Lagring – Arkivering Två världar – en vardag?

Lagringsfrågor har seglat upp och blivit IT-chefernas huvudbry nummer ett. Den svenska lagringsmarknaden är snart värd 4 miljarder kronor per år. Samtidigt ökar kraven på både privat och offentlig verksamhet att bevara mer under alltmer kontrollerade former, under allt längre tid. Den traditionella arkivhanteringen förväntas agera alltmer proaktivt och ha kontroll på verksamhetens processer. Här möts två världar som båda i sin vardag har till uppgift att bevara information över tid. Denna minikonferens skall utgöra en mötesplats för utbyte av erfarenheter och kunskap i syfte att skapa förutsättningar för ett effektivt och rationellt digitalt bevarande.

 

Konferensprogram: 13 - 14 oktober 2008

Program dag 1, 13 oktober 2008

12.00 Registrering

13.00 Inledning - dagens värd Göran Samuelsson  och moderator  Lars-Erik Hansen   Ambitionen - intentionen med konferensen - upplägg och praktiska ting.

13.15 - 13.45 Vad bevarar vi för framtiden och varför?

Riksarkivarie Tomas Lidman talar om hur bevarandet såg ut igår, hur det ser ut i dag och hur det kanske ser ut i morgon.

13.45-14.15 Lagring en utmaning i världsklass Johan Westin SNIA  

Storage Networking Industry Association (SNIA) är en icke vinstdrivande organisation som samordnar utbildning, forskning och standardiseringsarbeten bland världens största företag inom lagringsindustrin. En organisation som fokuserar alltmer på de långsiktiga lagringsbehoven och som arbetar med 100-åriga tidsperspektiv.  

14.15-14.45 VERS/ADRI Public Record Office Victoria, Australien

Andrew Waugh  och Justine Heazlewood (deltar Online). Australien är idag ett föregångsland vad gäller hanteringen av digitala informationsflöden. En ledande institution i Australien inom arkivsektorn är Public Record Office Victoria som har utvecklat en australiensisk strategi och standard för hantering av digital information VERS. Det praktiska arbetet har organiserats i samverkan via projektet ADRI ( Australasian Digital Recordkeeping Initiative). Vi får en lägesbeskrivning om nuläget och tips på vad Sverige bör tänka på för att lyckas i sitt arbete.

14.45-15.15   EU-projektet Planets - Clive Billenness, Planets Programme Manager (deltar Online). Projektet syftar till att ta fram underlag och verktyg för ett säkert och effektivt långsiktigt bevarande av digitalt material och där British Library är koordinator.

15.15-15.45     Kaffe&Frukt

15.45-16.15    NARA Nationalarkivet/Riksarkivet USA Mark Conrad (deltar Online). Via NARA får vi en lägesbeskrivning kring den amerikanska strategin för att långsiktigt ta hand om de digitala informationsflöden.

16.15-16.45 EU-projektet - Protage - Börje Justrell, Riksarkivet

Ett nystartat EU-projekt som skall studera  och utveckla s.k. agent-teknologi för att automatisera stora mängder information, har sin koordinator i Sverige.  

16.45 - 18.30 Företagsmässa - med presentationer

EMC

Hitachi1  Hitachi 2 Hitachi 3

Ida Infront 1 Ida Infront 2 Ida Infront 3

19.30 - Middag  


 

Program dag 2, 14 oktober 2008

08.30 Kaffe

 

Dagens moderator: Börje Justrell, Riksarkivet

 

09.00-09.30 REDA-projektet (REgionalt Digitalt Arkiv) Fredrik Tersmeden medlem i REDA:s projektgrupp 

Är ett samverkansprojekt mellan Regionarkivet i Skåne län, Landsarkivet i Lund, Lunds universitetsarkiv och Lunds kommun. Projektets syfte är att utveckla ett digitalt arkiv avsett för långtidsbevarande av elektroniska handlingar. Utvecklingsarbetet har skett från grunden inom REDA men tar sin utgångspunkt i den internationella standarden OAIS.

 

09.30-10.00 Stockholms kommun - projekt Navet. Stefan Fogelvik, utvecklingschef och Elisabeth Klett enhetschef, Stockholms Stadsarkiv

Projekt Navet består av två delprojekt varav det ena syftar till att ta fram en gemensam lösning för e-arkiv för Stockholms stad. Vad kommer det nya e-arkivet få för konsekvenser för den framtida organisationen och samverkan mellan IT och arkiv. 

  

10.00-10.30 Sambruk - projektet Elektroniskt bevarande  Nils Mossberg stadsarkivare i Eskilstuna och Östen Jonsson LDB-centrum.  

Sambruk är en intresseorganisation för kommuner som erbjuder sina medlemmar möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra och att dessutom dela på kostnader för framtagning av gemensamma e-tjänster. Projektet "Elektroniskt bevarande" skall i förlängningen ta fram förutsättningarna för kommunerna att på ett effektivare sätt hantera det digitala långsiktiga bevarandet.

10.30-11.00 Kaffe&Frukt

11.00-11.30 SFR -SVT/SLBA  Gunilla Mellgren, platschef, och Lennart Holmberg, teknisk chef, presenterar verksamheten i Ånge.

Sveriges Television, Utbildningsradion och Statens ljud- och bildarkiv har anlitat Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) för att rädda inspelade TV-program. Arbetet utförs i ett gemensamt storskaligt projekt i en helt ny anläggning i Ånge. TV-program lagras på film eller magnetband. Magnetbanden förstörs genom åldring, det är svårt att hålla gammal teknisk utrustning i trim och de tekniker som kan hantera utrustningen är på väg att gå i pension. För att materialet inte ska gå förlorat genomförs nu kanske det största migreringsprojektet i världen där man varje arbetsdag producerar cirka 7 TB data. Under en treårsperiod ska över 100 000 timmar inspelade TV-program överföras till digital form. Efter tre år kommer det att finnas över 3 miljoner gigabyte digital information (drygt 3 petabyte).

11.30-12.00  Avslutning