogasproduktionen kan ökas kraftigt och vid en fullskalig utbyggnad möta huvuddelen av efterfrågan på bränsle för transporter i Sverige genom att integrera system för förgasning av biomassa och biogassystem. För att producera större volym kan en alternativ väg vara att förgasa biomassa till syntesgas genom katalytisk metanisering eller integrering i biogassystem via rötning för att producera metan. På så sätt kan biobränslet biometan bidra till målet om en fossilfri fordonstrafik 2030.

"Teknologin och genomförandet kommer att studeras i samarbete med Chalmers tekniska högskola. En teknisk och ekonomisk analys kommer att göras för att undersöka möjligheten till kommersialisering och produktion av fordonsbränsle genom integrerad biomassaförgasning och rötning av avfall tillsammans med Härnösand Energi & Miljö och Mittsverige Vatten och Avfall", säger Ulf Söderlind, ingenjör vid Mittuniversitetet.

Sedan tidigare bedriver Mittuniversitet forskning inom området bioenergi. Forskningen bedrivs inom forskningscentrum FSCN – Fibre Science and Communication Network.

"Detta projekt kommer att inriktas på biogasproduktion, via biometanisering av syntesgas, och är tänkt att kommersialiseras mellan 2022 och 2025", berättar Wennan
Zhang, projektledare vid Mittuniversitetet.

Målsättningen är att forskningen ska bidra till öka biogasproduktionen från organiskt avfall som kan användas som fordonsbränsle i regionen och i Sverige från 1,2 TWh till 10 TWh/år samt att kommersialisera förgasning av skogs- och industriella biomassarester så att 70 TWh/år av biogas kan produceras i Sverige och regionen för att fullt ut möta den inhemska efterfrågan på gas/bränsle inom transportsektorn.

Projektet har beviljats finansiering ur EU regionala utvecklingsfonden med 4,6 miljoner kronor.

Projektledare

Mittuniversitetet Wennan Zhang och Ulf Söderlind
Mittsverige Vatten och Avfall Malin Tuvesson

Beviljad finansiering från samverkansavtalet

1,5 miljoner kronor

Projektperiod

2017-04-01--2020-03-31

Hämta beslutsunderlaget 

Bättre avfallshantering i Sundsvall

Förstudien syftar till att använda designmetodik och visualisering för att ta fram verktyg för att ge Sundsvalls hushåll tydlig och lättförståelig information om avfallshantering, hur kretsloppet fungerar och vinsterna med sopsortering. Vidare är målet att ta fram idéer och metoder för bättre återkoppling till hushållen för att öka andelen rätt sorterat avfall och visuellt kommunicera vad detta innebär, globalt men i förlängningen också för en hållbar tillväxt och god livsmiljö i Sundsvall och därmed också individen. Inom ramen för förstudien kommer ett publikt event där avfallshantering och återvinning lyfts fram på ett positivt sätt.

Förstudien är en del i arbetet mot visionen att skapa en mötesplats för de aktörer i Mellannorrland som har ett intresse och ser nytta av design och visualisering i sin egen verksamhet. Av denna anledning skall den också bidra till att ge underlag för inriktningar, förutsättningar, och forskningsfrågor inför en större strukturfondsansökan.

Projektets mål

1) En omvärldsanalys bestående av följande tre delar utförs:
a) En översikt av vad som görs och kan göras inom avfallshantering.
- Identifiera de största behoven och problemen.
- Undersöka vilka som är världsledande inom avfallshantering, sortering och återvinning 
- Undersöka vilka trender och utvecklingar i samhället som kan komma att påverka möjligheterna för en bättre avfallshantering.
b) En kartläggning på konsumentnivå av tillgänglig teknik, verktyg och kanaler för informationsvisualisering
c) En översikt av den internationella forskningsfronten inom visualisering i syfte att hitta relevanta forskningsfrågor för ett större projekt med extern finansiering. Specifikt kommer en djupare analys att göras inom områdena informationsvisualisering och designmetodik för visualisering.

2) Ett eller flera exempel och förslag på hur avfallshanteringen i Sundsvalls kommun kan visualiseras arbetas fram. Syftet är att undersöka hur vi kan öka förståelsen hos hushållen för hur den fungerar och i förlängningen ytterligare öka hushållens förtroende för avfallshanteringen i kommunen.

3) Ett eller flera förslag på hur en bättre återkoppling av avfallsdata tas fram. Återkopplingen skall göras till hushållen i Sundsvall i syfte att konkretisera och visualisera vinsterna med sopsortering och återvinning.

4) Anordna två öppna workshops/event
a) Återbruk från avfallsstation. Uppmärksamma vad som slängs, återvinning och återbruk.
b) Hur kan vi designa förpackningar så att de sorteras rätt när de slängs?

Förstudieledare

Mattias Andersson, designavdelningen Mittuniversitetet, Jonas Strandberg, MittSverige Vatten och Avfall AB

Projektperiod

2017-09-01 -- 2018-01-31

Beviljad finansiering

400 000 sek

Läs mer i beslutsunderlaget

Slutrapport Bättre avfallshantering i Sundsvall

Climate

Klimatförändringar kommer att kräva anpassningar av samhället för att både motverka förändringarna i sig och för att hantera de direkta effekterna av ett framtida klimat. Hur en sådan anpassning ska genomföras är dock en komplex fråga och där samverkan mellan olika aktörer och intressenter kommer att krävas. Projektet CLIMATE (Collaborative Learning Initiative Managing And Transforming the Environment) syftar till att utbyta erfarenhet och kunskap mellan olika regioner i norra Europa. För att finansiera projektet söks medel från EUs Northern Periphery and Arctic Programme (NPAP) med deadline den 30/11 2016. För att fullt ut finansiera projektet krävs dock att ingående partners själva bidrar med egna medel eller medel från andra finansiärer. NPAP stödjer endast 65 % av projektetens totala budget och med endast en tillåten OH-nivå på 15 %.

Projektet syftar till att främja och förbättra medvetenhet om klimatförändringar och bidra till hållbara klimatanpassningsåtgärder i perifera områden i Europa. Projektet ska även utforska möjligheter och praktiska lösningar mellan regioner för att se vad som fungerar i en region och hur det kan överföras till andra, särskilt vad gäller strategier och implementeringsfaser.

Projektet CLIMATE avser att hantera klimatförändringar på lokal och regional nivå genom ökad medvetenhet i offentliga organisationer. Projektet skall vidare använda modeller och best practice, goda exempel, för att utveckla klimatanpassningsplaner för lokala myndigheter. Mittuniversitetet står som en vetenskaplig garant för att kunskapsläget kring klimatförändringarna beaktas. Vi kommer att medverka i och bidra till de workshop och seminarier som planeras och ansvara för den övergripande utvärderingen och dokumentationen av projektets resultat. I detta ligger att dra generella slutsatser från projektet och göra dessa tillgängliga i ett större vetenskaplig sammanhang

Projektledning: Professor Bengt-Gunnar Jonsson, Mittuniversitetet och Sofie Eriksson, miljöstrateg vid Sundsvalls kommun
Projekttid: 2017-06-01 -- 2020-03-31
Beviljad finansiering: 400 000 sek i samverkansavtalet
Detta projekt har huvudfinansiering från EU:s Nothern Periphery and Arctic Programme (NPAP) samt också finansiering från Härnösands kommun.
Totalt 500 000 €.

Slutrapport: Adapting to change - Evaluation Report

Demensvård

Projektets övergripande syfte är att med hjälp av ett individanpassat stödprogram stödja eller förbättra hälsa och livskvalitet hos hemmaboende personer med demenssjukdom och att stöd till närstående, och/eller hemtjänstpersonal när så är aktuellt att utföra dessa åtgärder. Innan en intervention/aktion (individanpassat stödprogram) kan utformas och genomförs måste en förstudie planeras och genomföras. Vi planerar att genomföra en beskrivande kartläggning, med syfte att möta personer med mild och måttlig demenssjukdom för att få höra deras upplevelse av behov och problem. Studien har en kvalitativ design. Vi kommer att använda oss av framtagna ICF och KVÅ koder.  

Projektperiod: 2017-02-01 -- 2018-07-01
Projektledning: Ove Hellzén, Mittuniversitetet och Markku Paanalahti, medicinskt ansvarig för rehabilitering på Sundsvalls Kommun
Beviljad finansiering: 240 000 sek

Läs mer i beslutshandlingarna

Design för hållbart lärande på Kulturmagasinet

Projektet är nu avslutat.

Läs mer i slutrapporten.

Barnkultur, teknik och hållbarhet

Förstudien syftar till att utveckla ny kunskap om hur museer kan planera och utforma pedagogiskt anpassade lärmiljöer kring arbete med barnkultur, hållbarhet och teknik som är väl lämpade för barns och ungas behov och förutsättningar. Den syftar även till att utveckla verktyg som kan förbättra för lärares möjligheter i att nyttja museet som lärandemiljö i den vardagliga  undervisningspraktiken. Målbilden för förstudien är att den ska bidra till samverkan, kunskapsutveckling och kompetensväxling mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls museum. Avsikten är att förstudien  också på längre sikt ska bidra till ett mer formaliserat  samarbete  mellan  universitet,  museum  och  verksamma  lärare, liksom mellan olika forskare vid universitetet. Ytterligare ett mål är att genom denna förstudie kunna utveckla tanken runt en variant av  de didaktiska labb som en gång var tänkta att stärka och göra lärarutbildningen vid Mittuniversitetet unik i sitt slag som  en modern lärarutbildning. Att lärarutbildningen faktiskt  designar undervisningen med de olika kommunikationsytor  och läranderum som, enligt senaste forskningen om hur lärande kan betraktas och äga rum, krävs för att förbereda dagens lärare för sitt uppdrag. Detta skulle även skapa stora möjligheter att utveckla den forskningsanknytning som  lärarprogrammen vid Miun är i så stort behov av. 

