GOINFO Huvudprojektet

Det tilltagande trycket på implementering av en mer fullständig e-förvaltning har skapat ett ökat behov av kunskap. Det finns ett behov av analyser och sammanställningar, metoder och verktyg. Detta bekräftas via genomförd forskning inom CEDIF samt inte minst vid nyligen genomförda seminarier inom CEDIF under 2011 och 2012 med det regionala arkivnätverket, representerat av länets kommuner och landsting.

I ett av seminarierna deltog även representanter från lednings-, IT- och arkivfunktioner från de medverkande kommunerna och landstinget. I samband med seminarierna framförde deltagarna, oavsett funktions- och organisationstillhörighet, gemensamma behov avseende resurser, begreppsmodellering, behovsinventering, kvalitetsuppföljning av redan genomförda insatser och utbildning rörande juridiska frågor och standarder. Framför allt efterlyses metoder för införande, dvs. vilket grundläggande strategiska arbeten måste utföras utifrån ett holistiskt perspektiv, från skapandet av informationen till ett långsiktigt bevarande.

För att stödja denna process och skapa förutsättningar för regionen att bli en förebild vad gäller god informationsförvaltning, d.v.s. att förse verksamheten med tillförlitlig, autentisk, relevant och komplett information, avser vi med detta projekt att arbeta vidare med och utveckla CEDIFs koncept som en koordinator i en av regionens redan prioriterade klusterbildningar.

Med utgångspunkt från den forskning och utvecklingsinsatser som CEDIF genererat avser vi att skapa förutsättningar för en god informationsförvaltning genom att i intim samverkan med regionens kommuner, landsting och andra pågående projekt arbeta fram metoder och verktyg som på vetenskaplig grund underlättar genomförandet och skapande av mer fullständiga digitala informationsflöden ända in i tillförlitliga e-arkivlösningar.

Projektet syftar ytterst till att definiera och stödja en utveckling mot god informationsförvaltning i regionen vilket skall främjar en effektiv, tillförlitlig och  långsiktig digital informationsförsörjning både i regionens offentlig och privat sektor. Projektet syftar också till utveckla samarbets- och samverkansformer mellan universitet, myndigheter och företag.

Ett ytterligare syfte är att skapa förutsättningar för CEDIF att utvecklas till en påtaglig resurs i regionen och att den samlade kunskapen och aktiviteterna i anslutning till projektet också ökar CEDIFs internationella konkurrenskraft och därmed också ger förutsättningar för en fortsatt tillväxt i form av egna anställda egna eller specialiserade företag.