Verksamhetsutveckling av centraliserad diariefunktion - aktiviteter

Datum, aktivitet och syfte

22 mars

Presentation och förankring av delprojektet

12 april
Workshop med SWOT-analys.

5 maj
Sammanställning och analys med förslag till åtgärdsplan.

15 maj-14 juni
Dagboksanteckningar - definiera och avgränsa behov av ev fortbildningsinsatser.

14 juni
Möte - sammanfattning och avstämning inför hösten.