Förstudieansvariga

Sofia Bergström Eriksson, UTV Mittuniversitetet, e-post sofia.eriksson@miun.se, telefon 070-620 28 57

Annika Hellman, UTV Mittuniversitetet, e-post annika.hellman@miun.se, telefon 010-142 82 25

Daniel Eklund, Sundsvalls Museum, e-post daniel.eklund@sundsvall.se

Beviljad finansiering

450 000 sek

Projektperiod

1 mars 2019 - 31 oktober 2020

Läs mer i beslutsunderlaget

Detektering av oljeutsläpp i dagvatten

Syftet med denna förstudie är att upprätta en mätpunkt för kontinuerlig fjärravläsning av olja i vattenföroreningar i dagvattenavlopp. Det skulle ge svar på vilka nivåer av föroreningar som förekommer i en specifik dagvattenledning. Resultatet kan användas för att undersöka möjligheten till att utveckla en sensor med lägre kostnad som gör det ekonomiskt möjligt att ha flera mätpunkter i ett helt dagvattensystem och på det viset spåra, felsöka och göra det möjligt att åtgärda oljeutsläpp till dagvattennätet.

Projektägare: Prof. Bengt Oelmann och Kristin Eriksson Sundsvalls kommun
Finansiering: 250 000 kr (125 000 kr Miun och 125 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2015-02-01 - 2016-03-15

Digitaliseringsagenterna

Projektbeskrivning

Förstudien har tre ansatser; att

 1. bidra till digitaliseringsforskningen i Forum för Digitalisering, FODI, på Mittuniversitetet, genom att ta hjälp av en minoritetsgrupp i sammanhanget, i detta fall barn som går på mellanstadiet, för att med samskapande (co-creation) metoder fördjupa och bredda förståelsen av vad digitalisering kan uppfattas vara och tänkas bli,

 2.  skapa en metod och en verktygsuppsättning som har sin grund i mellanstadiebarns egen förståelse och i digitaliseringsforskning för att hjälpa mellanstadielärare att ta upp digitalisering i sin undervisning,

 3. kommunicera Mittuniversitetets digitaliseringsforskning i regionen för att på så sätt inkludera unga människor som traditionellt sett inte ser sig som teknikkompetenta i en tänkbar studentrekryteringsgrupp,

 4. ta fram en uppdragsutbildning för lärare på mellan- och högstadiet som jobbar med ämnena teknik och samhällskunskap, där digitaliseringens samhällspåverkan är en del av det centrala innehållet i lgr11.

På så sätt är förhoppningen att elever och lärare på mellanstadiet får en djupare förståelse för vad digitalisering kan betyda och vilka möjligheter digitalisering innebär för samhälle och individ. Genom den samskapande metodiken är målbilden att med hjälp av det framtagna materialet genom lärarna förmedla till de unga att de har möjlighet att vara med och påverka vår gemensamma framtid i det digitala samhället.

Vår vision är att hjälpa mellanstadielärare att ta upp digitalisering i sin undervisning med grund i forskning och med ett tydligt samkapande arbetssätt som tydliggör de demokratiska aspekterna av samhällets digitalisering. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för elever och lärare på mellanstadiet att diskutera vad begreppet digitalisering betyder och vilka möjligheter digitalisering innebär för samhälle och individ. Vi vill genom lärarna förmedla till de unga att de har möjlighet att vara med och påverka vår gemensamma framtid genom digitalisering. Från HT 20.18 ingår digitalisering i läroplanen och LGR 11 säger: "…ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse
för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället." Många lärare känner sig osäkra på begreppet och vi vill erbjuda dem verktyg som de kan använda sig av i sin undervisning.

Projektansvarig Mittuniversitetet

 • Caroline Wallmark, IST Mittuniversitetet, e-post caroline.wallmark@miun.se, mobil 010-1428973
 • Katarina Gidlund, IST Mittuniversitetet, e-post katarina.l.gidlund@miun.se, mobil 010-1428921
 • Lisa Sällvin, IST Mittuniversitetet, e-post lisa.sallvin@miun.se, mobil 072-581 89 88

Projektansvarig Sundsvalls kommun

 • Håkan R Johansson, Mediotek Sundsvall, e-post hakan.r.johansson@sundsvall.se, mobil 073-2742155
 • Lina Persson, Höglunda skolan Sundsvalls kommun, e-post lina.persson@skola.sundsvall.se, mobil 070-6177055

Projektperiod

2018-02-01-2018-12-31

Beviljad finansiering

783 000 sek

Läs mer i beslutsunderlaget

Lilla Digitaliseringsboken 6.0

DA lärarhandledning 3.0

Slutrapport Digitaliseringsagenterna 2018-2019

Duktkaraktärisering

Lokalisering och karakterisering av fiberdukter

I dagsläget när man ska dra fiber utförs en provtryckning av fiberrör innan man blåser själva fibern för att se att röret inte läcker. Därefter blåser man in en radiosond som fastnar om en enskild böj är för tvär. Den ackumulerade effekten av flera böjar påverkar installationslängden avsevärd och det finns idag ingen bra metod för att mäta upp den. Utifrån detta behov ska Mittuniversitetet tillsammans med det kommunalägda bolaget ServaNet undersöka om man kan blåsa en sond med inbyggd accelerometer för att registrera avstånd och svängar. Data från denna sensor grovfiltreras inuti sonden med en mikroprocessor och lagras därefter i ett inbyggt minne. När sonden är framme kan data läsas ut och efterbearbetas för att så exakt som möjlig bestämma dukternas utbredning. Förstudien ska visa på hur bra det går att karakterisera en begravd installation genom att blåsa en sond med accelerometer för att sedan efterbehandla mätvärden. Utifrån utsträckningen ska de också utvecklas en modell som uppskattar blåsavståndet med utgångspunkt från förläggningen.

Projektägare Mittuniversitetet: Docent Kent Bertilsson och Rasmus Flodin Servanet Sundsvall Elnät
Finansiering: 250 000 kr (125 000 Miun och 125 000 Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2016-02-01 - 2016-10-01

Läs mer i beslutsunderlag

Fiber

Projektet är ett TVV projekt som medfinansieras vi kommunavtalet.

Utbyggnaden av fiberanslutningar pågår i hela världen och bara i Sverige förväntas fiberinvesteringar uppgå till 10 miljarder kronor under 2016. I detta forskningsprojekt ska forskare i samarbete med regionens företag i fiberbranschen utveckla nya installationsmetoder och verktyg för att effektivisera fiberanslutningar.

Projektet tar utgångspunkt i de regionala företagens behov av ny kunskap, nya arbetssätt, metoder och utrustningar för att kunna effektivisera installations- och underhållsarbetet av fiber. Projektet har valt att fokusera på fyra områden med stor potential till effektivisering och nya produkter. De fyra områdena är:

 • Svetsning av fiberdukter
 • Duktkarakterisering
 • Små radiosändare
 • Automatisk detektering och karakterisering av tvättsvampar

Det övergripande målet i projektet är att regionen ska ta en ledande position inom innovationer för effektiv installation och underhåll av fiber genom forskning och utveckling.

Projektledare: Docent Kent Bertilsson
Tidsperiod: 2017-01-01 – 2020-04-30
Medel: 7 447 252 SEK varav 3 723 627 SEK i EU-medel
Kommunal part: Rasmus Flodin Sundsvalls kommun
Beviljad finansiering via kommunavtalet: 400 000 sek

Läs mer på: www.miun.se/stc/fiber

Läs projektets slutrapport

Flexibla och interaktiva utställningar

Förstudien syftar till att undersöka hur Sundsvalls Museum kan förnya sina utställningar med utgångspunkt i visualiseringen av innehållet samt hur detta kommuniceras. Genom att kombinera visualiseringsteknik och designmetodik vill vi hitta framgångsfaktorer för skapandet av flexibla, interaktiva utställningar där tekniken sömlöst integreras i kulturupplevelsen och gör utställningarna mer kommunikativa, bildande och tillgängliga för en mångfald av besökare. Förstudien kommer särskilt fokusera på Sundsvalls museums utställning Hövdingen i Högom. Detta för att utställningen i dess nuvarande form är 25 år gammal och en ny produktion av den planeras.

Förstudien utgör också en del i arbetet mot visionen att skapa en mötesplats för de aktörer i Mellannorrland som har ett intresse och ser nytta av design, interaktion och visualisering i sin egen verksamhet. Den syftar därför också till att bidra till att ge underlag för inriktningar, förutsättningar, och forskningsfrågor inför en större strukturfondsansökan.

Projektperiod

2018-01-01 -- 2018-05-31

Förstudieansvariga

Mattias Andersson, Designavdelningen Mittuniversitetet
Daniel Eklund, Sundsvalls museum, Sundsvalls kommun
e-post daniel.eklund@sundsvall.se, telefon 060-191802

projektbudget

400 000 sek

Läs mer i beslutsunderlaget.

Forma

Projektet ska utreda förutsättningar för realisering av en designmiljö, som en del i en science park-miljö, för att stödja utveckling av prototyper för tjänster och produkter.

FORMA  är det första steget för att skapa en central del och ett viktigt verktyg i innovationssystemet. Uppgiften för FORMA är att underlätta för företag, akademi, offentlig verksamhet samt den enskilde individen att vidareutveckla en idé och/eller identifierat problem till test och verifierbara prototyper i ett format som är lämpligt för ändamålet (produkt, tjänst, miljö, process). Funktion som FORMA fyller är av yttersta vikt för att komma vidare från idéstadium till realiseringsfas.

