2008 – Framtidens arkiv

Forskningen i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet har de senaste två åren fokuserat på skapandet av digitala dokument, dokumentanvändning och informationssökningsprocesser i olika typer av organisationer.

Fokus har legat på organisatoriska och metodiska aspekter hellre än på teknologiska. Till exempel har forskningsgruppen börjat att undersöka vilken typ av metadata som behöver tas till vara på i miljöer med processorienterade arbetsflöden där elektroniska dokument skapas.

Syftet med projektet är att systematiskt studera elektronisk dokumenthantering i ett antal svenska statliga organisationer och företag ur ett arkivperspektiv. Projektet som pågår I tre år är ett samarbete mellan arkiv- och informationsvetenskap och informatik.

Projektet avslutades den 31 december 2006.