2009 – Elektronisk dokumenthantering

Syftet med detta projekt är att med en explorativ ansats kartlägga problem kring bevarande, tillgänglighet, sökbarhet av elektronisk information och elektroniska dokument i ett stort järnvägsinfrastrukturprojekt, för att på så sätt definiera ett forskningsområde för fortsatta studier.

Syftet skall uppnås genom att med utgångspunkt från ett större järnvägsprojekt, i detta fall Ådalsbanan, öka kunskapen kring informations- och dokumentbevarande och de problem som finns kring dessa områden.

Stora infrastrukturprojekt som Västkustbanan, Bottniabanan och Ådalsbanan sträcker över stora geografiska områden och inbegriper många privata och offentliga aktörer. I stora projekt skapas det enorma mängder dokument. Dokument som var för sig utgör en del i möjligheten att förstå ett stort och omfattande projekt i efterhand. Idag skapas en majoritet av dessa dokument digitalt som försvårar och komplicerar ett redan komplicerat bevarande av projektets samlade dokumentation.

Kunskap som finns inbäddade i digitalt skapade dokument är av intresse för både Banverket, och för framtida forskare. Inom modern arkivteori finns det väldigt liten kunskap om hur stora myndighetsövergripande verksamheter skall hanteras. Ett järnvägsinfrastrukturprojekt är myndighetsövergripande, dessutom finns det även flertalet privata aktörer inblandade. Offentliga och privata aktörer styrs utav olika lagstiftningar vilket också påverkar hur de olika är skyldiga att bevara dokument och information. Kunskapen om det behov som finns för en samlad hantering av all dokumentation som påverkar ett projekt är litet. Indirekt är denna problematik något som på sikt kan ställa nya krav på förändringar i den svenska lagstiftningen kring arkivering
och bevarande.

Projektet kommer att bygga på en kvalitativ forskningsansats och det förväntade resultatet är att kartlägga de problem som Banverket har kring bevarande av elektroniskt skapad information och elektroniskt skapade dokument i ett stort järnvägsinfrastrukturprojekt. Resultatet förväntas definiera ett forskningsområde som skall kunna ligga till grund för vidare forskningsansökningar, hos Banverket men även hos andra forskningsfinansiärer

Slutrapport