Projektägare Åkroken Science Park: Magnus Sandebree
Projektledare Mittuniversitetet: Mikael Marklund NMT IND
Ansvarig Sundsvalls kommun: Eva-Marie Blusi Tyberg
Finansiering: 250 000 kr
Projektperiod: 2015-05-19-2015-09-30

Forma 1.1
Skapa funktionell prototypmiljö, ett distribuerat nätverk samt testa arbetssätt för prototypframtagning av produkt och tjänst. Förenkla realisering av en idé av en produkt och/eller idé till tjänst i en prototyp och på det sättet bidra till mer effektiv kommersialisering.

Projektägare: Mikael Marklund Mittuniversitetet och Mona Sundin Åkroken Science Park
Finansiering 550 000 sek
Projektperiod: 2016-05-01-2017-04-30

Fritidshemmet och styrdokumenten - från politisk intention till pedagogisk praxis

Syftet med förstudien är att utveckla ny kunskap om hur personal i ett fritidshem i Sundsvalls kommun tolkar och realiserar värden och uppdrag reglerade i styrdokument. Målet är att belysa hur personalen uppfattar och i praktiken genomför sitt lärandeuppdrag för att erbjuda elever meningsfull fritid, stimulera deras lärande och utveckling samt ge dem utrymme för delaktighet och inflytande.

Studiens relevans ligger i att fritidshemmen intar en särställning i förhållande till annan skolverksamhet, skarp kritik har riktats mot hur läroplanen uppfylls, analyseras och utvecklas för att motsvara relevanta styrdokument, kritiken varken konkretiserar eller exemplifierar vad som gäller för personal och verksamhet, och personalen förväntas tolka och genomföra uppdraget utan stöd från lagstiftaren. För Sundsvalls kommun är studien synnerligen relevant därför att Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2012 fokuserat på att höja kvaliteten i fritidshemmen.

Projektperiod: 2016-10-01 - 2017-06 30

Budget: 330 000 sek

Projektägare: Mittuniversitetet Lena Boström, professor i pedagogik, och Karin Fridholm, utvecklingspedagog Sundsvalls kommun.

Läs mer i beslutshandlingarna

vetenskaplig artikel i Educare 2018

Förstärkt stadsmiljö

Hur bygger vi en trygg, attraktiv och hållbar stadskärna?

Förstudien är inriktad på stadsmiljöutveckling och städers särskilda utmaningar att skapa attraktivitet för olika grupper av medborgare och att utnyttja den många gånger outnyttjade potential som finns hos medborgare, företag och det civila samhället. Särskild fokus läggs på att inkludera grupper som tidigare varit underrepresenterade i dylika utvecklingsarbeten, t.ex. kvinnor och invandrare. Detta är en viktig fråga för många kommuner runt om i landet, som idag fått många nya invånare och där nya initiativ och lösningar för integration och inkludering är centrala. Avsikten är att identifiera utmaningar och potential med särskilt fokus på Sundsvalls stadskärna, att utveckla inkluderande miljöer där man genom samarbete mellan kommunen, allmänheten och det lokala näringslivet tar vara på affärsmöjligheter, tillgodoser sociala behov och samtidigt genererar nya sociala relationer för förstärkta stadsmiljöer.

Sundsvall växer. I ett nytt projekt ska tre forskningsenheter på Mittuniversitetet – i samarbete med Sundsvalls kommun – försöka hitta lösningar på hur stadskärnan ska kunna bli tryggare och mer attraktiv ur besöksnäringssynpunkt å ena sidan. Dessutom tittar man även på hur alla hållbarhetsaspekter – sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella – ska kunna tillgodoses när nya bostäder och byggnader planeras i direkt anslutning till stadskärnan.

"Om vi ser på till exempel det planerade kvarteret Noten (området norr om Selångersån, Norrmalmsparkeringen), så är de tänkta byggherrarna Diös och HSB mycket angelägna av att jobba sida vid sida med projektet för att kunna skapa en så attraktiv miljö som möjligt och knyta an kvarteret till den befintliga stadskärnan", säger Peter Öhman. Läs mer i rapporten.

Projektgrupp
Peter Öhman, professor i företagsekonomi, CER (projektledare)
Elias Hörnberg, CER
Gustav Lidén, docent i stadsvetenskap, RCR
Sara Nyhlén, universitetslektor i sociologi FGV
Ida Sjöberg, FGV och RCR
Olof Wahlberg, CER
Lena Hugosson, Lantmäterikontoret Sundsvalls kommun
Anneli Wikner, Stadsbyggnadskontoret Sundsvalls kommun
Maria Åslin, Näringslivsbolaget Sundsvalls kommun

Finansiering: 250 000 kr
Projektperiod: 2016-03-01– 2016-10-31

Slutrapport Förstärkt stadsmiljö i Sundsvall
Folder Förstärkt stadsmiljö i Sundsvall

Gör frisk luft synlig

Syfte med denna förstudie är skapa en visualiseringstjänst som illustrerar stadens luftkvalitet både över tid och i realtid. Förhoppningen är att kunna påverka medborgarna till ett miljömedvetet beteende som till exempel val av transportvägar. Målet är att förbättra Sundsvalls innerstadsmiljö. Denna förstudie kommer att främja utvecklingen av ett visualiseringscenter på Mittuniversitetet och hållbar tillväxt i Sundsvalls Kommun till 2021.

Förstudien kommer att sammanfatta resultaten i en plan för ett efterkommande huvudprojekt i arbetet för ett visualiseringscenter.

Projektägare: Prof. Mårten Sjöström
Ansvarig Sundsvalls kommun:  Björn Abelsson Sundsvalls kommun
Finansiering: 250 000 kr (125 000 kr Miun och 125 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2015-02-16 - 2016-05-31

Heltid som norm - en arbetstidsmodell för hållbara arbetsvillkor inom välfärdsektorn?

Sammanfattning av förstudie

Förstudiens övergripande syfte är att studera hur införande av arbetstidsmodell "85/10/5" för heltid inom socialtjänsten inverkar på ingående verksamheter ur ett organisations- och individperspektiv. Arbetstidsmodellen innebär att heltid uppnås genom att varje tjänst utformas med 85% tjänstgöringsgrad på den egna arbetsplatsen, 10% som vikarie på egen eller andra arbetsplatser, och 5% ägnas åt kompetensutveckling. Därmed blir det fler personer dagligen på plats.
Förstudien innebär genomförande av följande aktiviteter;
• en förmätning av arbetsmiljön hos anställda och chefer vid deltagande arbetsplatser via enkät
• intervju med enhetschef vid respektive arbetsplats om organisatoriska förutsättningar, deras arbetsvillkor och erfarenheter av införande av arbetstidsmodellen
• gruppintervjuer vid varje deltagande arbetsplats om anställdas arbetssätt och erfarenheter av införandet av arbetstidsmodellen för verksamhetens utförande.
• en eftermätning av arbetsmiljön hos anställda och chefer vid deltagande arbetsplatser via enkät
• återrapportering till deltagande arbetsplatser
• redogörelse av samtliga analyser, slutsatser och rekommendationer i slutrapport

Målet med förstudien är att bidra med kunskap om konsekvenserna av införandet av heltid som norm inom socialtjänsten, samt utvärdera heltidsmodellen i relation till kommunens uppsatta mål. Resultaten från förstudien kommer att användas vid införande av heltid som norm på andra arbetsplatser inom kommunen.

Studien genomförs under perioden 1 maj 2018 - 31 maj 2019 till en total kostnad av 597 435 kr och resultaten kommer att utgöra en del av en större forskningsansökan till Forte.

Projektledare

Beviljad finansiering

600 000 sek

Projektperiod

2018-05-01 -- 2019-06-30

Läs mer i beslutshandlingen

Hot och trakasserier på digitala medier

Hot och trakasserier på digitala medier - en fokusgruppstudie på fritidsgårdar i Sundsvalls kommun

I Sundsvalls kommun har personal på fritidsgårdar uppmärksammat hot, mobbing, kränkningar och trakasserier bland ungdomar på fritidsgårdar som ett allt större problem och att digitala medier är en arena där detta sker i allt högre utsträckning. Sundsvalls kommun har via trygghetsgrupperna kontaktat Mittuniversitetets forskare för ett samarbete kring denna förstudie. 

Det övergripande syftet med förstudien är att få ökad kunskap om ungdomars perspektiv på problemet med hot, mobbing, kränkningar och trakasserier på digitala medier och att tillsammans med dem förstå vad som kan minska riskerna för detta. Målet är att förstudien ska generera kunskap som gör att förebyggande och åtgärdande interventioner kan skapas och studeras. Intervjuer kommer att påbörjas under mars 2019. 

Beviljad finansiering

500 000 SEK

Projektperiod

1 mars 2019 - 29 feb 2020

Projektmedlemmar

Katja Gillander Gådin, professor HLV Mittuniversitetet, e-post katja.gillandergadin@miun.se, telefon 010-142 85 41

Hélene Dahlqvist, HLV Mittuniversitetet, e-post helene.dahlqvist@miun.se, telefon 010-142 85 02

Lars-Ove Johansson, Sundsvalls kommun, e-post lars-ove.johansson@sundsvall.se, telefon 070-653 38 44

Läs mer i beslutsunderlaget

Läs slutrapporten: Hot och trakasserier på digitala medier

 

Hållbar organisering

Arbetsmiljökartläggning för hållbar organisering

Förstudiens syfte är att i samråd med kommunens företrädare bidra till utveckling av hållbara arbetsvillkor för kommunanställda. Fokus för studien är utveckling och pilottestning av en web-baserad arbetsmiljöenkät riktad till utvalda enheter inom Sundsvalls kommun. Enkäten tas fram utifrån ett unikt tvärvetenskapligt perspektiv. Enkäten ger en översiktlig lägesbeskrivning av verksamheten ur personalens perspektiv och möjliggör jämförelser mellan organisatoriska enheter. Klusteranalys tillämpas för att kunna identifiera arbetssituationer med likartad arbetsmiljö. Analysen visar vilka sammansättningar av arbetsmiljöfaktorer som är mer hälsofrämjande än andra. Resultaten kan ligga till grund för vidare studier men möjliggör även i sig riktade åtgärder som kan främja förekomsten av goda arbetsvillkor och därmed hälsa hos personalen och effektivitet i organisationen.

