Projektets bakgrund och syfte

Forskningsprojektet finansieras med EU-medel från Mål1-programmet och bedrivs vid Institutionen för Informationsteknologi och medier, Mittuniversitetet i Härnösand. De ämnen som ingår i projektet är Arkiv- och informationsvetenskap och Informatik. Projektet pågår t.o.m 2006-12-31

Elektronisk arkivinformation

Den nya tekniken i växelverkan med förändrade organisations- och arbetsformer har inneburit en enorm tillväxt av elektronisk arkivinformation och underlättat dess spridning. Det som framförallt kommit att utgöra ett problem är de elektroniska lagringsmediernas korta livslängd och den snabba utvecklingen av system- och programvaror. Redan en 10-årsperiod är lång tid i dessa sammanhang. Vitala samhällsfunktioner som t ex folkbokföring, fastighetsindelning och andra infrastukturella uppgifter måste fungera i ett mycket långt tidsperspektiv, i hundratals år i vissa fall.

 

Den nu aktuella s.k. 24-timmarsmyndigheterna innebär att en allt större del av de handlingar som kommer in till och upprättas hos myndigheterna kommer att vara i elektronisk form. De privata företagen styrs inte av samma regelverk som myndigheterna. Hos dem finns emellertid samma krav på att de digitala dokument som skapas i verksamheten skall kunna vara sökbara, autentiska, och hållbara under längre tidsperioder, kanske upp emot 30-40 år eller ännu längre.

 

För den enskildes välfärd och rättssäkerhet måste socialförsäkrings- och sjukvårdsinformation och rättsgrundande uppgifter säkert kunna bevaras, åtminstone under en mänsklig livstid. I ett längre perspektiv är det även viktigt att dessa elektroniska handlingar kan på ett tillförlitligt sätt bevaras för framtida forskning och det svenska kulturarvet.

 

Med utgångspunkt i exempelvis internationella standarder och forskningsresultat kommer forskargruppen att studera och jämföra teorier och metoder som möjliggör långsiktig förvaltning av arkivinformation för att säkra dess autenticitet, legalitet, tillgängliggörande och spårbarhet på ett kostnadseffektivt sätt, anpassade till olika organisationstypers och användargruppers behov.

 

I projektet ingår bland annat att: inventera och jämföra det behov av informationslagring som finns utifrån administrativa, organisatoriska, ekonomiska, och ev. forskningsmässiga krav kartlägga och jämföra de strategier och förhållningssätt som organisationerna tillämpar för bevarande och hantering av elektronisk arkivinformation identifiera eventuella olikheter mellan den informationsstruktur som bygger på data- och systemvetenskapliga modeller och den informationsstruktur som krävs för att hantera långsiktig arkivering av elektronisk arkivinformation