Centrum för Digital Informationsförvaltning var ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt inom mål 2 som bedrevs vid Mittuniversitetet i samarbete med Sundsvalls kommun och Härnösands kommun. Projektet syftade till att utveckla modeller för effektiv och långsiktig förvaltning av information inom framför allt offentlig sektor men även privat näringsliv.

I projektet arbetade två doktorander och ett antal disputerade forskare. Projektet syftade också till en centrumbildning och uppbyggnad av en labbmiljö inom det arkiv- och informationsvetenskapliga området. Projektet sträckte sig över perioden 1 januari 2009 till 30 juni 2012.

Projektet syftade till att:

  • Utveckla och inrätta ett arkiv- och informationsvetenskapligt centrum vid Mittuniversitetet i Härnösand 
  • Utveckla och tillämpa modeller för elektronisk informationsförvaltning.
  • Investera i och utveckla en virtuell laboratoriemiljö för elektroniska dokument- och arkivsystem.
  • Sprida och kommunicera erfarenheter, kunskaper och resultat.