Sundsvalls kommuns HR-strateg Ulf Lindberg deltar i arbetet tillsammans med Forskningscentrum RCR (Risk och Kris), CER (Forskning om ekonomiska relationer) och FGV (Forum för genusvetenskap) vid Mittuniversitetet.

Forskningsgruppen består av:

Edith Andresen, universitetslektor, företagsekonomi, CER (projektledare)
Gustav Lidén, docent, statsvetenskap, RCR
Gunilla Olofsdotter, universitetslektor, sociologi, FGV
Heléne Lundberg, docent, företagsekonomi, CER
Malin Bolin, universitetslektor, sociologi, FGV

Projektägare: Edith Andresen Lektor Mittuniversitetet och Anna-Karin Johansson Sundsvalls kommun
Finansiering: 250 000 kr
Projektperiod: 2015-04-01– 2015-12-01

Hållbarhetsagenterna

– En förstudie på Skönsmons skola i Sundsvall

I förstudien Hållbarhetsagenterna undersöker hur man med hjälp av öppen data och teknikdesign kan uppnå en mer hållbar lärmiljö. Med hjälp av hållbarhetsdata skapa förutsättningar för barn att agera hållbarhetsagenter i en digital värld. Såväl arbetsmetoden som det som det digitala verktyget samt medieproduktionen ska vara lättillgängliga och kommunikativa och skapa medvetenhet, vilja och tilltro till att ändrade handlingsmönster leder till miljömässig, social och ekonomisk tillväxt.

I förstudiegruppen ingår:
Katarina L Gidlund (projektledare/ Mittuniversitetet)
Anna-Karin Westman och Eva Jönsson (Barn- och utbildningsförvaltningen)
Johanna Örnehag (rektor Skönsmons skola)
Anna-Karin Unnis (lärare i 6 c)
Lisa Sällvin (Månster Design)
Robert Olofsson (Nordic Peak)
Mattias O’Nils (STC/Mittuniversitetet)
Marie Hallén (Medieladan).

Projektägare Mittuniversitetet: Katarina Lindblad-Gidlund
Finansiering: 250 000 kr (125 000 kr Miun och 125 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2014-12-01-2015-09-01

Läs mer om HållbarhetsAgenterna

Hälsofrämjande kommunikation på en arbetsplats

Vi kommer att undersöka kommunikationens roll för att främja en bra arbetsmiljö och medarbetarhälsa. Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan väl fungerande intern kommunikation, kommunikativt ledarskap och en god arbetsmiljö och medarbetarhälsa. Sundsvalls kommun har stora utmaningar i form av höga sjuktal och kostnader för ohälsa bland personalen. I Sundsvalls kommun pågår projektet Hållbart arbetsliv som syftar till att göra chefer och medarbetare mer medvetna om hälsofrämjande faktorer i arbetslivet.

Förstudien undersöker organisationen på en arbetsplats i Sundsvalls kommun, före, under och efter de särskilda insatserna.

Projektledare: Catrin Johansson, professor vid Mittuniversitetet, Demicom

Projektansvarig från Sundsvalls kommun: Anna-Karin Johansson, projektledare för Hållbart arbetsliv

Projektperiod: 2017-01-30 -- 2018-12-31

Beviljad finansiering: 500 000 sek

Läs mer i beslutshandlingarna

Illegal droghandel i Sundsvall

Centrala Sundsvall har varit en plats för öppen narkotikahandel under flera år. Särskilt busstationen (Navet) har uppmärksammats vara ett problem. Navet används under många av dygnets timmar av vuxna på väg till/från jobbet och av ungdomar på väg till/från skolan. Polisen har identifierat Navet som en hotspot för olika typer av brott vilket har skapat en känsla av otrygghet hos allmänheten vilka sedermera pekar ut Navet som ett problem polisen och berörda myndigheter bör lösa. I denna kontext, förordar vi utveckling av "utvärderingsforskning" (engelska, evaluation research) för att besvara frågor såsom: "vad är det synliga problemet vid Navet?", "vilka sociala behov har missbrukarna?", "är avstånd från behandling/rehabilitering en fråga om ett personligt val?" och "vilka personliga, ekonomiska och sociala kostnader har den öppna narkotikamarknaden?".

Denna studie har flera mätbara syften

Att identifiera:
1. De bidragande faktorerna till allmänhetens otrygghet
2. Vilka typer av behandling- och/eller rehabiliteringsinsatser som är mer attraktiva för
narkotikamissbrukare.
3. Vilka faktorer som underlättar avhållsamhet från narkotika och förebygger återfall.
4. Vilka typer av ungdomar som använder narkotika och vilka vanor de har
kring narkotikaanvändandet för att finna målgrupper att prioritera för förebyggande program.
5. Vilka typer av droger som säljs vid Navet, hur langarna får narkotikan till platsen och
hur kvantiteterna fördelas och säljs.
Att analysera:
6. Trender i narkotikamarknaden (förekomst, typ av narkotika, användares ålder och
kön) genom regional statistik avseende dödsfall och hälso- och sjukvård (t.ex.
överdoser och akuta insatser relaterade till narkotika).
7. De urbana faktorerna i miljön som understödjer narkotikamarknaden

Projektets mål är att erhålla den kunskap som krävs för att designa de mest kostnadseffektiva och skräddarsydda interventionsprogrammen för att bryta ned den öppna narkotikahandeln på Navet, vilket kommer minska mängden brott i området och allmänhetens känsla av otrygghet. 

Projektägare

Teresa Silva Mittuniversitetet och Lars-Olov Johansson, Barn och fritidsförvaltningen Sundsvalls kommun

Projektperiod

2017-09-01 -- 2018-08-31

Beviljad finansiering

770 000 sek

Läs mer i beslutsunderlaget

Kartläggning av kommunikationsfaktorer för hållbara organisationer

Målet är att ta fram ny kunskap om kommunikationsfaktorer som påverkar organisering och verksamhetsutveckling, vilka kan såväl underlätta som hindra arbetet mot en hållbar arbetsmiljö. Utveckla rekommendationer specifikt för Sundsvalls kommun.

Projektansvarig: Cathrin Johansson, professor Mittuniversitetet och Anna-Karin Johansson Sundsvalls kommun
Projektperiod: 2016-01-18--2016-06-30

KM2 Innovativ grön energi

Vid forskningscentrum FSCN och STC drivs forskningsprojektet KM2 - Innovativ grön energi. Inom detta forskningsprojekt drivs delprojektet Grön vägbelysning på lika villkor tillsammans med gatuavdelningen vid Sundsvalls kommun och relevanta företag.

Målet med delprojektet Grön vägbelysning på lika villkor är att ta fram en "Norrlandsstolpe" som drivs av sol, vind och termoelektrisk energi med lagring i miljövänliga superkondensatorer och där LED-lampor står för belysningen. Belysningsstolparna kommer att designas för att drivas utan anslutning till elnätet. Det är därigenom ekonomiskt möjligt att ge landsbygden vägbelysning på lika villkor som i staden, samtidigt som det bidrar till tryggare och miljövänligare värld och ger möjligheter för innovativ regional industri.

Projektägare Mittuniversitetet: Prof. Håkan Olin
Ansvarig Sundsvalls kommun: Maria Cruzander
Finansiering: 2 850 316 kr (1 425 158 kr Miun och 1 425 158 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2016-06-01--2018-12-31

Kulturella uttrycksformer för lärande och kommunikation

Syftet med förstudien är att implementera och genomföra arbete med kulturella och estetiska uttrycksformer som ett led i att utveckla Mittuniversitets lärarprogram. En del av projektet, arbete med film, genomförs i förskollärarprogrammets första termin i kursen UVK I, Utbildningsvetenskaplig kärna. Målbilden är att arbetet sedan kan fortsätta och fördjupas i övriga kurser och lärarprogram.

Projektägare Mittuniversitetet: Catarina Arvidsson lektor Mittuniversitetet och Maria Grönfeldt Thörnberg Scenkonst Västernorrland
Projektperiod: 2016-08-20--2017-01-30

Ljustadalens vetenskapare

Syftet med förstudien Ljustadalens vetenskapare är att bidra till utvecklingen av nya och kreativa lärmiljöer vid Ljustadalens skola. På skolan går utvecklingsprojektet under namnet Ljustadalens Science Center, och denna förstudie följer och vidareutvecklar det projektet. Ljustadalens vetenskapare är en tvärvetenskaplig förstudie som knyter samman forskare i data- och systemvetenskap och naturvetenskapernas didaktik med praktiskt pedagogiskt arbete. Syftet är att bidra till utvecklingen av nya och kreativa lärmiljöer inom teknikundervisningen i grundskolan. Lärmiljöerna ska bidra till att öka studiemotivationen och måluppfyllelsen för eleverna.

Projektägare Mittuniversitetet: Olof Nilsson, universitetslektor
Representant från Sundsvalls kommun: Anna-Karin Westman, Centrum för kunskapsbildning Sundsvalls kommun
Medverkande: Ljustadalens skola, Teknikgruppen
Finansiering: 355 000 sek
Projektperiod: 2016-08-24 -- 2017-06-30

Läs mer i beslutshandlingarna

Luftkvalitet i stad

Utrustning för att mäta partiklar i stadsluft är idag mycket dyr vilket gör att man endast kan ha ett fåtal mätpunkter i en stad. Det finns teknologier för sensorer och trådlöskommunikation som möjliggör lågkostnadslösningar och därmed gör det möjligt att ha en stor mängd av mätpunkter som kan ge en bättre bild av stadens luftkvalité i realtid. I denna förstudie ska forskare tekniskt undersöka och verifiera en lågkostnadslösning för mätning av luftpartiklar. Resultatet kommer att skapa möjligheter för nya innovationer för produkter och tjänster inom miljöövervakning som kan vara till stor nytta för medborgare och kommun.

Det direkta målet med förstudien är att presentera karakteristiken för den nya partikelsensorn och relatera dess karakteristik till referensinstrument som finns i drift av Sundsvalls Kommun. Utifrån dessa resultat kan slutsatser dras på vilket sätt och i vilken utsträckning sensorn kan användas för partikelmätning.

Projektägare Mittuniversitetet: Prof. Bengt Oelmann och Kristin Eriksson Sundsvalls kommun
Finansiering: 130 000 kr (65 000 kr Miun och 65 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2014-07-01 - 2014-12-31

Mellanvalsdemokrati - ett medborgarperspektiv

Projektet ska ur ett medborgarperspektiv systematiska utvärdera hur stor efterfrågan på olika former för direkt deltagande i demokratiska beslutsprocesser är bland
kommuninvånarna samt vilka former av deltagande som föredras av olika grupper av invånare.

Projektägare: Åsa von Schoultz professor Mittuniversitetet och Hans Wreber Sundsvalls kommun
Projektperiod: 2016-04-25--2017-01-31

Slutrapport: Mellanvalsdemokrati – ett invånarperspektiv

Monitorering av fiberbankar

Sammanfattning av studien

Denna förstudie syftar till att förbereda för ett fullskaligt projekt för mätning/övervakning av miljöfarliga kemikalier i de fiberbankar som under tidigare industriella epoker deponerats i havsvikarna kring Sundsvall. Fiberbankarna läcker föroreningar till omgivningen men kunskapen om omfattningen av denna spridning är begränsad.
Det största hotet är kvicksilver, men även halterna av t ex arsenik, olika tungmetaller, och organiska föroreningar som PCB och dioxin är av intresse att monitorera. Projektet ligger i linje med kommunens intresse att skapa en hälsosam yttre miljö och en hållbar regional industri. Mittuniversitetet har som strategi att arbeta med miljöteknik, speciellt som en del i strategiska insatsen XGeMS – "Next Generation Measurement Systems – Environment in the control loop". Mittuniversitetet har stor erfarenhet av röntgenbaserade mätmetoder vilket kan utnyttjas för att detektera tungmetaller, men projektet har som mål att göra en bred genomgång av olika mättekniker för att hitta en lämplig mätmetod för respektive förorening. En förväntad effekt är att regionala företag kan komma att utveckla och marknadsföra metoder och utrustning för detektering och sanering av miljöskadliga ämnen. Under perioden
kommer två större workshops med externa inbjudna att genomföras. Intressenterna kommer att finnas lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt, vilket kommer att beaktas under förstudien. Det efterföljande fullskaliga projektet planeras att bli treårigt och förutom Mittuniversitetet kommer också industriforskningsinstitut
och regional industri att delta. Att hitta rätt finansiär/finansiärer för detta blir också en del av projektet. EU:s regionala fond, Interreg och Naturvårdsverket är ett första förslag på möjliga finansiärer.

Förstudieledare Mittuniversitetet

Jan Andersson och Claes Mattsson STC

 

Förstudieledare Sundsvalls kommun

Sven-Åke Westman

Beviljad finansiering

500 000 sek

Projektperiod

2017-11-01--2018-09-30

Läs mer i beslutsunderlaget

Museet - ett didaktiskt rum

Denna förstudie kommer att studera undervisning och lärande som sker vid Sundsvalls museum. Studiens övergripande syfte är att undersöka museum som didaktiska rum - speciellt lärmiljöer där kulturarv används historiskt meningsskapande, värdepedagogiskt och identitetsformande. Studierna kommer genomföras på Sundsvalls museums skolverksamhet under 2017-2018. Det finns ingen forskning som analyserat denna verksamhet som lärmiljö och didaktiskt rum tidigare. Studierna kommer att genomföras vid Kulturmagasinet och Friluftsmuseet Norra berget.

Projektledare: Carola Nordbäck, historiker och religionsvetare vid Mittuniversitetet och Glenn Svedin, lektor i historia vid Mittuniversitetet.

Ansvarig från Sundsvalls kommun: Daniel Eklund, chef Sundsvalls museum, Eva Jönsson, skolområdeschef

Projektperiod: 2017-02-01 – 2020-05-01

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Läs mer i beslutsunderlag

Mätning av Krom med röntgen

Röntgenbaserade monitorsystem för krom och molybden i flygaska och lakvatten

Syftet med förstudien är att studera möjligheten att implementera röntgenbaserade mätmetoder för detektering av låga förekomster av skadliga grundämnen i komplexa blandningar. Som till exempel används mätning av kromhalt i restprodukter från olika delar av avfallsförbränningskedjan. Projektet har bedrivit som en förstudie och sedan ett eget större forskningsprojekt. Projektet är experimentellt, och omfattar laborativt arbete som fältarbete. För en lyckad industriell implementation behövs tvärvetenskapligt samarbete mellan flera ämnesdiscipliner.

Under projektet studeras metoder för övervakning och styrning av Krom/Molybdenhalter i flygaska och lakvatten från deponi. För att minska graden av urlakning av krom och molybden kan åtgärder sättas in i olika dela av kedjan. Dels bearbetning direkt vid asktvätten, dels åtgärder vid deponin. Asktvättens process stabiliserar askan vilket gör att den uppfyller lakkriterierna för att få läggas på en icke-farligt avfall deponi. Askslurryn fördelas på en viraduk och duschas med ett pH-reglerat tvättvatten. Askan avvattnas och tvättvattnet renas i anläggningens vattenrening. Det finns också ett behov att mäta förekomsten av olika ämnen i lakvattnet från deponin för att minimera påverkan vid Tivoliverket. Resultat från ett sådant system skulle även kunna användas vägledande för reningsåtgärder i lakvattnet.

Förväntat resultat

Metodik utvecklas som kan möta det miljöhot som flygaska från den expanderande avfallsförbränningen kan ge upphov till. När samhället förändras kan avfallets innehåll också förändras så att förbränningsprodukternas miljöbelastning ökar. Därför är utveckling av metoder för miljömätning och rening av yttersta vikt.

Projektorganisation

Projektledare: Börje Norlin
Deltagare MIUN: Christer Fröjdh och Göran Thungström (EKS)
Medverkande från Sundsvalls kommun: Anette Rohdin och Lennart Bergqvist Sundsvall Energi (SE)
Finansiering: 1 689 000 sek
Projektperiod: 2015-07-01-- 2017-12-31

Nya metoder för investeringsanalys i offentligt ägda bolag

- En fallstudie av Sundsvalls logistikpark

Syftet med förstudien är att studera tillämpbarheten i metoderna "reala optioner" och "multikriterieanalys" för att kunna värdera nyttan med investeringar i reella tillgångar på ett mer rättvisande sätt än sedvanliga metoder som fokuserar på finansiell återbäring. Mer specifikt ska värderingen förutom det direkt finansiella perspektivet även inkludera miljövinster och ta hänsyn till att flexibla lösningar är bättre än låsta då framtiden är osäker. med tillämpbarhet menas både metodernas egenskaper och förmåga att värdera investeringar från ett teoretiskt perspektiv, samt avnämarnas och deras verksamhets förmåga att effektivt tillämpa dem.

Projektägare Mittuniversitetet: Docent Aron Larsson och Carina Sandgren Sundsvalls Logistikpark
Finansiering: 254 000 kr (127 000 kr Miun och 127 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2015-02-01 - 2016-02-16

PreSmart

Syftet med PreSmart är att etablera kunskap kring nya kommunikationsstandarder för Internet of Things-nätverk.

Förstudien ska leverera en rapport om hur ett trådlöst sensornätverk ska implementeras i centrala delarna av Sundsvall. Rapporten ska bygga på experimentella data och utgå ifrån teknikens prestanda. Det kan röra sig om stora områden utomhus som täcks av en trådlös accesspunkt och vad krävs för att sensorer inomhus ska kunna koppla upp sig?

Projektägare Mittuniversitetet: Prof. Bengt Oelmann
Ansvarig Sundsvalls kommun: Kristin Eriksson, miljödirektör
Finansiering: 250 000 kr (125 000 kr Miun och 125 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2015-09-01 - 2015-12-31

Läs mer i beslutshandlingarna

Regionala flygplatser

Sammanfattning av förstudie

Initiativet bygger på en fallstudie av Sundsvall Timrå Airport. Eftersom ett flertal offentliga och privata intressenter använder sig av flygplatsens funktionalitet som basal infrastruktur finns flera skäl att belysa olika dimensioner för att kartlägga betydelsen av den regionala flygplatsen för samhällets funktionalitet och utveckling, dels för området kring flygplatsen men även ur ett regionalt perspektiv. Genom en modellering av helhetsbilden förenas makt och kostnadsstruktur samt betalningsvilja och prissättning. Därmed synliggörs regionala flygplatsers värdeskapande för samhället i området.

 Regionala flygplatser är av betydelse för befolkningen, besöksnäringen, näringslivet och samhället. Förutom att regionala flygplatser fyller ett flertal viktiga samhällsfunktioner, är de också en viktig infrastruktur som bidrar till utveckling av närliggande regioner och deras ekonomi. Bortsett från det materiella värdet av flygplatsen, är värdet av de regionala flygplatsernas funktioner och dess effekter på ekonomin på nationell och regional nivå i många fall svårt att uppskatta.

Regionala flygplatser, som Sundsvall Timrå Airport, används bland annat av offentliga aktörer som posten och militären för leveranser, samt för ambulansflyg och organtransporter. Under skogsbränderna sommaren 2018 användes de regionala flygplatserna även i arbetet med brandbekämpningen. Därutöver används flygplatsen av kommersiella aktörer för passagerarflyg, transportflyg och privatflyg.

En regional flygplats är därmed en viktig del i leveranskedjan av varor och tjänster till offentliga och privata aktörer, samt befolkningen i området kring flygplatsen. Offentliga som kommersiella aktörer baserar sitt tjänsteutbud på flygplatsens tillgänglighet.

Kombinationen av intressenter och potentiella kunder vid en regional flygplats erfordrar en granskning av flygplatsens roll i leveranskedjan och strategisk utveckling. Tre komplementära dimensioner framstår därför av särskild vikt att belysa. Den ena dimensionen fokuserar på hur värdet/nyttan av en regional flygplats är sammansatt och vilka faktorer utgör eller påverkar detta. Den andra dimensionen koncentrerar sig på hur kostnaden för flygplatsens tjänster uppstår och fördelas mellan olika aktörer. Den tredje dimensionen synliggör handlingsutrymmet som intressenterna har för att anpassa sig till förändrade konditionerna, särskild inom ramen för samhällsrelevanta beslut.

Sundsvall Timrå Airport används återkommande av samhällsviktiga aktörer som posten, försvarsmakten, sjukvården och räddningstjänsten. Förutom löpande behov aktualiseras betydelsen av en sådan infrastruktur när samhället utsätts för stora påfrestningar som visade sig under skogsbränderna 2018. Dessutom tillför en regional flygplats värde till den omliggande regionen, som blir mer tillgänglig för övriga regioner både nationellt och internationellt. De olika intressenternas betalningsvilja för att få tillgång till flygplatsens funktionalitet är därför en relevant aspekt för att bedöma dess värde. Allt större vikt får även flygtrafikens miljöpåverkan och rollen av en långsiktig hållbar utveckling för flygplatsernas framtida värde.

Att underhålla en flygplats på en nivå där den är användbar för intresserade aktörer innebär dock höga fasta kostnader och relativt låga marginalkostnader. Det innebär att även om värdet av flygplatsen är tillräckligt högt för att motivera flygplatsens existens, kan en oförmåga att extrahera konsumentöverskott av olika användargrupper innebära att flygplatsen går med företagsekonomisk förlust. Då samhällsviktiga aktörer och näringslivet nyttjar den infrastruktur som flygplatsen representerar, är det kanske rimligt att de även bidrar till både flygplatsens fasta och rörliga kostnader. Det blir därför viktigt att undersöka den regionala flygplatsens värde för det regionala näringslivet och samhällsviktiga aktörer, eftersom en sådan analys utgör en grund för att bedöma om flygplatsen är samhällsekonomiskt motiverad, men begränsad i sin potential att prisdiskriminera för att uppnå företagsekonomisk kostnadstäckning.

Maktförhållandet mellan beställare och leverantör påverkar ytterligare leverantörens handlingsutrymme vid prissättningen av tjänsten. Eftersom leverantören som tillhandahåller samhällsfunktionella tjänster inte enbart begränsas av marknadsfaktorer utan även av maktförhållanden i statsförvaltningen och den regionala förvaltningen, bör leverantörens möjligheter till prissättning till olika beställargrupper granskas utifrån detta perspektiv. Genom en sådan komplett analys aktualiseras också frågor om hur hållbara modeller för styrning och samverkan kan nås mellan de aktörer som dels finansierar och garanterar den funktion som en regional flygplats innebär och dels de aktörer som nyttjar en sådan funktion.

Beviljad finansiering

710 000 sek
varav 480 000 sek från samverkansavtalet med Sundsvalls kommun
varav 230 000 sek från samverkansavtalet med Timrå kommun

Projektperiod

2019-01-01--2019-06-30

Projektmedlemmar

Pär Olausson, HSV Mittuniversitetet, e-post par.olausson@miun.se, telefon 010-142 85 47

Bo Svensson, HSV, Mittuniversitetet, e-post bo.svensson@miun.se 010-142 80 74 

Matilda Hahne, HSV Mittuniversitetet, e-post matilda.hahne@miun.se

Christine Grosse, IST Mittuniversitetet, e-post christine.grosse@miun.se, telefon 010-142 80 09

Christian Söderberg, Timrå kommun, e-post christian.soderberg@timra.se

Frank Olofsson, Timrå kommun, e-post frank.olofsson@timra.se

Martin Södergårds, Sundsvalls kommun, e-post martin.sodergards@sundsvall.se

Läs mer i beslutsunderlaget

Slutrapport

Slutrapport Regionala flygplatser

 

Resultatstyrning för ökad medborgarnytta

Sundsvalls kommun utvecklar sin styrmodell mot ett ökat fokus på resultatstyrning. Det innebär att styrningsåtgärder ska bygga på bra analyser av faktiska, uppnådda resultat hos medborgaren/brukaren. Kommunen vill genom förenkling, tydlighet och bra analyser nå en bättre resultatstyrning. Ett viktigt verktyg är samtal om verksamhetens resultat. Därför vill Sundsvalls kommun tillsammans med avdelningen för kvalitetsteknik och maskinteknik undersöka vilka arbetssätt för resultatstyrning som kan påverka organisationskulturen och värdeskapandet till medborgare/brukare. Syftet med förstudien är att utöka och förstärka arbetssättet med resultatstyrningen i Sundsvalls kommun. Med resultatstyrning menas ett styrningssätt som bidrar till att mer värde levereras till medborgare och brukare. För att uppnå ökat värde för medborgare och brukare krävs ett nytt arbetssätt för dialog kring resultat mellan politiker och tjänstemän, där styrningen utgår från faktiska, uppnådda effekter hos sundsvallsborna.

Projektgrupp

Ingela Bäckström, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post ingela.backstrom@miun.se telefon 070-257 62 23

Pernilla Ingelsson, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post pernilla.ingelsson@miun.se telefon 070-247 65 43

Anna Mårtensson, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post anna.martensson@miun.se telefon 010-142 85 85

Karin Nyman, Sundsvalls kommun
e-post karin.nyman@sundsvall.se telefon 070-686 15 35

Leena Utterström, Sundsvalls kommun
e-post leena.utterstrom@sundsvall.se telefon 070-190 22 44

Beviljad finansiering

302 000 sek

Projektperiod

1 september 2018 - 1 mars 2019

Läs mer i beslutsunderlaget.

Slutrapport

Slutrapport Resultatstyrning för medborgarnytta 

Rötbar och våtstark matavfallspåse

Förstudien ska studera material för produktion av matavfallspåsar som tål fukt och väta med höga miljöprestanda. Förstudien ska också studera lämplig design för matavfallspåsar som funkar bra i biogasanläggningar och kan vara ett alternativ till dagens fossilbaserade plastpåsar eller bioplastpåsar. Ett nytt miljöanpassat material tillsammans med en väl designad produkt kommer att skapa ett ekonomiskt värde för de kommuner som samlar in matavfall. Det kommer också att skapas kommersiella värden för de företag som producerar material och påsar.

Det primära målet är att finna egenskaper för att tillverka ett våtstarkt pappersbaserat material utan tillsatser av kemikalier, där råvaran utgörs av massa från svensk skog. Det framtagna materialet ska vara konkurrenskraftigt med de matavfallspåsar som finns på marknaden idag men tillverkade med högre resurseffektivitet och mer hållbart ut miljösynpunkt.

Det sekundära målet är att försöka utveckla designen av matavfallspåsarna så att de kanske kan få fler användningsområden. Utformningen av påsen kommer också att ställa krav på materialet. Olika förslutningsmekanismer och ev handtag kan kräva särskilda materialegenskaper.

Genom denna förstudie kan samarbetet mellan kommunen och forskningen inom högutbytesmassa komma till nytta och utvecklas för nya behov och ändamål.

Projektgrupp:
Gunilla Pettersson, forskare vid FSCN Mittuniversitetet
Sven Norgren, forskare vid FSCN Mittuniversitetet
Hans Höglund, forskare vid FSCN Mittuniversitetet
Bertil Carlsson, Biogas i Mellannorrland AB
Jonas Strandberg, MittSverige Vatten och Avfall AB

Projektperiod: 2017-04-01 -- 2017-12-31

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Läs mer i beslutsunderlag

Projektet har växlats upp med ERUF medel till ett större forskningsprojekt vid FSCN forskningscentrum där kommunavtalet är medfinansiär. 

Smart Street Light

Detta projekt handlar om kostnadseffektiv lösning på grön gatubelysning med mervärde i form av informationstekniska lösningar för trådlösa nätverk, displayer och sensorer för exempelvis miljö- och transportparametrar.

KM2 är en vision om system före energi- och informationsteknik där åtminstone en komponent har en stor aktiv yta som exempelvis i solceller eller batterier. Namnet KM2 står för kvadratkilometer och har inspirerats av det stora behovet av avancerade ytor med funktioner. I denna förstudie ingår en förstudie av smart grön gatubelysning och utveckling av underlag inför ett kommande större KM2-projekt.

1. Utvärdering av smart grön gatubelysning genomförs i förstudien. För att få ett gott underlag för att kunna formulera ett fullskaleprojekt kommer ett mindre antal belysningsstolpar med IT funktionalitet att sättas upp i Sundsvall. Dessa drivs med vind- och solenergi.

2. En förstudie kommer att göras för att ta fram underlag inför ett större KM2 projekt som inbegriper kedjan från system till komponenter, material och tillverkning. En inventering av behov, kompetenser och möjligheter kommer att genomföras genom samverkan med ett större antal aktörer från akademin, näringslivet och offentliga institutioner. En av applikationerna kommer att vara smart street light om förstudien ger ett positivt resultat. 

Vid forskningscentrum FSCN och STC drivs forskningsprojektet KM2 - Innovativ grön energi. Inom detta forskningsprojekt drivs delprojektet Grön vägbelysning på lika villkor tillsammans med gatuavdelningen vid Sundsvalls kommun och relevanta företag.

Projektägare Mittuniversitetet: Prof. Håkan Olin
Ansvarig Sundsvalls kommun: Maria Cruzander
Finansiering: 130 000 kr (65 000 kr Miun och 65 000 kr Sundsvalls Kommun) Projektperiod: 2014-09-01- 2015-12-31

Läs mer om projektidén

Smarta samhällen

Det övergripande syftet med forskningsprojektet Smarta samhällen är att bidra till ett mer hållbart samhälle och öka regionens attraktions- och konkurrenskraft genom att bli nationellt ledande på tjänster för smarta samhällen genom att vidareutveckla Mittuniversitetets forskning inom sensorteknologi, inbyggda system, kommunikationsteknik och distribuerad mätteknik.

Målet är att stärka Sundsvalls och Mittuniversitetets position och profilering inom smarta samhällen. Ett av landets första testnätverk baserade på specifik teknologi för Internet of Things ska sättas upp och demonstratorer för att mäta luftkvalitet och övervaka olja i dagvatten är framtagna och testade i operativ miljö. Demonstratorerna är framtagna i nära samverkan med företag i regionenen och anslutna till IoT-nätverket.

Projektägare Mittuniversitetet: Prof. Mattias O'Nils
Ansvarig Sundsvalls kommun: Kristin Eriksson, miljödirektör
Finansiering: 2 000 000 kr (1 000 000 kr Miun och 1 000 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2016-06-01 -- 2018-12-31

Student Living Lab

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för uppbyggnaden av två studentbyar som är en futuristisk labbmiljö, exponerar värdet av ung kompetens, inspirerar till nya lösningar för en attraktiv livsmiljö samt stödjer kommunala utvecklingsstrategier.

Student Living Lab ska vara ett testområde som från börjat är designat för kontinuerlig förändring. Möjligheter som kommer från pågående och ännu okända samhällstrender ska kunna testas och utvärderas i denna miljö. I den föränderliga bostadsmiljön kan man visa, testa och inspireras av boendelösningar men även andra behov som kan kopplas till en unik miljö med tydlig ung profil.

En framgångsrik etablering av Student Living Lab skapar nytta för många aktörer i regionen; universitetets forskare och studenter, etablerade och nya företag, Sundsvalls- och Östersunds kommuner, kommunala och regionala utvecklingsinitiativ som Peak Innovation och BioBusiness Arena.

Bostäder som förändras

Bostadsmiljöerna planeras i Östersund och Sundsvall. Målet är att stimulera kreativitet, företagsamhet, kunskap och skapa attraktiva områden för studenter. Det blir en mötesplats för nya idéer, forskare och entreprenörer.  Ambitionen är att byarna ska ha en tydlig ung profil. Det är nödvändigt att skapa en struktur för ständig förnyelse av platserna. Det är lämpligt att husen på platsen kan definieras som "Attefallshus" så att de efter några år kan flyttas från studentbyarna till nya ägare. På så sätt får vi en unik boendemiljö som förändras kontinuerligt.

Läs mer i foldern

Projektägare Mittuniversitetet: Lektor Olof Björkqvist
Ansvarig Sundsvalls kommun: Hans-Åke Oxelhöjd
Finansiering: 200 000 kr (100 000 kr Miun och 100 000 kr Sundsvalls Kommun) Projektperiod: 2015-08-15 -- 2017-06-30

 

Studiemotivation och lärande

Den nationella situationen om bristande studiemotivation som Sveriges Elevkårer visat är intressant för Sundsvalls kommun. I de lokala verksamhetsplaner som gymnasieprogrammen vid Sundsvalls gymnasium skrivit för läsåret 2015/2016 har en högt prioriterad verksamhet varit att höja elevers studiemotivation. Detta med anledning av att Sundsvall för pår 2015 ligger 10% under rikssiffror för tillhörd kommungrupp vad avser studentgenomströmning.  Forskningsprojektet fokuserar vad som avgör gymnasieelevers studiemotivation/ brist på motivation. Målsättningen med studien är at bidra till en förbättrad förståelse för vad som avgör grad av studiemotivation. Studien blir i sin tur värdefull för Sundsvalls kommuns skolors arbete med att hjälpa elever att lyckas i sina studier likväl som innehåll i Mittuniversitetets lärarutbildningar.  

Projektledning: Göran Bostedt och Lena Boström Mittuniversitetet samt Jonas Larsson, utredare Centrum för kunskapsbildning

Sundsvalls kommun kontaktperson: Jonas Larsson Barn och utbildning
Projektperiod: 2017-04-01 -- 2018-02-28
Beviljad finansiering: 380 000 sek

Hämta slutrapporten här

Studiemotivation- En studie av fyra utbildningsprogram vid Sundsvalls gymnasium.

Stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa SAW I

Syftet med förstudien är att testa en hälsofrämjande multidimensionell utbildningsintervention bland årskurs 1 elever i gymnasieskolan. Interventionen fokuserar på att främja psykisk hälsa och välbefinnande för att på så sätt öka förmåga till inlärning, koncentration och måluppfyllelse. Skolframgång är en av de viktigaste hälsofaktorerna och en stark skyddsfaktor för att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet. Ju tidigare utbildningskedjan bryts desto sämre framtidsutsikter.

Projektägare Mittuniversitetet: Lisbeth Kristiansen  Mittuniversitetet och Eva Jönsson, Kristina Berglund, Mikael Öst Sundsvalls kommun
Projektperiod: 2016-05-01--2018-02-15

Stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa, SAW II

Sammanfattning av förstudie

Detta är en fördjupning och fortsättning på förstudie SAW I som genomfördes tidigare.

För- och pilotstudie SAW I pekade på högre skattning av det egna välbefinnande och den psykiska hälsan för de 15 gymnasieeleverna som slutförde före- och eftermätningen. Ett annat resultat var att elevhälsoteam (EHT) från Västermalms gymnasiums som blev utbildade till att leda elevgrupperna, upplevde att de fått tillgång till ett koncept och verktyg med fokus på insatser som främjar hälsa, vilket
Skollagen 2010 föreskriver. De åtta (8) professionella skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare var i sin tur uppdelat i två grupper pekade även på samarbetsvinsten inom EHT. Piloten visade också att konceptet i sort sett höll. Mot bakgrund av dessa positiva trender och för att kunna få mer säker kunskap och större spridning av ett hälsofrämjande arbete, bedöms det som
viktigt, att designa en förstudie SAW II i större skala. Det innebär rekrytering av ett större antal elever och fler EHT. Syftet med förstudie II är, att efter små justeringar av SAW (tex framtagande av elevmaterial), utbilda flera EHT i metodiken och att flera gymnasieelever i årskurs 1 får del av denna hälsofrämjande flerdimensionella utbildningsinsats. På längre sikt kan SAW medverka till att EHT i Sundsvalls kommun kan arbeta hälsofrämjande med eleverna, vilket i sin tur tros leda till större skolframgång. Kommunens verksamhetschef för Sundsvalls gymnasium Mikael Östh, som vi träffar i juni, behöver att ge sitt medgivande. Eva Jönsson har bekräftat deltagande. Förstudiens SAW II projekttid 20 oktober juni 2017‐ 1 juli 2018, där alla faser; planering, förberedelse av sakkunniggranskat utbildningsmaterial i tre distinkta delar, design av kluster randomiserad studie, rekrytering av gymnasieelever och EHT som deltagare, utförande samt återrapportering genomförs. 

Förstudieägare Mittuniversitetet

Lisbeth Kristiansen, omvårdnad

Förstudieägare Sundsvalls kommun

Mikael Öst, verksamhetschef Sundsvalls gymnasium
Kristina Berglund
Eva Jönsson

Projektperiod

2017-10-20 – 2019-10-31

Beviljad finansiering

420 000 sek

Läs mer i beslutsunderlaget

Se filmen om projektet

 

Stärkt beställarkompetens i projektet Grönt Boende

Syftet med projektet är att medverka till ökad efterfrågan på hus med höga miljöprestanda, uthålliga hus, genom ökad beställarkompetens hos intresserade familjer.

Det är viktigt att utveckla kunskap inom "grönt boende" i regionen och resultatet av förstudien måste kunna användas för att utveckla framtida processer inom området. För Mittuniversitetet är området av stor betydelse och det är viktigt att samla kompetenser från olika områden för att tillsamans bli framgångsrik och kunna utveckla forskning och kunskap.

Tillsammans med Sundsvalls kommun har vi drivit projektet Grönt Boende. Vår del av projektet handlade om att utbilda familjer för att lättare kunna vara beställare och köpare vid produktion av hus med höga miljöprestanda. Vi genomförde en seminarieserie under våren 2015.

Projektstarten filmades och du kan se startseminariet här på webben.

Läs mer om Grönt Boende

Följ Grönt Boende på Facebook

Sundsvalls kommun om Grönt Boende

Hämta rapporten Grönt Boende

Projektägare Mittuniversitetet: Dr Olof Björkqvist, Lars-Åke Mikaelsson, Lena Lorentzen
Ansvarig Sundsvalls kommun: Viveca Norberg Stadsbyggnadskontoret
Finansiering: 200 000 kr (100 000 kr Miun och 100 000 kr Sundsvalls Kommun) Projektperiod: 2014-12-01 - 2015-12-31

Testinstallation av digitaliserade vattenmätare

Syftet är att undersöka om den utvecklade mätaren kan användas för att genomföra en kunddriven digitalisering av vattenmätare. Målet är att svara på frågan om den utvecklade mätmetoden baserad på en kameralösning kan möjliggöra en kunddriven digitalisering av vattenmätare. detta sker genom att säkerställa att:

- Lösningen har kundfokus- Har lång batteritid (upp till 12 år)
- Är en öppen lösning
- Har en enkel koppling mot internet
- Klarar heterogena kunder företagskunder och privatkunder)
- Säkerhetsställa mätvärden för lösningen

Projektägare: Prof. Mattias O'Nils och Micael Löfqvist VD MittSverige Vatten
Finansiering: 280 000 kr (140 000 kr Miun och 140 000 kr Sundsvalls Kommun)
Projektperiod: 2015-03-01 - 2016-06-01

Tillitsbaserad Digitalisering

Sammanfattning av förstudie

Syftet med föreslaget projekt är att utmana och vidareutveckla de metoder som finns inom digital utveckling genom att låta en tillitsbaserad styrmodell som Skönsmomodellen vara vägledande i utvecklingen av digitala stöd. Här finns ett stort behov inom såväl forskningen som praktiken att ta nästa steg och utmana existerande metoder som har en tendens att trots goda intentioner låta digitaliseringen (teknikutvecklingen) överordnas professionen. Den primära målgruppen är brukare inom äldreomsorgen som har ett beslut om en insats och utgångspunkten är att genom att underlätta och stärka arbetet för personalen så ges det bättre förutsättningar för målgruppens upplevelse av kvalitet än om digitaliseringsarbetet av personalen upplevs som en resurskrävande pålaga som inte ses som meningsfullt. 

 

Projektledare

Katarina L Gidlund, professor Mittuniversitetet, telefon 010-142 89 21, e-post katarina.l.gidlund@miun.se

Caroline Wallmark, projektmedarbetare Mittuniversitetet, telefon 010-142 89 73, e-post caroline.wallmark@miun.se

Silvia Sandin Viberg, Sundsvalls kommun, telefon 060-191186, e-post silvia.sandin.viberg@sundsvall.se

Katarina Tjernblom, Sundsvalls kommun, telefon070-243 95 00, e-post katarina.tjernblom@sundsvall.se

Projektperiod

2019-08-19 - 2020-02-28

Beviljad finansiering

464 900 sek

Läs mer i beslutsunderlaget

Utveckling av e-hälsoverktyget PRISMcc för att stödja egenvård och livshantering bland äldre

Sammanfattning av förstudie

Många äldre lever med multisjuklighet, två eller flera sjukdomar, vilket medför lägre livskvalitet, högre sjukvårdsanvändning, och större risk för sjukdomsförsämring. Egenvård och livshantering är dagliga handlingar personer gör för att leva ett bra liv trots sjukdom, exempelvis medicinering, anpassad aktivitet eller användning av hjälpmedel. Genom att ge stöd för egenvård och livshantering för äldre med multisjukdom kan dessa leva mer självständigt, uppleva mer välmående och utnyttja mindre sjukvård. E-hälsa är en unik möjlighet att öka tillgänglighet och delaktighet för patienter och brukare.

Vår internationella forskargrupp (Sverige och Canada) i samarbete med Sundsvalls kommun, patientföreningar och via konsultstöd avser att utveckla ett e-hälsoverktyg som kan hjälpa vårdpersonal att individanpassa stöd för egenvård.

Syftet med den aktuella studien är att undersöka klinisk relevans och användningsområden för ett e-hälsoverktyg vilket ger viktig information för att starta upp och anpassa utvecklingsprocessen.

e-hälsoverktyget heter Patient Reported Inventory of Self-Management on Chronic Conditions (PRISMcc). Målet är att hjälpa vårdpersonal att individanpassa stödet till multisjuka äldre.

Förstudieledare Mittuniversitetet

Åsa Audulv, avdelning omvårdnad
Eva Dannetun, avdelning omvårdnad

Projektledare Sundsvalls kommun

Markku Paanalahti, e-post markku.paanalahti@sundsvall.se
Anders Engelholm, e-post anders.engelholm@sundsvall.se

Beviljad finansiering

500 000 sek

Projektperiod

25 juni 2018 - 28 feb 2020

Läs slutrapporten

Visualisering i skolan

Visualisering är tekniker och metoder som genererar en klar mental bild av väsentlig data och möjliggör en snabb och precis tolkning. Visualisering blir därmed ett verktyg vid kunskapsuppbyggnad, utbildning, lärande och beslutsfattande. Syftet med förstudien är att: 1. testa alternativa lärandemetoder via ett digitalt läromedel i matematik, 2. tillämpa metoder av användarupplevelser för interaktiva visualiseringar. I förstudien utvärderas två olika metoder att lära sig geometri i matematik i årskurs 6, traditionell undervisning jämfört med 3D-visualisering. I förstudien kommer också verktygets utformning att uvärderas.

Målet är att bidra till didaktisk utveckling inom matematikämnet genom att studera hur elever lär och hur de och lärare uppfattar två olika lärmetoder. Målet är också att ge kunskaper om 3D-visualisering inom matematikämnet samt se om det finns skillnader i hur pojkar och flickor lär sig genom att studera metoden.

I samarbete med Härnösands kommun genomförs en liknande studie på elever i årskurs 9 samt deras matematiklärare.

Förstudieledare: Lena Boström, professor vid avdelningen för Utbildningsvetenskap Mittuniversitetet och Mårten Sjöström, professor vid avdelningen för Informationssystem och teknologi Mittuniversitetet.

Eva Jönsson, utvecklingschef Sundsvalls kommun, Veronika Eriksson, lärare Bergsåkers skola.

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Projektperiod: 2017-06-01 -- 2018-12-15

Läs mer i beslutsunderlag

Boström, L. , Sjöström, M. , Karlsson, H. , Sundgren, M. , Andersson, M. , Olsson, R. & Åhlander, J. (2018). Digital visualisering i skolan : Mittuniversitetets slutrapport från förstudien. Sundsvall : Mittuniversitetet 

Hämta slutrapporten Visualisering i skolan som PDF

Älva - Är ledarskapet verkligen allt?

Många elever inom Sundsvalls kommuns skolor presterar sämre än deras socioekonomiska förutsättningar indikerar att de borde prestera. Sundsvalls kommun utmärker sig i denna bemärkelse i jämförelse med övriga riket. Såväl politiker som tjänstemän och rektorer har presenterat olika åtgärder för att ta sig an denna problematik och lyfta elevernas prestationer. Tre fokusområden för utveckling har identifierats inom vilka förändring och utveckling särskilt ska drivas framåt: ledarskap, lärmiljöer och elevhälsa. Dessa tre områden är breda och tämligen vanliga områden för skolutveckling. Frågan är om dessa områden kan svara på frågan hur Sundsvalls kommuns elevers resultat kan förbättras eller om områdena behöver kompletteras eller specificeras?

Den här presenterade förstudien avser att vara ett komplement till det redan pågående arbetet inom kommunen genom att bidra med att vidga och/eller hjälpa till att avgränsa utvecklingsarbetets fokusområden. För att uppnå detta kommer förstudien att använda lärare som är tämligen nyinflyttade till Sundsvall som informanter. Dessa lärare har erfarenheter från andra skolkommuner samt att de har fått inblick i Sundsvalls skolverksamhet, vilket ger dessa lärare den unika förmågan att jämföra och identifiera fokusområden inom vilken Sundsvalls skolor utmärker sig. Det handlar om områden som annars riskerar att förbli dolda för de som befunnit sig i Sundsvalls skolor en längre tid.

Projektansvariga: Jakob Billmayer Utbildningsvetenskap och Eva Andersson, vetenskaplig ledare, centrum för kunskapsbildning, forskningsavdelningen Sundsvalls kommun.
Projektperiod: 2017-01-01 -- 2017-12-31
Beviljat belopp: 300 000 sek

Läs mer i beslutsunderlag

 

 

 

Kontaktpersoner

Beredningsgrupp

Martin Paju
forskningsrådgivare Mittuniversitetet
E-post martin.paju@miun.se
Telefon 010-142 86 86

Eva-Marie Blusi Tyberg
strateg Sundsvalls kommun
eva-marie.tyberg@sundsvall.se
070-235 23 99

Hans-Erik Nilsson
dekan Mittuniversitetet, NMT
hans-erik.nilsson@miun.se
010-142 87 39

Peter Öhman
vice dekan humanvetenskapliga fakulteten, HUV
peter.ohman@miun.se
010-142 86 77

Marlene Berg
kommunikatör Mittuniversitetet
marlene.berg@miun.se
010-142 87 79

Conny Pedersen
kommunikatör Sundsvalls kommun
conny.pedersen@sundsvall.se
072-085 72 11